PORADENSKÉ SLUŽBY

Výchovné poradkyně: Mgr. Ilona Doležalová 
Školní metodička prevence: Mgr. Michaela Kirchhofová
Speciální pedagožka: Mgr. Marie Matoušová
 
 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. Poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. ŠPP je tvořeno ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky – koordinátorkou asistentů pedagoga, výchovnými poradkyněmi, metodičkou prevence, školní speciální pedagožkou a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Nezbytná je spolupráce s dalšími pedagogy školy, asistenty pedagogů, vychovatelkami školní družiny a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny – PPP, speciálně pedagogické poradny – SPP, střediska výchovné péče – SVP).

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Hlavní cíle školního poradenského zařízení

 • Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.
 • Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.
 • Připravit podmínky a rozšířit možnosti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Vybudovat příznivé sociální klima pro začlenění kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.
 • Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.
 • Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 • Koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména PPP, SPP a SVP).

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Spolupráce s celým týmem ŠPP a koordinace jeho práce.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.
 • Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči.
 • Příprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, návrhů na další péči o tyto žáky, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Průběžné sledování chování žáků po dobu školní docházky a předkládání návrhů na postu a řešení jednotlivých problémů.
 • Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zajišťování průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.
 • Spolupráce s zákonnými zástupci žáků.
 • Ochrana práva dítěte v prostorách školy.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a v péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Poskytování kariérního poradenství.

Standardní činnosti metodika prevence

 • Spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli.
 • Pomoc při vytváření a realizaci školního preventivního programu.
 • Sledování aktuální situace ve škole a inovace strategie.
 • Poskytování odborného vedení a metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při jednotlivých preventivních aktivitách.
 • Koordinace poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole.
 • Spolupráce s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence rizikového chování.
 • Zajišťování informovanosti žáků nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.
 • Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a dalšími institucemi, které se zabývají primární, sekundární i terciální prevencí.
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské pomoc zákonným zástupcům žáka.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga (funkce neobsazena)

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a ŠPP.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do speciálně pedagogické péče a vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potře.
 • Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Spolupráce se zákonnými zástupci, kolegy, PPP, SPC a dalšími odborníky.
 • Vyhodnocování plánů podpory.
 • Metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.
Jméno a příjmení ředitelky Mgr. Michaela Kirchhofová
E-mail reditel@zshorice.eu
Telefon 493 620 640, 777 913 755
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě
Jméno a příjmení zástupkyně Mgr. Petra Kunešová
E-mail zastupce@zshorice.eu
Telefon 493 620 043, 777 913 931
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě
Školní metodička prevence Mgr. Michaela Kirchhofová
E-mail reditel@zshorice.eu
Telefon 777 913 755
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě
Výchovná poradkyně pro 1. a 2. stupeň Mgr. Ilona Doležalová
E-mail vychovnyporadce@zshorice.eu
Telefon 777 913 095
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě
Speciální pedagožka Mgr. Marie Matoušová
E-mail matousovamarie@zshorice.cz
Telefon 777 913 933
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě
Hlavní vychovatelka školní družiny Alena Ježková
E-mail jezkovaalena@zshorice.cz
Telefon 777 913 096
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě