VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

 

 

 

 

Školní rok 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2019                    Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 20.června 2019, projednána  školskou radou  dne 15.10.2019 a schválena ŠR 24.10.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Základní údaje o škole

 

1.1 Základní údaje o škole

 

Název školy  
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín
70 892 547
Bankovní spojení 381450207/0100
DIČ
   
Telefon/fax 493 623 640, +420 777 913 755-6
E-mail reditel@zshorice.eu
Adresa internetové stránky www.zshorice.eu
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol 1. 1.2005
Název zřizovatele Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Součásti školy Školní družina
IZO ředitelství 049 305 662
Vedoucí a hospodářští pracovníci Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Petra Kunešová – zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1.2 Součásti školy

 

součásti školy kapacita
Základní škola 340
Školní družina   97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk muži ženy celkem %
do 20 let
21 – 30 let  2  2            6,3
31 – 40 let  1  5         15,6
41 – 50 let 8  8         25,0
51 – 60 let               3 8 11         34,3
61 a více let 4 2   6          18,8
celkem 8             24 32 100,0
%            23           77 100,0 x

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem %
základní
vyučen 1 2 3 9,4
střední odborné
úplné střední 6 6 18,8
vyšší odborné
vysokoškolské 7  16  23 71,8
celkem 8  24  32 100,0

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem %
učitel prvního stupně základní školy  1  9 31,1
učitel druhého stupně základní školy            13  0 13 44,8
vychovatel  3  0   3 10,3
asistent pedagoga  4  4         13,8
Učitel PT 0 0 0,0
celkem             28 1 29 100,0
         

 

(ved. vychovatelka zařazena 2x – vychovatelka i asistentka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

doba trvání počet %
do 5 let 12 7.7
do 10 let 5 19.3
do 15 let 7 3.8
do 20 let 3 7.7
nad 20 let 4 61,5
celkem 31 100,0

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody počet
nástupy 4  
odchody 3

 

3. Vzdělávací program školy

 

3.1 Vzdělávací program

 

vzdělávací program zařazené třídy
Školní vzdělávací program „ Můžeme tolik, kolik známe“

( Východiska viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

všechny

 

3.2 Učební plán školy

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň
1. – 5. ročník 6. – 9. ročník
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15
Cizí jazyk 9 12
Matematika a její aplikace 20 15
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět 12
Člověk a společnost Dějepis 11
Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika 21
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova 12 10
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10
Tělesná výchova 10
Člověk a svět práce 5 3
Průřezová témata P P
Disponibilní časová dotace   14 24
Celková povinná časová dotace 118 122

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků
   
   
   
název kroužku počet zařazených žáků
šachy 18
   
   
   

 

3.4 Počet dělených hodin

 

  1. stupeň 2. stupeň celkem
počet dělených hodin* 12 11 23

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

4. Počty žáků

 

4.1 Počty žáků školy

 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano – ne)
1.A 16 6 10  
1.B  16 6 10  
  27 16 11  
3. A 23 14 9  
3. B 25 12 13  
  25 12 13  
5. A 22 13 9  
5. B 20 11 9  
6.A 19 10 9  
6.B 18 10 8  
7. A 21 13 8  
7. B 21 12 9  
  22 10 12  
  19 12 7  
celkem 298 159 139  

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok
2    32 + 1 v říjnu a 1 v lednu 9

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9
počet žáků            2    10      1 1

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium     0
čtyřleté gymnázium     5
střední odborná škola   12
střední odborné učiliště     2
konzervatoř    –

 

 

5. Hodnocení žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli
1.A    17    
1.B 16   1
  27    
3.A 18 5  
3.B 20 4  
  20 4  
5. A 17 5  
5.B 6 13  
6.A 9 10  
6.B 6 12  
7.A 4 17  
7. B 9 12  
  4 19  
  5 14  

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
1.A    
1.B    
     
3.A    
3.B    
     
5.A    
5.B    
6.A    
6.B    
7.A    
7.B    
     
  1 2
celkem 1 2

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm
1.A 17    
1.B 17    
  27    
3.A 23    
3.B 24    
  24    
5.A 21   1
5.B 19    
6.A 19    
6.B 18    
7.A 21    
7.B 21    
  23    
  19    

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1.A    
1.B    
     
3.A    
3.B    
     
5.A   16
5.B    
6.A   2
6.B   6
7.A   1
7.B 1 1
     
  1 2
celkem 2 28

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1.A      
1.B      
  1    
3.A      
3.B      
       
5.A 3 3  
5.B 1 1 3
6.A 2 1  
6.B 8 3 1
7.A 1 1  
7.B 2    
  8 3 2
       
celkem 26 12 6

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky
1.A    
1.B    
     
3.A    
3.B    
     
5.A    
5.B    
6.A    
6.B    
7.A    
7.B    
     
     
celkem 0 0

 

5.7 Opakování ročníku

 

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky
1.A        
1.B   1    
         
3.A        
3.B        
         
5.A        
5.B        
6.A        
6.B        
7.A        
7.B        
         
         
celkem 0 1 0 0

 

 

 

 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

počet omluvených hodin průměr na žáka počet neomluvených hodin průměr na žáka
12 001 40,681 7 0,024     1.pol.
15 318        52,102 14 0,048     2.pol.  

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

6.1 Hospitační činnost

 

pracovník počet hospitací
Ředitel školy 9
Zástupce ředitele školy 14
Ostatní pracovníci  
celkem 23

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

  +

(objevuje se ve všech hodinách)

+ –

(objevuje se pouze v některých hodinách)

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání      
soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) +    
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků  

+

   
konkretizace cílů ve sledované výuce +    
návaznost probíraného učiva na předcházející témata  

+

   
Materiální podpora výuky      
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem +  

 

 
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky   + –  
Vyučovací formy a metody      
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin   + –  
sledování a plnění stanovených cílů +    
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance    

+ –

 
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností    

+ –

 
využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou    

 

+ –

 
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  

+

   
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací  

+

   
účelnost aplikovaných metod   + –  
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků    

+ –

 
vhodná forma kladení otázek   + –  
Motivace žáků      
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku   + –  
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) +    
využívání zkušeností žáků +    
vliv hodnocení na motivaci žáků   + –  
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace   + –  
osobní příklad pedagoga +    
Interakce a komunikace      
klima třídy +    
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem    

+ –

 
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse   + –  
vzájemné respektování, výchova k toleranci   + –  
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků  

+

   
Hodnocení žáků      
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení      
respektování individuálních schopností žáků   + –  
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků +    
ocenění pokroku   + –  
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem   + –  
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem   + –  
využití klasifikačního řádu +    

 

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká střední nízká
1. Kompetence k učení      
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení x    
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě                 x  
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy    

 

 x

 
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti    

 x

 
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich    

x

 
2. Kompetence k řešení problémů      
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 

 

x

   
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 

x

   
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy    

x

 
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů    

 

x

 
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí    

x

 
3. Kompetence komunikativní      
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu    

x

 
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje    

x

 
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění    

 

 

 

x

 
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem    

x

 
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi    

x

 
4. Kompetence sociální a personální      
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce    

x

 
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá   x  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   x  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   x  
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty   x  
5. Kompetence občanské      
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

x

   
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu x    
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

X

   
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

X

   
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

x

   
6. Kompetence pracovní      
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

X

   
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

x

   
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření    

x

 
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.    

x

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

7.1 Výchozí stav

 

Pojmenování výchozího stavu
 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium v oblasti pedagogických věd 1
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů
Pedagogika a psychologie    
Sociálně patologické jevy    
Informační a komunikační technologie    
Český jazyk    
Cizí jazyk    
Matematika    
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Chemie    
Fyzika    
Přírodopis    
Zeměpis    
Dějepis    
Občanská výchova    
Rodinná výchova    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Praktické činnosti    
Tělesná výchova    

 

7.5 Samostudium

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 1
Vánoční prázdniny 5 3
Jednodenní pololetní prázdniny  

1

1
Jarní prázdniny 5 5
Velikonoční prázdniny 2 2
Celkem 15 12

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

8. ICT – standard a plán

 

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

Počet standard ICT skutečnost plán
Počet žáků   298  
Počet pedagogických pracovníků   29  
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách   18 25
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.   16 20
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání   29  
Počet pracovních stanic celkem   63  
Počet žáků na 1 pracovní stanici       8,5 5

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 2
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT 61

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán
Počet přípojných míst   7  
Sdílení dat Ano Ano  
Sdílení prostředků Ano Ano  
Připojení do internetu Ano Ano  
Komunikace mezi uživateli Ano Ano  
Bezpečnost dat Ano Ano  
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  

 

8.4 Připojení k internetu

 

služba hodnota standard ICT skutečnost plán
Rychlost 512/128 a 1024/256   8Mb/4Mb  
Agregace Nejvýše 1:10   1:1  
Veřejné IP adresy ANO   Ano  
Neomezený přístup na internet ANO   Ano  
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO   Ne  
QoS (vzdálená správa) ANO   Ano  
Filtrace obsahu ANO   Ne  
Antispam ANO   Ne  
Antivir ANO   Ano  

*Tabulka vyplnila škola za pomoci providera

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

technika standard ICT skutečnost plán
Druh      
Datový projektor 6 5  
Dotyková tabule 6 4  
Tiskárny   6  
Kopírovací stroj   4  
       

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

programové vybavení standard ICT skutečnost plán
Operační systém   63  
Antivirový program   63  
Textový editor   63  
Tabulkový editor   63  
Editor prezentací   63  
Grafický editor – rastrová grafika   63  
Grafický editor – vektorová grafika   63  
Webový prohlížeč   60  
Editor webových stránek    
Klient elektronické pošty   3  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici    
Programy odborného zaměření   15  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán
Z – Základní uživatelské znalosti   100%  
P – Vzdělávání poučených uživatelů      
S – Specifické vzdělávání   2  
M – Vzdělávání ICT koordinátorů   1  

 

8.8 Další ukazatele

 

  standard ICT skutečnost plán
Diskový prostor na uložení dat pro žáky   Ne  
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)   Ano  
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty   Ano  
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace   Ano  
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí   Ne  
Přístup k ICT z domova pro pedagogy   Ano  
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách   15  

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

9.1 Školní družina

 

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet žáků – nepravidelná docházka Počet vychovatelek
1 24   1
2 19   1
3 23   1
4 23   1
celkem 89 0 4

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

Prostory školní družiny 2 oddělení v budově č.p.338,1 oddělení v budově č.p. 335 4 oddělení v budově č.p.338
Vybavení školní družiny Moderní nábytek, audiovizuální technika, hračky, stavebnice atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán
zdravotní postižení 0 Skupinová integrace       0
zdravotní znevýhodnění 29 Skupinová integrace 1
sociální znevýhodnění 0 Skupinová integrace 0

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků
     
     
celkem                                                                0 0

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet
z … třídy do … třídy 0
   

 

 

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy     x
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky   x  
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám   x  
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků x    
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka x    
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky x    
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami x    
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby x    
spolupráce s rodiči    x    
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   x  
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne
individuální nebo skupinovou péči x    
přípravné třídy      
pomoc asistenta třídního učitele x    
menší počet žáků ve třídě     x
odpovídající metody a formy práce x    
specifické učebnice a materiály x    
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x    
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x    
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne
individuální vzdělávací plány      
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu      
zadávání specifických úkolů      
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů      
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech      
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka      
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky      

 

 

 

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

 

 

11.1 Akce školy

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek)
Výuka plavání 1.A,B,2.,3.A,B 105  
       
Lyžařský výcvik   32 LVVK Zvonařka
       
Škola v přírodě 3.A,B 45 Prachovské skály
       
Exkurze Viz přehled    
       
Školní výlety Viz přehled    
       
Zahraniční výjezdy 6.A,B,7.,8.,9. 9 Maďarsko
  6.A,B,7.A,8. 15 Anglie
  8.,9. 30 Itálie
Žákovská vystoupení 1.– 9. – výběr žáků

 

  Adventní trhy

Vánoční vystoupení-Svaz žen

 

       
Koncerty    
       
Výstavy    
       
Soutěže Viz přehled    
       
Olympiády Viz přehled    
       
Jiné akce školy Viz přehled    
       

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění
Matematická olympiáda   11  
Novopacký slavíček   3 3 x zlaté pásmo
     

 

12 Prevence rizikového chování

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Etika a právní výchova Ano
Výchova ke zdravému životnímu stylu Ano
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Ano
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Ano
Organizace prevence  
Minimální preventivní program Ano
Využití volného času žáků Ne
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování Ano
Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Ne
Poradenská služba školního metodika prevence Ano
Poradenská služba výchovného poradce Ano
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Ano
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Ano
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Ano
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Ano

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

rizikové chování počet
Drogová závislost Ne
Alkohol Ne
Kouření Ne
Kriminalita a delikvence Ne
Virtuální drogy (počítač, televize, video) Ne
Patologické hráčství (gambling) Ne
Záškoláctví Ne
Šikanování 2
Vandalismus Ne
Násilné chování Ne
Xenofobie Ne
Rasismus Ne

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik envirometálního vzdělávání Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Ano
Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Ne
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Ano
Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání Ano
Organizace envirometálního vzdělávání  
Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání Ano
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Ano
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání Ano
Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Ne
Využívání středisek a center ekologické výchovy Ano
Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Ne
Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ano
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Ano

 

 

 

 

 

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

14.1 Počet úrazů

 

Počet záznamů v knize úrazů                            41
Počet odeslaných záznamů o úrazech                             4

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 21
V ostatních vyučovacích předmětech 7
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole 10
Školní družina 3

 

 

 

 

14.3 Prevence rizik

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Posílení dohledu nad žáky

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

15.1 Formy spolupráce

 

Formy spolupráce komentář
Školská rada Ano
Občanské sdružení při škole Ano
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Ano  viz org. školního roku
Školní akce pro rodiče Ano ,dny otevřených dveří
Školní časopis Ne

 

 

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly      
       

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

Akce ve školním roce 2018 – 2019

 

Září

10. 9. Plavecký výcvik – 3. A,B

13. 9. Plavecký výcvik – 2. tř.

13. 9. Třídní schůzky – celá škola

14. 9. Výstava drobného zvířectva – 1. – 4. tř.

            Dožínky – Hradec Králové – 5. A,B

            Volba povolání  – HK Vocelova – 9. tř.

17. 9. Plavecký výcvik – 3. A,B

19. 9. Dopravní hřiště – 4. tř.

19. 9. – 21. 9. Stmelovací pobyt Malá Skála – 6. A,B

20. 9. Plavecký výcvik – 2. tř.

21. 9. Dopravní hřiště – 5. B

24. 9. Plavecký výcvik – 3. A,B

24. 9. Exkurze – Dobrá Voda – 1. A,B

27. 9. Plavecký výcvik – 2. tř.

27. 9. Divadelní představení KD Koruna – Divadlo Různých Jmen – Orwell 1984 – 8., 9. tř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen

1. 10. Plavecký výcvik – 3. A,B

4. 10. Plavecký výcvik – 2. tř.

4. 10. Exkurze – Úřad práce Jičín – 9.tř.

5. 10. Divadelní představení KD Koruna – Rozpustilý kabaret – 1. – 5. tř.

8. 10. Plavecký výcvik – 3. A,B

8. 10. Městská knihovna – beseda – 3. B

10. 10. – 11. 10. Sběr lesních plodů – celá škola

10. 10. Soutěž – Ekomládě – výběr žáků 8.,9. tř.

11. 10. Plavecký výcvik – 2. tř.

11. 10. Městská knihovna – beseda – 3. A

12. 10. Exkurze – Hvězdárna Jičín – 1. A,B, 2. tř.

12. 10. Dopravní hřiště – 5.A

15. 10. Sběr papíru – celá škola

15. 10. Plavecký výcvik – 3. A,B

16. 10. – 20. 10.  Zahraniční zájezd – Anglie- vybraní žáci

17. 10. Florbalový turnaj – chlapci 8.,9. tř.

18. 10. Plavecký výcvik – 2. tř.

19. 10. Planetárium Hradec Králové – 9. tř.

22. 10. Plavecký výcvik – 3. A,B

22. 10. 100 let republiky – Věž samostatnosti – 6. A,B, 9.tř.

23. 10. Dýňohraní – školní statek – 1. stupeň

24. 10. Hvězdárna Hradec Králové – 6.A,B

25. 10. Plavecký výcvik – 2. tř.

25. 10. Městská knihovna – beseda – 4. tř.

26. 10. Městská knihovna – beseda – 5. B

 

 

 

 

 

Listopad

1. 11. Plavecký výcvik – 2. tř.

5. 11. Plavecký výcvik – 3. A,B

5. 11. Městská knihovna – beseda – 1. A,B

5. 11. Zahájení činnosti čtenářského klubu – 2. tř.

7. 11. Městská knihovna – beseda TGM – 5. A

8. 11. Plavecký výcvik – 2. tř.

9. 11. Městská knihovna – beseda TGM – 5. B

12. 11. Plavecký výcvik – 3. A,B

13. 11. Zábavný kvíz pro MŠ ve Smetanových sadech – 2. tř.

14. 11. Městská knihovna – beseda – 2. tř.

14. 11. Exkurze – Ostroměř E. Štorch  – 4. tř.

15. 11. Plavecký výcvik – 2. tř.

16. 11. Divadelní představení – MŠ Pod Lipou – 1. A,B

19. 11. Plavecký výcvik – 3. A,B

22. 11. Plavecký výcvik – 2. tř.

22. 11. Divadelní představení – Klicperovo divadlo HK – vybraní žáci 7. – 9- tř.

26. 11. Zeměpisný pořad – Maroko – život v sousedství Sahary – 6. -9. tř.

29. 11. Konzultační odpoledne – celá škola

30. 11. Exkurze – volba povolání – Hlušice – 8. 9. tř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

3. 12. Divadelní představení – MŠ Pod Lipou – 1. A,B

4. 12. Primární prevence – PROSTOR Plus – 6. A,B

6. 12. Plavecký výcvik – 2. tř.

6. 12. Exkurze – Praha – 6. A

11. 12. Exkurze – Praha NÁRODNÍ MUZEUM – 4., 5. A

13. 12. Plavecký výcvik – 2. tř.

13. 12. Vánoční výlet – Doudleby – 3. A,B

17. 12. Výukový program v Aj – BRITÁNIE S BRITEM – 6. – 9. tř.

19. 12. Vánoční výlet – Doudleby – 4., 5. B

19. 12. Biograf na Špici – vánoční projekce – celá škola

20. 12. DDM Hořice – vánoční vyrábění – 1. A,B

20. 12. Plavecký výcvik – 2. tř.

21. 12. Vánoční výlet – ZOO Dvůr Králové – 1. A,B, 2. tř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

9. 1. Městská knihovna – beseda – 5. A

10. 1. Plavecký výcvik – 2. tř.

10. 1. Divadelní představení – MŠ Pod Lipou – 1. A,B

11. 1. Metodik prevence – 4. tř.

15. 1. Primární prevence – PROSTOR Plus – 6. A,B

17. 1. Plavecký výcvik – 2. tř.

21. 1. – 25. 1. Kurz AJ s rodilým mluvčím – 7.A

24. 1. Plavecký výcvik – 2. tř.

30. 1. Okresní kolo matematické olympiády – vybraní žáci 9. tř.

31. 1. Plavecký výcvik – 2. tř.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor

2. Pololetní prázdniny

5. 2. Divadelní představení KD Koruna – Devatero pohádek – 1. – 5. tř.

6. 2. Florbalový turnaj – mladší žáci 3. – 5. tř.

7. 2. Plavecký výcvik – 2. tř.

7. 2. Karneval v maskách – 3. A,B

13. 2. Hudební vystoupení – Cimbálová muzika – celá škola

21. 2. Divadelní představení – Klicperovo divadlo HK – vybraní žáci 7. – 9- tř.

24. 2. – 1. 3. Lyžařský kurz 7. A,B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen

4. 3. – 8. 3. Kurz AJ s rodilým mluvčím – 7. B

6. 3. Městská knihovna – beseda – 5. A

7. 3. Městská knihovna – beseda – 3. B

8. 3. Karneval pro 1. a 2. třídy – 7. A

11. 3. – 15. 3. Jarní prázdniny

18. 3. Divadelní představení – MŠ Pod Lipou – 1. A,B

18. 3. Plavecký výcvik – 1. A,B

19. 3. Městská knihovna – beseda – 2. tř.

20. 3. Městská knihovna – beseda – 1. A,B

21. 3. Exkurze – knihařské muzeum Rožďalovice – 6. A

21. 3. Přednáška – finanční gramotnost, pojištění – 8., 9. tř.

22. 3. Návštěva MŠ v 1. třídách

22.3. Beseda – Čas proměn – dívky 7. A,B

24. 3. Plavecký výcvik – 1. A,B

25. 3. Městská knihovna – beseda – 3. A

27. 3. Divadelní představení KD Koruna – Policejní pohádka – 1.,2. tř.

27. 3. Exkurze – Nová Paka – Klenotnice – 3. A,B

27. 3. Exkurze – volba povolání – 3D tisk + programování – Jičín -8. tř.

28. 3. Exkurze – knihařské muzeum Rožďalovice – 6. B

29. 3. Návštěva MŠ v 1. třídách

29. 3. Exkurze – Filharmonie H. Králové – 4., 5. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

1. 4. Plavecký výcvik – 1. A,B

1. 4. Barmanský minikurz – dívky 8., 9. tř.

2. 4. Divadelní představení – Klicperovo divadlo HK – vybraní žáci 7. – 9- tř.

5. 4. Městská knihovna – beseda – 4. tř.

5. 4. Zdravotnický kurz – Hořické gymnázium – 7. A,B

5. 4. Ukliďme Česko – 8., 9. tř.

8. 4. Plavecký výcvik – 1. A,B

9. 4. Okresní kolo matematické olympiády – vybraní žáci 6.- 8. tř.

10. 4. McDonald’s Cup – Miletín – vybraní žáci 4., 5. tř.

11. 4. Tvůrčí dílny – Galerie plastik – 2. tř.

11. 4. Jazykový program – Němčina nekouše – 6. – 9. tř.

12. 4. Přijímací zkoušky na střední školy – 9. tř.

15. 4. Přijímací zkoušky na střední školy – 9. tř.

15. 4. Plavecký výcvik – 1. A,B

16. 4. Třídní schůzky – celá škola

17. 4. Biograf na Špici – filmové představení – celá škola

18. 4. Velikonoční prázdniny

23. 4. Projektový den – DEN ZEMĚ – 1. stupeň

24. 4. McDonald’s Cup – Jičín – vybraní žáci 4., 5. tř.

25.4. – 26. 4. Zápis do 1. třídy

26. 4. Městská knihovna – beseda – 5. B

29. 4. Projektový den – DEN ZDRAVÍ – celá škola

29. 4. Plavecký výcvik – 1. A,B

30. 4. Projektový den – Čarodějnice

 

 

 

 

 

 

Květen

30. 4. – 5. 5. Zahraniční pobyt – Maďarsko – Kerepes – vybraní žáci 2. st.

3. 5. Městská knihovna – beseda – 6. A,B dívky

6. 5. Plavecký výcvik – 1. A,B

7. 5. Exkurze Jičín – Albrecht z Valdštejna – 5. A,B

13. 5. – 17. 5. Škola v přírodě – Prachov – 3. A,B

13. 5. Plavecký výcvik – 1. A,B

15. 5. Exkurze Praha – 9. tř.

17. 5. Exkurze IZS Hradec Králové – 5. -9. tř.

20. 5. Plavecký výcvik – 1. A,B

21. 5. Představení ZUŠ Melodie – Noc v muzeu – 1. -5. tř.

21. 5. – 25. 5. Zahraniční návštěva z Maďarska

22. 5. Divadelní představení – MŠ Pod Lipou – 1. A,B

24. 5. Šipkovaná s knihovnou – 1. A,B

24. 5. Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

27. 5. Sběr papíru – celá škola

27. 5. Okresní kolo – Pythagoriáda – vybraní žáci 5. – 8. tř.

28. 5. Školní výlet – HRAD KOST – 1. – 5. tř.

30. 5. Exkurze Praha – 6. A,B

31. 5. Focení tříd – celá škola

31. 5. SochART – tvůrčí dílny SPŠK Hořice

31. 5. Městská knihovna – beseda – 6. A,B chlapci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

4. 6. Preventivní program – NÍZKOPRAHOVÝ KLUB POHODA – 5. B

4. 6. Soutěž – Poznávání rostlin a živočichů – vybraní žáci 6. tř.

5. 6. Dětský den – Zemědělská akademie – 1. – 3. tř.

5. 6. PPP Jičín – konzultace

5. 6. Divadelní představení – Klicperovo divadlo HK – vybraní žáci 7. – 9- tř.

11. 6. – 14. 6. Školní výlet 8., 9. tř.

11. 6. Knížka pro prvňáčka – Městská knihovna Hořice – 1. A,B

12. – 14. 6. Školní výlet – 1. – 7. tř.

14. 6. Dopravní hřiště  – 5. B

19. 6. Preventivní program – NÍZKOPRAHOVÝ KLUB POHODA – 5. A

19. 6. Pasování na čtenáře – 1. A,B

20. 6. Projektový den – Nácvik situace ohrožení- celá škola

25. 6. Dopravní hřiště – 4. tř.

25. 6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy

26. 6. Divadelní představení – Honza Krejčík – 1. – 3. tř.

28. Slavnostní zakončení školního roku – předání vysvědčení

 

 

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 1. pololetí                                                   školní rok 2018/2019

datum jméno místo a čas konání název
25. října 2018 Mgr. R. Babáková Jičín 12,30-16,00 4-10-1-01  Tvořivá výtvarná dílna
6. listopadu 2018 Mgr. R. Babáková Jičín 8,30-13,00 4-10-1-02  Hudební dílna aneb netahej kočku za ocas
7. ledna 2019 Mgr. Marie Baňacká H. Králové 9,00-16,00 1-01-1-20 ADHD z pohledu současných vědních poznatků
9. ledna 2019 Mgr. Marie Baňacká H. Králové 10,00-15,00 1-01-1-21  Portfolio žáka
22. října 2018 Mgr. Lenka Černá H. Králové 9,00-13,00 1-06-1-01  Začínáme s geometrií
16. ledna 2019 Mgr. Lenka Černá Jičín 12,30-16,30 4-06-1-02  Nápadník do hodin matematiky II. 
17. října 2018 Mgr. Jana Fátorová Jičín 8,30-12,30 4-08-1-01 Netradiční jóga pro děti 
18. října 2018 Mgr. Marie Matoušová H. Králové 13,00-16,00 Songs and rhymes (nabídka OXFORD)
10. prosince 2018 Mgr. Marie Matoušová H. Králové 9,00-15,00 1-01-1-19  Duševní rovnováha
31. října 2018 Karolína Svobodová H. Králové 15,00-18,00 1-01-1-13  Osobnost učitele a žáka aneb autorita, kázeň, respekt 
3. prosince. 2018 Karolína Svobodová Trutnov 8,00- 12,00 2-06-1-17  Matematické aktivity pro 1. stupeň
7. listopadu 2018 Mgr. Jaromíra Vávrová Jičín 12,30-16,30 4-03-1-02  Nápadník do hodin českého jazyka
       
11. prosince 2018 Alena Ježková Trutnov 8,30- 12,00 2-14-1-01  Neodkladná péče o zraněné ve školách a školských zařízeních
14. prosince 2018 Alena Ježková H. Králové 9,00-14,00 1-13-1-02  Odpovědnost v oblasti výchovy a vzdělávání
26. října 2018 Marcela Sůvová H. Králové 9,00-13,00 1-08-1-01  Jóga a jógové hry
       
1.listopadu 2018 Mgr. Zuzana Culková H. Králové 9,00-15,00 1-05-1-03  Zajímavé metody výuky moderních dějin
3. prosince 2018 Mgr. Ilona Doležalová H. Králové 9,00-13,30 1-07-1-02  Současný arabský svět a muslimský svět
9. října 2018 Mgr. K. Donátová H. Králové 9,00-13,30 1-03-1-01  Jak na pravopis
2. října 2018 Mgr. P. Famfulíková H. Králové 9,00-14,00 1-05-1-02  Na pomoc učitelům dějepisu – Marie Terezie
21. ledna 2019 Mgr. Michal Kánský H. Králové 10,00-14,00 1-12-1-02  Využití online aplikací ve výuce
11. ledna 2019 Mgr. Lenka Novotná H. Králové 9,00-15,30 1-04-1-06  Originální způsoby výuky AJ – slovní zásoba, poslech, mluvení
       
5. listopadu 2018 Mgr. Petra Kunešová

Dr. Kamil Vávra

Pardubice Bakaláři – konference – novinky
15. listopadu 2018 Dr. Kamil Vávra Praha Odborná konference – ŠKOLSTVÍ 2019

 

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 2. pololetí                                                      školní rok 2018/2019

datum jméno místo a čas konání název
20. února 2019 Mgr. R. Babáková Jičín 9,00 – 15,00 4-01-2-01  Agrese a agresivita u dětí a mládeže
25. dubna 2019 Mgr. R. Babáková H. Králové 9,30-16,00 1-01-2-15  Pravidla a hranice ve vztahu učitel – žák
17. dubna 2019 Mgr. Marie Baňacká H. Králové 9,00-14,00 1-06-2-03 Aktivizace žáků při řešení úloh na 1. stupni
19. března 2019 Mgr. Lenka Černá Jičín 13,00 – 16,30 4-07-2-01  Nápadník do výuky environmentální výchovy
20. března 2019 Mgr. Lenka Černá Jičín 13,00-16,30 4-06-2-02  Didaktické hry ve vyučování mat. na 1. stupni 
Duben 2019 Mgr. Marie Matoušová Jičín 9,00-15,30 4-01-2-05  Zatraktivnění výuky ve škole
2. dubna 2019 Mgr. Jaromíra Vávrová Jičín 8,30-12,30 4-08-2-02  Netradiční jóga pro děti
       
27. března 2019 Alena Ježková Jičín 9,00- 15,30 4-01-2-04  Poruchy chování dětí
20. května 2019 Alena Ježková H. Králové 11,30-16,00 1-01-2-19  ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
2. dubna 2019 Marcela Sůvová Jičín 8,30-12,30 4-08-2-02  Netradiční Jóga pro děti
       
25. března 2019 Mgr. Ilona Doležalová H. Králové 9,00-13,30 1-07-1-02  Současný arabský svět a muslimský svět
4. června 2019 Mgr. K. Donátová Náchod   10,00-14,00 5-03-2-05  Osvojování gramat. jevů v ČJ
26. března 2019 Mgr. Lenka Novotná H. Králové 9,00-15,30 4-01-2-03  Možnosti práce se třídou na začátku školního roku
       
12. února 2019 Mgr. Petra Kunešová Jičín 12,00-16,00 4-00-2-01  Řešení aktuálních problémů řízení školy
20. března 2019 Mgr. Petra Kunešová Jičín 9,00-12,30 4-08-2-01  Zdravotní tělesná výchova

 

 

 

 

 

               ZŠ Hořice, Komenského 338, 508 01 Hořice

 

 

 

          Organizace školního roku

2018/2019

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

 

 

Období školního vyučování začne v pondělí 3. září 2018
I.             pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019
II.           pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019

 

TERMÍNY VEDLEJŠÍCH PRÁZDNIN:

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY-     PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA A ÚTERÝ 30.ŘÍJNA 2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY-      SOBOTA 22. PROSINCE 2018 A SKONČÍ VE STŘEDU 2.LEDNA 2019

       /vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019/

 

Pololetní prázdniny–       pátek 1. února 2019

 

Jarní prázdniny-              pondělí 11. 3. 2019 –  až  neděle 17. 3. 2019

 

Velikonoční prázdniny- čtvrtek  18. dubna 2019

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června  do pátku 30. srpna 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 201/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Zápis do 1. ročníkuzákladního vzdělávání a přípravné třídy proběhne ve čtvrtek

25. 4. 2019 a v pátek 26. 4. 2019.

 

 

Termíny pedagogických rad:

 

Úterý 28. 8. 2018 zahajovací PR

 

       Úterý   20. 11. 2018 PR za I. čtvrtletí 

 Čtvrtek 24. 1. 2019  pololetní PR 

    Úterý 23. 4. 2019 PR za III. čtvrtletí

 Čtvrtek 20. 6. 2019 závěrečná PR

                                                                      

 

/ v případě nutnosti  projednání mimořádných závažných záležitostí školy  bude svolávána mimořádná PR/

 

 

TERMÍNY TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:

 

ČTVRTEK 13. 9. 2018

 

                                                 čtvrtek  25. 4. 2019

 

konzultační odpoledne:          čtvrtek  29.11. 2018

                                              

                           

 

                                              

Program schůzek bude /kromě informací o prospěchu a chování/ vždy upřesněn dle aktuálních potřeb.          

Veškeré informace o prospěchu a chování žáka mohou zákonní zástupce žáků získat kromě pravidelných schůzek také u jednotlivých vyučujících v době jejich konzultačních hodin nebo na základě telefonické dohody.

 

Státní svátky České republiky

 

1. leden Den obnovy samostatného českého státu
8. květen Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky

 

1. leden Nový rok
6.duben Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Součástí obsahu vzdělávání jsou státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků zodpovídají vyučující v jednotlivých předmětech.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.

 

Přijímací řízení na střední školy: – termín pro podání přihlášek do 1.března 2019
– přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok

2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 platí zejména:

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají        do 30. listopadu 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají       do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;

– uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

– termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2019;

– termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019;

– termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna        do 30. dubna 2019;

– přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky       v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna                             do 28. dubna 2019; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT                       do 28. září 2018 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení BOZP a PO: proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO   29.8.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY

27. ledna Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
21. února Mezinárodní den mateřského jazyka
8. března Mezinárodní den žen
21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
22. března Světový den vody
23. března Světový den meteorologie
7. dubna Světový den zdraví
23. dubna Světový den knihy a autorských práv
3. května Světový den svobody tisku
8. května Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
15. května Mezinárodní den rodiny
17. května Světový den telekomunikací
21. května Světový den kulturní rozmanitosti
22. května Mezinárodní den biologické rozmanitosti
29. května Mezinárodní den mírových jednotek OSN
31. května Světový den bez tabáku
5. června Světový den životního prostředí
20. června Světový den uprchlíků
26. června Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
11. července Světový den populace
9. srpna Mezinárodní den původního obyvatelstva
12. srpna Mezinárodní den mládeže
23. srpna Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
8. září Mezinárodní den gramotnosti
14. září – 16. září Světový summit OSN
16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
21. září Mezinárodní den míru
poslední týden v září Světový den námořnictva
1. října Mezinárodní den seniorů
5. října Světový den učitelů
9. října Světový den pošty
10. října Světový den duševního zdraví
12. října Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. října Světový den výživy
17. října Mezinárodní den za odstranění chudoby
24. října Den Spojených národů
24. října Světový den informací o rozvoji
24. října – 30. října Týden za odzbrojení
16. listopadu Mezinárodní den tolerance
20. listopadu (různí se) Světový den dětí
21. listopadu Světový den televize
25. listopadu Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
29. listopadu Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
1. prosince Světový den AIDS
2. prosince Mezinárodní den za odstranění otroctví
3. prosince Mezinárodní den lidí s postižením
5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků
7. prosince Mezinárodní den civilního letectví
10. prosince Den lidských práv
11. prosince Mezinárodní den hor
18. prosince Mezinárodní den migrantů

 

Vznik samostatného Československa

V říjnu 2018 uplyne 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Na počest této významné historické události bude uspořádána celá řada akcí se společným cílem přiblížit veřejnosti období první republiky z nejrůznějších pohledů a přispět tak nejen k rozšíření historické paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí.

Hlavním záměrem všech aktivit je oslovení co možná nejširšího spektra populace České republiky. Z pohledu MŠMT je ústřední cílovou skupinou mladá generace, jejíž orientaci ve složité historii 20. století je třeba systematicky napomáhat. Souhrn aktivit doporučených MŠMT je zveřejněn na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vyznamna-historicka-vyroci-v-letech-2014-2018-v-rezortu. Řadu dalších informací a aktivit je možno nalézt na https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/zalozeno-1918-aneb-vystavy-na-prazskem-hrade-k-100.-vyroci-vzniku-csr-10919.

 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací:

 

Čtvrtek 15. 11. 2018

Čtvrtek 20. 6.  2019

 

 

 

 

           

Volné dny vyhlášené ředitelem školy (§ 24 zákona 561/2004 Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

 

dle případných provozních problémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr .Kamil Vávra, ředitel školy


 

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

září

 • kontrola Doporučení školského zařízení, vyhodnocení PO
 • seznámení celého učitelského sboru se závěry vyšetření a doporučení práce s integrovanými žáky a žáky mimořádně nadanými
 • seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro školní rok 2018-2019
 • spolupráce s PPP Jičín, SPC Hradec Králové
 • příprava materiálů k volbě povolání
 • koordinace plánů činností VP a metodičky prevence
 • spolupráce s třídními učiteli všech tříd, třídní schůzky – informace o volbě povolání
 • účast se žáky 9. třídy na akci Den pro Vás na SOU Vocelova Hradec Králové – volba povolání
 • evidence integrovaných žáků do 30. 9., zaslání do PPP Jičín
 • spolupráce s ÚP Jičín a zajištění besedy pro žáky IX. třídy (4. 10. 2018)
 • burza škol v Jičíně a Hradci Králové, žáci se zúčastní individuálně

říjen

 • průběžné poskytování informací k volbě povolání, průzkum zájmu o studium na SŠ, doporučení, poradenství rodičům, nabídka škol

      listopad

 • odeslání přihlášek na školy s talentovanými zkouškami
 • zveřejnění aktuální dokumentace k volbě povolání
 • třídní schůzky, konzultace s rodiči, informace o podávání přihlášek na SŠ

prosinec

 • průběžné zveřejňování aktuální nabídky k volbě povolání
 • zjištění zájmu v 5. třídách o studium na víceletých gymnáziích

 

leden

 • poskytování informací o možném studiu na SŠ a SOU žákům 9. třídy
 • kontrola trvání platnosti integrací žáků, návrhy na prodloužení, návrhy na nová vyšetření, konzultace s rodiči
 • kontrola a hodnocení IVP a PO

únor

 • přihlášky ke studiu – konzultace, vyplnění přihlášek
 • konzultační činnost pro volbu povolání a dalšího studia – dle zájmu žáků a rodičů

 

 

 

březen

 • monitorování žáků s neprospěchem, žáků nadaných, žáků s problémovým chováním

duben

 • informace k přijímacím zkouškám, přijímající zkoušky
 • sledování výsledků přijímajícího řízení, vedení evidence
 • aktualizované informace ohledně dalších kol přijímacího řízení na SŠ
 • příprava přihlášek pro druhé kolo přijímacích zkoušek

květen

 • 2. a 3. kolo přijímacích zkoušek
 • kontrola integrovaných žáků
 • hospitační činnost na práci pedagogů s integrovanými žáky
 • uzavření statistiky o umístění žáků na SŠ a SOU

červen

 • zpracování výsledků přijímajícího řízení
 • kontrola a hodnocení PO a IVP, vyřazení vycházejících žáků
 • hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce
 • zpracování zprávy o činnosti výchovné poradkyně za školní rok 2018-2019
 • kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští rok
 • spolupráce s metodikem prevence ohledně přípravy a objednávky preventivních programů pro další školní rok

 

 

Průběžně celý rok kontrola třídních knih Intervence každý týden, počet odučených hodin ke konci každého měsíce, úzká spolupráce a pedagogickými asistentkami, třídními učiteli, metodičkou prevence, všemi členy Školského pedagogického pracoviště, PPP Jičín a SPC Hradec Králové, evidence zakoupených pomůcek na pedagogickou intervenci.

 

 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:

středa:   7 – 7,45h                      pondělí: 11, 45 – 12,30h

popřípadě dle domluvy

 

 

Hořice 30. 9. 2018                                                  zpracovala: Mgr. Ilona Doležalová

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018

 

V kalendářním roce 2018 nepodal povinný subjekt žádnou informaci.

 

Odůvodnění: nebyla podána žádná žádost o informaci.

 

Tato výroční zpráva je součástí veřejné výroční zprávy ZŠ, Hořice, Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín za školní rok 20198/2019

 

 

 

V Hořicích 1.3.2019                                             Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

2018/2019

 

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Komenského 338

Hořice, 508 01

 

 

 

 

IČO: 708 925 47

Tel.: 493 620 043

E-mail: hospodarka@zshorice.eu                        Číslo jednací: 282/2017

Datová schránka: 3jimkqt                                     Platnost: od 1. 10. 2017

 

Aktualizace k 1. 9. 2018 červeně

 

 

Obsah

 

1        Charakteristika školy. 3

1.1        Základní údaje o škole. 3

1.2        Školní poradenské pracoviště. 5

1.2.1        Kontakty. 5

1.2.2        Hlavní cíle školního poradenského zařízení5

1.2.3        Standardní činnosti výchovného poradce. 6

1.2.4        Standardní činnosti metodika prevence. 6

2        Východiska pro vypracování Preventivního programu školy. 7

3        Školní metodik prevence jako součást týmu. 7

4        Cíle. 8

4.1        Dlouhodobé cíle. 8

4.2        Krátkodobé cíle. 8

5        Cílové skupiny. 8

5.1        Žáci9

5.2        Pedagogický sbor9

5.3        Rodiče. 9

6        Realizace Preventivního programu školy. 9

6.1        Žáci9

6.1.1        Pravidelné akce pro všechny žáky. 10

6.1.2        Akce pro rizikové skupiny žáků. 10

6.1.3        Akce pro žáky 1. stupně. 11

6.1.4        Akce pro žáky 2. stupně. 11

6.2        Pedagogický sbor12

6.3        Rodiče. 12

7        Propojení preventivního programu školy s ŠVP. 12

8        Konkrétní plán na školní rok 2018/2019. 13

9        Spolupráce s institucemi a odborníky. 14

10     Důležité krizové kontakty. 15

11     Evaluace. 16

12     Závěr16

13     Přílohy. 17

1        Prevence školní neúspěšnosti17

2        Program proti šikanování19

3        Krizový plán školy. 23

 

 

 

 

 

1        CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola poskytuje plnění povinné školní docházky a přípravu žáků ke studiu na středních školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví.

 

Naše škola se nachází v těsné blízkosti centra města. Jedná se o historickou budovu, která v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí exteriéru a částečnou rekonstrukční interiéru. Škola je rozdělena do dvou vzájemně propojených budov. V jedné části se nachází jednotlivé třídy a celkové zázemí 1. stupně s odbornou počítačovou učebnou, cvičnou kuchyňkou a pohybovou místností a v druhé části najdeme celkové zázemí 2. stupně, kmenové třídy, odborné učebny fyziky a chemie, sekretariát a kanceláře vedení školy.

 

Jednotlivé třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, soustavou keramických tabulí, LCD televizory s DVD přehrávači. Na 1. a 2. stupni se nachází celkem čtyři interaktivní tabule. V odborné učebně fyziky máme meteorologickou stanici, která zpracovává data naměřená na budově školy. Téměř každý pedagogický pracovník je vybaven školním notebookem nebo tabletem. V budově 1. stupně je nově zrekonstruovaná a moderně vybavena školní knihovna. Součástí školy je školní družina. Ta se skládá ze tří oddělení s kapacitou 97 žáků, která navštěvuje 82 žáků. Kmenové třídy jsou naplňovány do počtu 27 žáků. Ve škole je 14 tříd s celkovým počtem 298 žáků. (Na 1. stupni je 176 a na 2. stupni je 122 žáků.)

 

1.1      Základní údaje o škole

Název a adresa školy Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Komenského 338,

Hořice, 508 01

IČO 708 925 47
Webová stránka www.zshorice.eu
Telefon (sekretariát) 493 620 043
Telefon 1. stupeň 777 913 933
Telefon 2. stupeň 777 913 095
e-mail hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka 3jimkqt

 

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Kamil Vávra
E-mail reditel@zshorice.eu
Telefon 493 620 640, 777 913 755
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě

 

Jméno a příjmení zástupkyně Mgr. Petra Kunešová
E-mail zastupce@zshorice.eu
Telefon 493 620 043
Konzultační hodiny po telefonické domluvě

 

Školní metodička prevence Mgr. Michaela Kirchhofová
E-mail kirchhofova@zshorice.eu
Telefon 777 913 095
Konzultační hodiny Úterý 11:40 – 12:30

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Marie Matoušová
E-mail matousova@zshorice.eu
Telefon 777 913 933
Konzultační hodiny Pondělí 12:45 – 13:30

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Ilona Doležalová
E-mail vychovnyporadce@zshorice.eu
Telefon 777 913 095
Konzultační hodiny Středa 12:30 – 13:00

 

Hlavní vychovatelka školní družiny Alena Ježková
E-mail druzina@zshorice.eu
Telefon 777 913 096
Konzultační hodiny Pátek 7:30 – 7:50

1.2      Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. Poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. ŠPP je tvořeno ředitelem školy, zástupkyní ředitele – koordinátorkou asistentů pedagoga, výchovnými poradkyněmi, metodičkou prevence a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Nezbytná je spolupráce s dalšími pedagogy školy, asistenty pedagogů, vychovatelkami školní družiny a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny – PPP, speciálně pedagogické poradny – SPP, střediska výchovné péče – SVP).

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.2.1      Kontakty

Kontakty na pracovníky ŠPP (ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň, metodička prevence a vychovatelka školní družiny) naleznete v kapitole 1. 1 Základní údaje o škole.

1.2.2      Hlavní cíle školního poradenského zařízení

–          Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

–          Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

–          Připravit podmínky a rozšířit možnosti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

–          Vybudovat příznivé sociální klima pro začlenění kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

–          Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.

–          Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

–          Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.

–          Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

–          Koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména PPP, SPP a SVP).

1.2.3      Standardní činnosti výchovného poradce

–          Spolupráce s celým týmem ŠPP a koordinace jeho práce.

–          Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.

–          Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči.

–          Příprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, návrhů na další péči o tyto žáky, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

–          Průběžné sledování chování žáků po dobu školní docházky a předkládání návrhů na postu a řešení jednotlivých problémů.

–          Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.

–          Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

–          Zajišťování průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.

–          Spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků.

–          Ochrana práva dítěte v prostorách školy.

–          Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a v péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

–          Poskytování kariérního poradenství.

1.2.4      Standardní činnosti metodika prevence

–          Spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli.

–          Pomoc při vytváření a realizaci školního preventivního programu.

–          Sledování aktuální situace ve škole a inovace strategie.

–          Poskytování odborného vedení a metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při jednotlivých preventivních aktivitách.

–          Koordinace poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole.

–          Spolupráce s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence rizikového chování.

–          Zajišťování informovanosti žáků nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

–          Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a dalšími institucemi, které se zabývají primární, sekundární i terciální prevencí.

–          Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské pomoc rodičům nebo zákonným zástupcům žáka.

2        VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

Při vypracování Preventivního programu školy byly použity následující materiály:

 

–          Školský zákon,

–          vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení,

–          Školní vzdělávací program („Můžeme tolik, kolik známe.“),

–          Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže,

–          Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany na školách a školských zařízení,

–          Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví,

–          Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018.

3        ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE JAKO SOUČÁST TÝMU

Školní metodik prevence působí na škole jako součást školního poradenského pracoviště. Metodik prevence koordinuje aktivity při řešení problémů jemu příslušejících (dle standardní činnosti metodika prevence) ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, ostatními vyučujícími, asistenty pedagogů a vychovatelkami školní družiny. O práci školního metodika prevence budou zákonní zástupci žáků informování prostřednictvím webových stránek školy a třídními učiteli na třídních schůzkách.

 

4        CÍLE

Hlavním cílem působení v oblasti prevence je vytvářet bezpečné sociální klima školy. Pocit bezpečí každého jedince je nedílnou součástí celé preventivní strategie školy. Pomocí základních kompetencí je nutné vést žáky k potlačení sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.

4.1      Dlouhodobé cíle

–          Vzdělávat pedagogy v problematice prevence sociálně patologických jevů.

–          Usilovat o lepší spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

–          Zaměřit se na zlepšení komunikace mezi žáky.

–          Vést žáky ke zdravějšímu životnímu stylu.

–          Předcházet u žáků zejména následujícím rizikovým projevům chování: záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, užívání návykových látek, gambling, rasismus, xenofobie, poruchy příjmu potravy.

4.2      Krátkodobé cíle

–          Zapojit žáky do akcí školy.

–          Podporovat spolupráci žáků mezi sebou průřezem ročníků.

–          Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků.

–          Uskutečnit besedy na témata prevence rizikového chování.

–          Propojit prevenci rizikového chování s jednotlivými předměty.

–          Řešit vzniklé problémy v oblasti rizikového chování.

–          Zapojit pedagogy do systému prevence.

5        CÍLOVÉ SKUPINY

Skupiny, kterých se týká školní preventivní program a u kterých se předpokládá, že se zapojí do realizace školního preventivního programu.

5.1      Žáci

–          Řešit problémy, zvládat překážky a umět vyhledat pomoc.

–          Respektovat zásady zdravého životního stylu.

–          Chovat se zodpovědně vůči sobě, ostatním a přírodě.

–          Odmítat rizikové chování (volit správné techniky odmítání negativních vlivů).

5.2      Pedagogický sbor

–          Využívat aktuálních nabídek vzdělávání v oblasti prevence.

–          Konzultovat mezi pedagogy chování žáků a navrhovat opatření.

–          Spolupracovat se všemi pedagogy.

–          Společně realizovat školní preventivní program.

–          Rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v různých případech rizikového chování.

–          Třídní učitel musí aktivně pracovat se třídou, vytvářet vnitřní pravidla třídy v souladu se školním řádem, podporovat pozitivní vztahy ve třídě a předávat informace zákonným zástupcům.

5.3      Rodiče

–          Spolupracovat se školou prostřednictvím žákovských knížek, telefonickým kontaktem, čtyřikrát do roka na setkání s rodiči (2x třídní schůzka, 2x konzultační odpoledne), individuálních schůzek dle potřeby, zasedání školské rady nebo prostřednictvím webových stránek a e-mailem.

6        REALIZACE PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

K realizaci preventivního programu školy je nutná občasná spolupráce všech osob působících na škole, zákonných zástupců a především žáků.

6.1      Žáci

Některé naplánované akce z oblasti nespecifické a specifické prevence jsou určeny pro jednotlivé ročníky, pro celý 1. stupeň nebo 2. stupeň. Některé akce jsou spíše nárazové a vyplývají z konkrétních potřeb daných kolektivů.

6.1.1      Pravidelné akce pro všechny žáky

–          Slavnostní zahájení školního roku (září)

–          Pobyt v přírodě (září)

–          Sběr papíru (podzim, jaro)

–          Sběr lesních plodů (podzim, jaro)

–          Mimořádné události (podzim, jaro)

–          Den otevřených dveří = adventní dílny (listopad/prosinec)

–          Mikulášská nadílka (prosinec)

–          Vánoční besídky (prosinec)

–          Masopustní karneval (leden)

–          Velikonoční dílny (březen)

–          Vítání jara – vynášení Morany (březen)

–          Den vody (březen)

–          Den Země (duben)

–          Sportovní den (červen)

–          Turisticko-poznávací výlety (červen)

–          Tematické exkurze (průběh školního roku)

–          Třídnické hodiny (dle rozvrhu třídy)

–          Výzdoba školy (okna, chodby, třídy)

6.1.2      Akce pro rizikové skupiny žáků

Na naší škole se speciálně zabýváme žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Mezi takové žáky řadíme žáky s vývojovými poruchami učení a chování, se syndromem ADHD, žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo žáky se slabším prospěchem.

 

–          Na škole pracují 4 asistenti pedagoga,

–          dochází k pravidelnému doučovaní v jednotlivých předmětech (matematika, fyzika, chemie, český a anglický jazyk),

–          individuální práce se žáky dle IVP a dle doporučení PPP,

–          probíhá pedagogická intervence pro vybrané žáky,

–          čtenářský klub,

–          pro žáky finančně nenáročné projekty EU.

6.1.3      Akce pro žáky 1. stupně

–          Slavnostní vítání prvňáčků a jejich zákonných zástupců (září)

–          Dopravní hřiště pro 4. a 5. ročník (září, květen)

–          Plavecký výcvik pro 1. – 3. ročník (v průběhu školního roku)

–          Dožínky Královehradeckého kraje pro 5. ročník (září)

–          Výstava zvířectva pro 1. – 4. ročník (září)

–          Nácvik situace ohrožení: Bezpečný pes, Městská policie (listopad)

–          Den otevřených dveří, zdobení stromečku (prosinec)

–          Adventní vystoupení (prosinec)

–          Vánoční besídky (prosinec)

–          Škola v přírodě pro 3. ročník (březen)

–          Vítání jara: vynášení Morany pro 1. – 4 ročník (březen)

–          Čarodějnický den pro 1. – 5. ročníky (duben)

–          Pasování na čtenáře pro 1. ročník (květen)

–          Školní turisticko-poznávací výlety (červen)

–          Sportovní den (červen)

–          Zdravé zoubky (dle nabídky)

–          Besedy s knihovnou (v průběhu roku)

–          Sportovní turnaje: florbal, fotbal (v průběhu roku)

–          Soutěže: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Novopacký slavíček (v průběhu roku)

–          Filmová a divadelní představení dle nabídky (průběh školního roku)

–          Preventivní programy z PPP Jičín: zajišťuje okresní metodik prevence (dle potřeby)

–          Preventivní programy z organizace Prostor plus (dle potřeby)

6.1.4      Akce pro žáky 2. stupně

–          Stmelovací pobyt žáků (6. ročníku – září)

–          Lyžařský kurz (7. ročník – leden/únor)

–          Hvězdárna Hradec Králové (6. a 9. ročník – podzim)

–          Divadelní představení Klicperovo divadlo (výběr žáků 7. – 9. ročník – listopad až květen)

–          Příprava zápisu do 1. tříd (9. ročník – leden/únor)

–          Výměnný zahraniční zájezd do Maďarska (výběr žáků z 6. -9. ročníku – květen)

–          Školní turisticko-poznávací výlety (červen)

–          Filmová a divadelní představení dle nabídky (v průběhu školního roku)

–          Účast na různých soutěžích (Matematická olympiáda, Matematický a přírodovědný klokan, soutěž v anglickém jazyce, Biologická olympiáda)

–          Školní parlament (5. – 9. ročník, v průběhu školního roku)

–          Akce v rámci volby povolání pro 8. – 9. ročník (v průběhu roku)

–          Preventivní programy z PPP Jičín: zajišťuje okresní metodik prevence (dle potřeby)

–          Preventivní programy z organizace Prostor plus (dle potřeby)  

6.2      Pedagogický sbor

V rámci DVPP se učitelé budou individuálně vzdělávat v oblasti prevence rizikového chování dle aktuální nabídky a potřeby školy. Od každého pedagoga se vyžaduje součinnost na akcích konaných pro žáky. Třídní učitelé ve svých třídách vedou pravidelné třídnické hodiny, kde pracují na zkvalitnění sociálních vazeb a zlepšení klimatu třídy.

6.3      Rodiče

Preventivní program školy a důležité informace týkající se aktuálního chodu školy najdou rodiče na webových stránkách. Rodiče jsou také o probíhajících akcích informování prostřednictvím žákovských knížek. Pravidelný kontakt s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek, které se konají dvakrát do roka. Zahajovací třídní schůzka je v září a závěrečná třídní schůzka je v květnu. Dvakrát do roka se také konají konzultační odpoledne (v listopadu a v březnu). Dle potřeby se rodiče mohou dostavit za každým vyučujícím v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě, případně mohou využít e-mailovou komunikaci. 

7        PROPOJENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY S ŠVP

Prevence sociálně patologických jevů je součástí rámcového vzdělávacího programu (RVP), tedy je součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP). Aby prevence probíhala úspěšně, je nutná součinnost v mezipředmětových vztazích. Témata, týkající se prevence, jsou často zahrnuta v některých předmětech.  Na 1. stupni se jedná o předměty: prvouku, přírodovědu, vlastivědu, hudební a výtvarnou výchovu. Na druhém stupni prevence prolíná předměty: občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, zeměpis, chemie.

8        KONKRÉTNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Název akce Cílová skupina Termín konání
Slavnostní zahájení školního roku 1. – 9. ročník září
Projektový týden 1. – 9. ročník září
Chovatelská výstava 1. – 4. ročník září
Dožínky Hradec Králové V. třída září
Volba povolání – Den pro vás IX. třída září
Dopravní hřiště V. třída září
Plavecký výcvik 1. – 3. ročník Zahájení v září
Dopravní hřiště 4. ročník říjen
Sběr lesních plodů 1. – 9. ročník Říjen
Sběr papíru 1. – 9. ročník Říjen
Florbalový turnaj 6. – 9. ročník říjen
Volba povolání – úřad práce Jičín IX. třída říjen
Besedy v městské knihovně 1. – 9. ročník dle nabídky
Divadelní představení (dle místní nabídky) 1. – 9. ročník dle nabídky
Klicperovo divadlo HK (5 představení) 7. – 9. ročník dle výběru
Halloween 1. – 5. ročník říjen
Pobyt v přírodě 7. – 9. ročník listopad
Příprava na přijímací řízení 9. ročník listopad – duben
Nácvik situace ohrožení – beseda s Policií ČR, hasiči a záchranka (IZS) 1. – 9. ročník listopad
Den otevřených dveří – adventní dílny 1. – 9. ročník 27. listopadu
Adventní vystoupení 1. – 5. ročník Prosinec
Zoo Dvůr Králové – zdobení vánočního stromečku 1. – 5. ročník prosinec
Mikulášská besídka 1. – 9. ročník Prosinec
Zdobení vánočního stromku 1. – 9. ročník Prosinec
Filmové vánoční představení 1. – 9. ročník prosinec
Vánoční besídky 1. – 9. ročník prosinec
Bruslení 1. – 9. ročník leden – březen (dle počasí)
Dentální hygiena = zdravé zoubky 1. – 9. ročník dle nabídky
Masopustní karneval 1. -5. ročník únor
Lyžařský výcvik 7. ročník únor
Vítání jara – vynášení Morany 1. – 5. ročník březen
Velikonoční dílny 1. – 9. ročník březen
Sběr starého papíru 1. – 9. ročník květen
Zahraniční výměnný pobyt v Maďarsku 6. – 9. ročník (výběr žáků) květen/červen
Sportovní den 1. – 9. ročník červen
Turisticko-poznávací výlety 1. – 9. ročník červen
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 9. ročník červen

 

Pozn. Další akce jsou zařazovány do programu průběžně, během celého školního roku. Jsou vybírány dle aktuální nabídky, společenské situace a zájmu žáků.

 

Škola pro žáky neorganizuje žádné volnočasové aktivity, ale zprostředkovává nabídku těchto aktivit od místních organizací. V budově 2. stupně se v odpoledních hodinách jedenkrát týdně koná kroužek Šachy a v budově 1. stupně probíhá výuka základní umělecké školy (zpěv, hra na hudební nástroje, tanec, výtvarná výchova).

Žáci 1. stupně od 1. do 4. třídy mohou v ranních a odpoledních hodinách využívat služby školní družiny.

9        SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ODBORNÍKY

–          Okresní metodik prevence

–          Pedagogicko-psychologická poradna Jičín, Trutnov, Hradec Králové

–          Úřad práce Jičín

–          Semiramis z.ú.

–          SVP Návrat Hradec Králové

–          Policie ČR, Městská policie Hořice

–          Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje – Hořice

–          Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje

–          Základní umělecká škola Melodie

–          Nízkoprahový klub Pohoda Hořice

–          Městský úřad Hořice

–          Zdravotní středisko Hořice

10    DŮLEŽITÉ KRIZOVÉ KONTAKTY

–          Linka bezpečí

Tel.: 116 111

Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021

 

–          Bezplatná linka bezpečí

Tel: 800 155 155

 

–          Bílý kruh bezpečí (pro oběti domácího násilí a kriminality)

Tel.: 116 006

 

–          DONA (pomoc obětem domácího násilí)

Tel.: 251 511 313

 

–          SVP Návrat, Říčařova 277, Hradec Králové 3, 503 01

Tel.: 739 401 363 / 495 221 590

E-mail: svpnavrat@gmail.com      

                                                 

–          Pedagogicko-psychologická poradna Jičín, Fortna 39, Jičín 506 01

Tel.: 493 533 505, 493 533 595

E-mail: info@pppjicin.cz

 

–          Městský úřad Hořice, Odbor zdravotní a sociální péče, Eva Pavlová (vedoucí oddělení – sociální odbor, péče o rodinu)

Tel.: 492 105 472      

E-mail: pavlova@horice.org 

 

–          Městská policie Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 226, Hořice 508 01

Tel.: 737 445 336

E-mail: policie@horice.org

 

–          Policie ČR – obvodní oddělení Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 158, Hořice 508 01

–          Tel.: 974 533 701

–          E-mail: jc.horice@pcr.cz

11    EVALUACE

Pro vyhodnocování situace ve škole se používají závěry ze školního poradenského pracoviště a z Preventivního programu školy, podklady třídních učitelů a vedení školy předkládané na pedagogických radách. Jednou ročně probíhá šetření celé situace na škole prostřednictvím evaluačního dotazníku.

12    ZÁVĚR

Preventivní program školy slouží jako pomůcka k předcházení rizikovému chování žáků. Žáci ve škole tráví většinu času, proto je nezbytně nutné, abychom vytvořili takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.

Jednotlivé části programu je třeba pravidelně kontrolovat. Nedílnou součástí preventivního programu školy je vyhodnocování uplynulé preventivní akce a pečlivé sledování prostředí školy a vztahů mezi všemi zúčastněnými.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13PŘÍLOHY

1         PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Školní neúspěch je ve škole klasifikován jako problém, který je potřeba řešit. Postupy řešení jsou často složité a vyžadují součinnost žáků, vyučujících a zákonných zástupců. V některých případech je možné využít odbornější pomoci ze školního poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny nebo psychologa.

1.1      Žák, který může být ohrožen školním neúspěchem, se vyznačuje:

–          zhoršením prospěchu v jednom či více předmětech (alespoň o 2 stupně),

–          neprospěchem z jednoho či více předmětů,

–          přestupem z jedné školy na druhou,

–          kázeňskými přestupky,

–          zdravotními problémy (fyzickými i psychickými),

–           vyrůstáním v sociálně znevýhodněném prostředí.

1.2      Postup, který volíme v případě výskytu školního neúspěchu:

–          Vyučující nebo třídní učitel zjišťuje důvody školní neúspěšnosti a následně s nimi pracuje.

–          Vyučující věnuje prospěchu žáka zvýšenou pozornost.

–          O výrazném zhoršení prospěchu vyučující informuje zákonné zástupce žáka.

–          Spolupráce se žákem i jeho rodinou.

1.3      Řešení školní neúspěšnosti:

–          plán pedagogické podpory (individuální přístup k žákovi – obsah i rozsah učiva se přizpůsobí potřebám žáka),

–          hodiny reedukace (soustředí se na základní či problémové učivo, které procvičuje),

–          konzultace s vyučujícími předmětu (stanovení podmínek, za kterých může dojít ke zlepšení prospěchu),

–          spolupráce se zákonnými zástupci žáka (doporučení dohledu nad domácí přípravou žáka),

–          konzultace se školním poradenským pracovištěm,

–          doporučení pomoci z odborných pracovišť (pedagogicko-psychologická poradna, dětský lékař, psycholog).

 

 

2         PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Program proti šikanování je vypracován na základě metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21149/2016) a metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č. j.: 21291/2010-28). Celý program je součástí Preventivního programu školy a je vypracován v souladu s platným školním řádem. Dokument slouží všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům. V případě nutnosti objasnění podrobnějších klasifikací šikany a konkrétních postupů se škola obrací rovněž na výše zmíněné dokumenty MŠMT.

2.1      Cíle programu

–          Vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

–          Vytvářet dobré vztahy v kolektivech.

–          Posilovat komunikaci mezi jednotlivými žáky i skupinami žáků.

–          Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti prevence a práce s třídním kolektivem.

–          Sjednotit a stanovit postupy při řešení šikany nebo jejich náznaků.

2.2      Preventivní opatření

–          Začlenění prvků proti šikanování do školního řádu – zejména výchovná opatření.

–          Na začátku školního roku žáky prokazatelně seznámit se školním řádem a organizací školního roku. Žáci si ujasní pravidla fungování kolektivů, seznámí se se základními projevy šikany a obdrží informaci o způsobu potrestání v případě zmiňovaného projevu chování.

–          Informovat žáky, kde mohou vyhledat pomoc v případě podezření na šikanu (ředitel školy, zástupkyně školy, třídní učitel, výchovná poradkyně, metodička prevence nebo schránka důvěry).

–          Pedagogičtí pracovníci sledují vztahy v kolektivech, zlepšují klima, lpí na dodržování vnitřních pravidel třídy, pozitivně modelují sebevědomí žáků a vedou žáky k přirozené odpovědnosti za své jednání.

–          Začlenění problematiky šikany do předmětů 1. a 2. stupně.

–          Spolupráce s odborníky.

–          Rodiče seznámit se základními dokumenty školy, informovat je o školním poradenském pracovišti a službách, které poskytuje. Informovat rodiče o nutnosti hlásit podezření šikany vedení školy případně pracovníkům školního poradenského pracoviště.

2.3      Postup při řešení šikany

Postup při řešení šikany musí být jednotný a musí respektovat sounáležitosti ochrany všech jedinců. Odkrytí šikany je velmi obtížné, významnou roli v tomto procesu hraje strach všech zúčastněných.

Šikanu řeší pracovníci školního poradenského pracoviště. Ti diagnostikují závažnost šikany a určí, jestli škola zvládne šikanu sama, nebo zda je potřeba zajistit pomoc odborných institucí. Pracovníci zajistí informování zákonných zástupců žáka, případně pracovníků specializovaných pracovišť. V případě vyšší vážnosti šikany škola informuje Policii ČR, orgán sociálně právní ochrany dítěte a nahlásí skutečnosti, které závažně ohrožují bezpečí žáka.

2.4      Postup při počáteční šikaně

–          Rozhovor s těmi, kteří šikanu nahlásili.

–          Kooperace školního poradenského týmu, společné předběžné vyhodnocení situace a zvolení strategie dalšího postupu.

–          Provádět záznamy rozhovorů.

–          Rozhovor s obětí. (Po celou dobu dbát citlivost informací.)

–          Rozhovor se svědky.

–          Zajistit ochranu obětem.

–          Rozhovor s agresory.

–          Vyhodnotit závažnost situace a stanovit, kdo a jak bude informovat zákonné zástupce. Ujasnit si, jaké kázeňské postupy budou následovat.

–          Konzultace se zákonnými zástupci. Provést záznamy rozhovorů.

–          Udržovat kontakt se zúčastněnými a jejich zákonnými zástupci a mapovat další vývoj.

–          Následná práce s kolektivem.

–          Celková dokumentace případu.

 

2.5      Postup při pokročilé šikaně

–          Ochrana oběti.

–          Izolace agresorů.

–          Ohlášení vzniklé situace Policii ČR, případně OSPOD a PPP.

–          Návrhy řešení a zajištění mimoškolní spolupráce s odborníky na danou problematiku. Nutná je dlouhodobá spolupráce.

–          Celková dokumentace případu.

2.6      Postup při řešení kyberšikany

Účinné řešení kyberšikany spočívá ve spolupráci s IT odborníkem. Postup řešení se ale od přímé šikany moc neliší.

2.6.1      Pomoc oběti:

–          Oběť nesmí nijak reagovat na útoky agresora.

–          Je nutné zmapovat možné kontaktování útočníkem prostřednictví virtuálního světa a zabezpečit k sobě přístup.

–          Vhodné je s útočníkem ukončit komunikaci či přátelství na sociální síti nebo zažádat poskytovatele služeb o blokaci útočníka.

–          Sám se odhlásit ze svého profilu, případně začít používat jiné e-mail nebo telefonní číslo atd.

–          Zajistit důkazní materiál – ukládání komunikace, nemazání e-mailu nebo SMS, případně pořizovat screenshoty.

2.6.2      Postup při vyšetřování kyberšikany

–          Rozhovor obětí a upřesnění informací.

–          Rozhovor se svědky události nebo přímými účastníky.

–          Sběr informací a vytváření zápisu z rozhovorů.

–          Rozhovor s agresorem (nikdy ne společně s obětí) za účelem ukončení jeho útoků na oběť.

–          Kontaktování zákonných zástupců a jejich seznámení s danou situací.

–          Konzultace se zákonnými zástupci oběti, jednat citlivě a nabídnout odbornou pomoc.

–          Jedná-li se o vážnější útok, nahlásit Policii ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3        KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Jedná se o soubor postupů, kterými je nutné se řídit při výskytu projevů rizikového chování žáků. Zahrnuje v sobě běžně se vyskytující projevy rizikového chování, určuje postup jejich řešení a navrhuje v případě prokázání přečinu proti školnímu řádu kázeňský postih.

Krizový plán školy vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT: č.j. 21 291/2010 – 28). K ujasnění terminologie a podrobnějšího postupu v závažnějších případech se škola odkazuje na již zmíněný metodický pokyn MŠMT. V případě výskytu dalšího rizikové chování, které není v tomto dokumentu zmíněno, škola volí postupy dané MŠMT.

Veškerý výskyt rizikového chování je zpracováván Školním poradenským pracovištěm (ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně, metodička prevence, hlavní vychovatelka). O všech událostech je veden podrobný zápis, který se dále využívá při procesu mapování rizikových situací na škole.

Krizový plán školy je součástí Preventivního programu školy a všichni, kterých se týká, se s ním na začátku školního roku musí seznámit. Jedná se o učitele, žáky a zákonné zástupce žáků.

3.1      Bezprostřední ohrožení života

–          Poskytnout první pomoc.

–          Zavolat záchrannou službu.

–          Informovat zákonného zástupce.

–          Informovat vedení školy.

3.2      Užívání tabákových výrobků ve škole

–          Zabránit v užívání odebráním výrobku.

–          Informovat vedení školy.

–          Sepsat záznam o nálezu a hlavních aktérech.

–          Zjistit, kde žák k tabákovým výrobkům přišel.

–          Oznámit skutečnost zákonnému zástupci.

–          Postihnout dle školního řádu.

–          V případě závažnosti informuje škola orgán sociálně právní ochrany dítěte.

–          V případě opakování rizikového chování bude doporučeno spolupracovat se školním pedagogickým pracovištěm a zvolí se vhodný postup nápravy.

3.3      Alkohol

–          V případě ohrožení zdraví poskytnou první pomoc a přivolat záchrannou službu.

–          Zabránit další konzumaci alkoholu zajištěním zdroje.

–          Sepsat záznam o nálezu a aktérech.

–          Pokusit se zjistit, kde žák k alkoholu přišel.

–          Okamžité kontaktování zákonného zástupce, který si žáka odvede domů.

–          Dle závažnosti je možno informovat sociálně právní odbor ochrany dítěte.

–          V případě opakování rizikového chování bude doporučeno spolupracovat se školním pedagogickým pracovištěm a zvolí se vhodný postup nápravy.

–          Postihnout dle školního řádu.

 

3.4      Návykové látky

Zákonem je zakázána výroba, distribuce, přechovávání a propagace návykové látky. V místě školy je též zakázáno nabádání k užívání a samotné užívání návykové látky. Postup je stejný v případě nálezu návykové látky, zjištění konzumace žákem nebo distribuce.

 

–          V případě ohrožení života poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu.

–          Zajistit nález a zabránit další konzumaci či šíření.

–          Sepsat záznam a identifikovat zdroj látky.

–          Informovat vedení školy.

–          Informovat školní poradenské pracoviště, které se bude podílet na dalším řešení.

–          Informovat zákonné zástupce.

–          Informovat orgán sociálně právní ochrany dítěte a Policii ČR.

–          V případě prokázání užívání návykové látky doporučit zákonným zástupcům dítěte pomoc odborníků.

–          Školní metodik prevence bude další vývoj žáka sledovat.

–          Postihnout dle školního řádu.

 

3.5      Krádeže

–          Zjistit příčiny krádeže.

–          Sepsat záznam o události.

–          Informovat vedení školy.

–          Informovat zákonné zástupce zúčastněných žáků.

–          Dle závažnosti události informovat Policii ČR.

–          Viníka postihnout dle školního řádu.

 

3.6      Podvod

Často se jedná o falšování podpisu zákonných zástupců v žákovské knížce (omluvný list), zde lze situaci klasifikovat jako záškoláctví, nebo se jedná o vědomé přepisování známek.

 

–          Prokázat podvod a zjistit důvody.

–          Vytvořit písemný záznam o celé situaci.

–          Žáka postihnout dle školního řádu.

–          Informovat vedení školy a zákonné zástupce žáka.

–          Třídní učitel bude provádět nějaký čas namátkové kontroly žákovských knížek.

 

3.7      Záškoláctví

Omluvenky žáka musí být doloženy do tří kalendářních dní. Není-li tomu tak, může škola absenci klasifikovat jako neomluvenou.

 

–          Třídní učitel informuje pedagogickou radu a školní pedagogické pracoviště o zvýšeném počtu absencí, které jsou neomluvené.

–          Třídní učitel informuje zákonné zástupce a požaduje vysvětlení.

–          U některých žáků s větším výskytem absencí lze vyžadovat omluvenky od lékaře.

–          Do deseti neomluvených hodin se absence řeší se zákonným zástupce žáka. O celé události se provede zápis a situace je nadále sledována.

–          Nad deset neomluvených se svolává výchovná komise, kde je přítomný zástupce z orgánu sociálně právní ochrany a pracovníci školního pedagogického pracoviště. Zákonný zástupce je pozván do školy doporučeným dopisem. O celé události se provede záznam a situace se dále sleduje.

–          V případě vyšší absence a jejímu rychlému nárůstu je informován školský úřad příslušné obce.

–          Postih žáka se řídí školním řádem.

 

3.8      Šikana

–          Postup při šikaně se řídí Programem školy proti šikanování a Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21149/2016) a metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č. j.: 21291/2010-28).

–          Postih při prokázání šikanování se řídí školním řádem.

 

3.9      Rasismus

–          Zjistit hloubku rasistických postojů.

–          Zjistit, jestli se jedná jen o rasistické narážky či je problematika spojena s násilím.

–          Zjistit rozšíření těchto postojů v kolektivu postiženého rasismem (třída, škola).

–           Razantně zaujmout stanovisko proti těmto projevům.

–          Zabránit dalšímu šíření intolerance mezi žáky.

–          Informovat vedení školy a zákonné zástupce aktérů.

–          Postihnout dle školního řádu.

–          V případě závažných problémů informovat Policii ČR.

–          S žáky nadále pracovat, pozvat odborníky na dané téma.

 

 

ZHODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2018-2019  I. STUPEŃ

                                                                    

 

Po celý školní rok se  činnost  odvíjela na základě Plánu práce výchovného poradce a dle aktuálních potřeb.

Byly řešeny zejména výukové potíže žáků.

Mírné výukové obtíže žáků jsou ošetřeny 1. stupněm pedagogické podpory, bez plánu pedagogické podpory. Vyučující poskytují žákům mírné úlevy a podporu dle uvážení. Rodiče jsou s tímto opatřením seznámeni a stvrzují podpisem svůj souhlas.

Tato podpora byla nově poskytnuta 8 žákům.

Pokud  jsou tato opatření nedostačující, přistupuje se  k vytvoření plánu pedagogické podpory s poskytováním rozsáhlejších úlev a pomoci, který je po třech měsících vyhodnocen. Buď je shledán jako dostačující, nebo je žák odeslán k vyšetření do PPP v Jičíně. Toto proběhlo v 5 případech. Dále se žák vzdělává dle Doporučení z vyšetření. Jsou mu nakoupeny pomůcky a je vzděláván v hodinách pedagogické intervence – toto proběhlo ve 3 případech a nebo se vzdělává v hodinách speciálně pedagogické péče – toto proběhlo ve 2 případech.

V současné době se na I. stupni vzdělávají 2 žáci s IVP, 6 žáků se účastní hodin pedagogické intervence, 3 žáci navštěvují hodiny speciálně pedagogické péče a

10ti  žákům je poskytováno podpůrné opatření1.stupně.

 

 Zvýšená pozornost je věnována komunikaci s rodiči a vysvětlování důležitosti společného postupu při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

 

Spolupracujeme s PPP, SPC,  PČR, Odborem sociální péče a právní ochrany dětí

Pracujeme s ochraňováním informací tak, aby nedošlo k jejich zneužití ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.

 

30. 6. 2019

 

Zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2018 – 2019   2. stupeň

 

–          Průběžná kontrola integrovaných žáků, zpracování podkladů ke kontrolnímu i prvotnímu vyšetření, uplatňování inkluze v praxi, spolupráce s asistenty pedagoga a PPP Jičín, Hradec Králové, upřesnění snímku školy, 5. 6. 2019 proběhla kontrola nastavených PO, která se jeví dostačující, počet žáků v postižení je 19, u jedné žákyně došlo po kontrolním vyšetření ke snížení PO 4 na PO3, nákup pomůcek k intervenci, vše je řádně evidováno a používáno, pedagogické intervence a PSPP probíhaly pravidelně dle doporučení PPP Jičín, Hradec Králové.

 

 

–          V rámci Volby povolání se žáci 9. třídy účastnili velmi zdařilé akce Den pro Vás na SOU Vocelova Hradec Králové, návštěva ÚP v Jičíně, návštěva VOŠ SPS Jičín       27. 11. 2019 – 3D tisk a programování, účast na Dni otevřených dveří  SOU Hlušice – Nový Bydžov pro žáky 8. tříd, opakovaně 23. 11. 2018 a 21. 1. 2019 jsme navštívili SPŠK v Hořicích. Ostatní akce tohoto typu žáci navštívili  individuálně ( Burza škol v Jičíně, Hradci Králové a na ZŠ Daliborka v Hořicích). Rodičům i žákům byly poskytnuty veškeré dostupné informace o středních školách a způsobu podávání přihlášek. Všichni žáci byli přijati. Na víceleté gymnázium neodešel žádný žák.

 

 

–          V 6. A třídě byl řešen opakovaný podvod (přepisování známek v žákovské knížce), pěstounka byla informována a žákovi byla navržena snížená známka z chování.

 

 

–          Při kontrole GDPR bylo konstatováno, že veškeré postupy a dokumentace je řádně vedena.

 

 

–          Úzká a pravidelná spolupráce s metodičkou prevence a ŠPP.

 

 

–          Zvýšená pozornost je věnována komunikaci s rodiči a vysvětlování důležitosti společného postupu při řešení výchovných i výukových problémů žáků, ve snaze předejít školní neúspěšnosti žáka.

 

 

 

 

 

Hořice: 15.10. 2019                                                          

  vypracovala: Mgr. Ilona Doležalová