ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Mgr. Jana Fátorová (I. stupeň)
Mgr. Pavlína Famfulíková (II. stupeň) 
 
Pro I. i II. stupeň jsou knihy ze školní knihovny k dispozici k absenčnímu vypůjčení. 

 

Školní knihovna prošla komplexní obnovou. Disponuje nejen zázemím pro konání čtenářských dílen, ale také zásobou knih, mnohdy s dostatečném počtu výtisků pro třídu. Dílčí čtenářské dílny probíhají v rámci 1. i 2. stupně. Na 2. stupni je prostor pro jejich konání vytvořen na chodbě, v literárním koutku. Vybavení knihovny bylo také podpořeno účastí v evropském projektu V56. Do výuky jsou také pravidelně zařazovány návštěvy organizovaných besed v městské knihovně Hořice, které se dlouhodobě těší u žáků i vyučujících velké oblibě. Kulturní rozvoj doplňuje organizace nejrůznějších literárních nebo recitačních soutěží. Takto lze rozvíjet mimo jiné i žáky nadané. Nechybí ani pravidelné návštěvy divadelních představení.   

Osobnost žáka je ve škole rozvíjena komplexně. Škola formuje všestranného člověka, který je připraven na další studium a život. Čtenářská gramotnost, kterou nelze chápat jen jako „porozumění textu“, je nedílnou součástí tohoto procesu. Od 1. třídy pracují vyučující s žáky tak, aby rozvíjeli tuto dovednost od jednoduchého dešifrování až po širší porozumění a práci s nejrůznějšími texty napříč všemi vyučovacími předměty, což vede k rozvoji myšlení, dosažení cílů a aktivnímu začlenění a uplatnění se ve společnosti. Na 1. stupni je ve výuce využívána metoda splývavého čtení SFUMÁTO.    

Klíčové kompetence k rozvoji čtenářské gramotnosti jsou spojeny i s moderními metodami, které rozvíjejí schopnost vyhledávat informace, reprodukovat, orientovat se ve světě zdrojů a informací, propojovat, porovnávat, pracovat s chybou, kriticky hodnotit, rozlišit objektivní od subjektivního, sdílet čtenářský zážitek, rozvíjet čtenářské návyky a povědomí o možnostech dalšího seberozvoje.