VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

 

Výroční zpráva

o činnosti školy

 

 

 

 

Školní rok 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2017                     Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 22.června 2017 a 

schválena školskou radou  dne 31.10.2017

 

 

 

1 Základní údaje o škole

 

1.1 Základní údaje o škole

 

Název školy  
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín
70 892 547
Bankovní spojení 381450207/0100
DIČ
   
Telefon/fax 493 623 640, +420 777 913 755-6
E-mail reditel@zshorice.eu
Adresa internetové stránky www.zshorice.eu
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol 1. 1.2005
Název zřizovatele Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Součásti školy Školní družina
IZO ředitelství 049 305 662
Vedoucí a hospodářští pracovníci Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Petra Kunešová – zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1.2 Součásti školy

 

součásti školy kapacita
Základní škola 340
Školní družina    97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk muži ženy celkem %
do 20 let              –            –            –
21 – 30 let              –            1            1         15,4
31 – 40 let             2            4            6         11,5
41 – 50 let            8            8         26,9
51 – 60 let             2            7            9         30,8
61 a více let              4            1            5         15,4
celkem             8           21           29 100,0
%            23           77 100,0 x

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem %
základní
vyučen 1 2 3 11,6
střední odborné
úplné střední 4 4 15,4
vyšší odborné
vysokoškolské 5 19 26 73
celkem       100,0

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem %
učitel prvního stupně základní školy               8 0 8 30,4
učitel druhého stupně základní školy 10   1 11 47,8
vychovatel  3 1  4 13,0
asistent pedagoga  2  2          4,4
         
celkem 23 2  25 100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

doba trvání počet %
do 5 let                11 7.7
do 10 let  5 19.3
do 15 let  7 3.8
do 20 let  3 7.7
nad 20 let  3 61,5
celkem  29 100,0

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody počet
nástupy  5
odchody  4

 

3. Vzdělávací program školy

 

3.1 Vzdělávací program

 

vzdělávací program zařazené třídy
Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) všechny

 

3.2 Učební plán školy

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň
1. – 5. ročník 6. – 9. ročník
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15
Cizí jazyk 9 12
Matematika a její aplikace 20 15
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět 12
Člověk a společnost Dějepis 11
Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika 21
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova 12 10
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10
Tělesná výchova 10
Člověk a svět práce 5 3
Průřezová témata P P
Disponibilní časová dotace   14 24
Celková povinná časová dotace 118 122

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků
   
   
   
název kroužku počet zařazených žáků
šachy 18
   
   
   

 

3.4 Počet dělených hodin

 

  1. stupeň 2. stupeň celkem
počet dělených hodin* 0 9 9

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

4. Počty žáků

 

4.1 Počty žáků školy

 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano – ne)
1.A 24 15 9  
1.B 23 12 11  
  26 14 12  
3.A 23 13 10  
3.B 17 9 8  
  32 16 16 ano
                     5.A 21 13 8  
5.B 20 14 6  
  23 11 12  
  19 11 8  
  25 17 8  
  17 11 6  
celkem 270 156 114  

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok
2  47  10

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9
počet žáků        1         10      2    

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium  2
čtyřleté gymnázium  1
střední odborná škola  11
střední odborné učiliště  4 + 2 z osmé třídy
konzervatoř

 

 

5. Hodnocení žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli
1.A    23            1
1.B 23    
  23 2          1
3.A 22 1  
3.B 11 6  
  17 15  
5.A 15 6  
5.B 13 7  
  10 13  
  4 15  
  4 19 2
    17  
celkem 165 101 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
1.A    
1.B    
    1
3.A    
3.B    
  1  
5.A    
5.B    
     
     
  2  
  1  
celkem 4 1

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm
1.A 24    
1.B 23    
  26    
3.A 23    
3.B 17    
  32    
5.A 21    
5.B 20    
  23    
  19    
  25    
  17    
celkem 270 0 0

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1.A   15
1.B   15
    14
3.A   14
3.B   9
    18
5.A   21
5.B   3
    6
    11
  1 7
    15
celkem 1 148

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1.A      
1.B      
       
3.A      
3.B   1  
  9    
5.A      
5.B      
  3   1
       
      1
       
celkem 12 1 2

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky
1.A    
1.B    
     
3.A    
3.B    
     
5.A    
5.B    
     
     
    1
     
celkem   1

 

5.7 Opakování ročníku

 

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky
1.A 1      
1.B        
  1      
3.A        
3.B        
         
5.A        
5.B        
         
         
  1      
         
celkem 3 0 0 0

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

počet omluvených hodin průměr na žáka počet neomluvených hodin průměr na žáka
11 194 41,46 49 0,18  1.pol.
12 116         44,9          183    0,67   2.pol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

6.1 Hospitační činnost

 

pracovník počet hospitací
Ředitel školy          5
Zástupce ředitele školy          9
Ostatní pracovníci  
celkem  

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

  +

(objevuje se ve všech hodinách)

+ –

(objevuje se pouze v některých hodinách)

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání      
soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) +    
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků  

+

   
konkretizace cílů ve sledované výuce +    
návaznost probíraného učiva na předcházející témata  

+

   
Materiální podpora výuky      
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem +  

 

 
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky   + –  
Vyučovací formy a metody      
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin   + –  
sledování a plnění stanovených cílů +    
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance    

+ –

 
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností    

+ –

 
využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou    

 

+ –

 
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  

+

   
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací  

+

   
účelnost aplikovaných metod   + –  
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků    

+ –

 
vhodná forma kladení otázek   + –  
Motivace žáků      
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku   + –  
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) +    
využívání zkušeností žáků +    
vliv hodnocení na motivaci žáků   + –  
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace   + –  
osobní příklad pedagoga +    
Interakce a komunikace      
klima třídy +    
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem    

+ –

 
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse   + –  
vzájemné respektování, výchova k toleranci   + –  
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků  

+

   
Hodnocení žáků      
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení      
respektování individuálních schopností žáků   + –  
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků +    
ocenění pokroku   + –  
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem   + –  
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem   + –  
využití klasifikačního řádu +    

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká střední nízká
1. Kompetence k učení      
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení x    
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě                 x  
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy    

 

 x

 
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti    

 x

 
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich    

x

 
2. Kompetence k řešení problémů      
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 

 

x

   
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 

x

   
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy    

x

 
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů    

 

x

 
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí    

x

 
3. Kompetence komunikativní      
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu    

x

 
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje    

x

 
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění    

 

 

 

x

 
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem    

x

 
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi    

x

 
4. Kompetence sociální a personální      
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce    

X

 
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty   x  
5. Kompetence občanské      
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

x

   
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu x    
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

X

   
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

X

   
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

x

   
6. Kompetence pracovní      
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

X

   
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

x

   
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření    

x

 
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.    

x

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

7.1 Výchozí stav

 

Pojmenování výchozího stavu
 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium v oblasti pedagogických věd 2
b) Studium pedagogiky 2
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 2

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce 1
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů
Pedagogika a psychologie    
Sociálně patologické jevy    
Informační a komunikační technologie    
Český jazyk    
Cizí jazyk    
Matematika    
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Chemie    
Fyzika    
Přírodopis    
Zeměpis    
Dějepis    
Občanská výchova    
Rodinná výchova    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Praktické činnosti    
Tělesná výchova    

 

7.5 Samostudium

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 1
Vánoční prázdniny 5 3
Jednodenní pololetní prázdniny  

1

1
Jarní prázdniny 5 5
Velikonoční prázdniny 2 2
Celkem 15 12

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

8. ICT – standard a plán

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

Počet standard ICT skutečnost plán
Počet žáků   236  
Počet pedagogických pracovníků     23  
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách     18  
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.     13 16
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání     29  
Počet pracovních stanic celkem     60  
Počet pracovních stanic na 100 žáků       7,6  

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 4
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT 56

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán
Počet přípojných míst   6  
Sdílení dat Ano Ano  
Sdílení prostředků Ano Ano  
Připojení do internetu Ano Ano  
Komunikace mezi uživateli Ano Ano  
Bezpečnost dat Ano Ano  
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  

 

8.4 Připojení k internetu

 

služba hodnota standard ICT skutečnost plán
Rychlost 512/128 a 1024/256   8Mb/4Mb  
Agregace Nejvýše 1:10   1:1  
Veřejné IP adresy ANO   Ano  
Neomezený přístup na internet ANO   Ano  
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO   Ne  
QoS (vzdálená správa) ANO   Ano  
Filtrace obsahu ANO   Ne  
Antispam ANO   Ne  
Antivir ANO   Ano  

*Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

technika standard ICT skutečnost plán
Druh      
Datový projektor 6 3  
Dotyková tabule 6 3  
Tiskárny   4  
Kopírovací stroj   4  
       

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

programové vybavení standard ICT skutečnost plán
Operační systém   60  
Antivirový program   50  
Textový editor   60  
Tabulkový editor   60  
Editor prezentací   60  
Grafický editor – rastrová grafika   60  
Grafický editor – vektorová grafika   60  
Webový prohlížeč   60  
Editor webových stránek    
Klient elektronické pošty   3  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici    
Programy odborného zaměření   15  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán
Z – Základní uživatelské znalosti   100%  
P – Vzdělávání poučených uživatelů      
S – Specifické vzdělávání   2  
M – Vzdělávání ICT koordinátorů   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Další ukazatele

 

  standard ICT skutečnost plán
Diskový prostor na uložení dat pro žáky   Ne  
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)   Ano  
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty   Ano  
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace   Ano  
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí   Ne  
Přístup k ICT z domova pro pedagogy   Ano  
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách   15  

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

9.1 Školní družina

 

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet žáků – nepravidelná docházka Počet vychovatelek
1 25 3 1
2 23 2 1
3 24 4 1
4 25   1
celkem 97 9 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

Prostory školní družiny 4 oddělení v budově č.p.338
Vybavení školní družiny Moderní nábytek, audiovizuální technika,hračky, stavebnice atd.

 

 

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán
zdravotní postižení 1 Skupinová integrace ANO
zdravotní znevýhodnění 38 Skupinová integrace 24
sociální znevýhodnění 10 Skupinová integrace 2

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků
     
     
celkem                                                                0 0

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet
z … třídy do … třídy 0
   

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy     x
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky   x  
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám   x  
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků x    
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka x    
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky x    
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami x    
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby x    
spolupráce s rodiči    x    
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   x  
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne
individuální nebo skupinovou péči x    
přípravné třídy x    
pomoc asistenta třídního učitele x    
menší počet žáků ve třídě     x
odpovídající metody a formy práce x    
specifické učebnice a materiály   x  
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x    
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x    
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne
individuální vzdělávací plány      
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu      
zadávání specifických úkolů      
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů      
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech      
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka      
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky      

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

11.1 Akce školy

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek)
Výuka plavání 1.A,B,2.,3.A,B 106  
       
Lyžařský výcvik 7.,8.,9. 26 LVVK Zvonařka
       
Škola v přírodě 3.A,B 29 SEVER – Středisko ekologické výchovy
       
Exkurze Viz přehled    
       
Školní výlety Viz přehled    
       
Zahraniční výjezdy 7.,8.,9. 10 Maďarsko
    20 Polsko
       
Žákovská vystoupení První stupeň   Adventní trhy
       
Koncerty    
       
Výstavy    
       
Soutěže Viz přehled    
       
Olympiády Viz přehled    
       
Jiné akce školy Viz přehled    
       

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění
Matematická olympiáda   3  
Novopacký slavíček   3 3 x zlaté pásmo
     

 

12 Prevence rizikového chování

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Etika a právní výchova Ano
Výchova ke zdravému životnímu stylu Ano
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Ano
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Ano
Organizace prevence  
Minimální preventivní program Ano
Využití volného času žáků Ne
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování Ano
Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Ne
Poradenská služba školního metodika prevence Ano
Poradenská služba výchovného poradce Ano
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Ano
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Ano
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Ano
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Ano

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

rizikové chování počet
Drogová závislost Ne
Alkohol Ne
Kouření Ne
Kriminalita a delikvence Ne
Virtuální drogy (počítač, televize, video) Ne
Patologické hráčství (gambling) Ne
Záškoláctví Ne
Šikanování 2
Vandalismus Ne
Násilné chování Ne
Xenofobie Ne
Rasismus Ne

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik envirometálního vzdělávání Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Ano
Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Ne
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Ano
Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání Ano
Organizace envirometálního vzdělávání  
Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání Ano
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Ano
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání Ano
Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Ne
Využívání středisek a center ekologické výchovy Ano
Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Ne
Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ano
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Ano

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

14.1 Počet úrazů

 

Počet záznamů v knize úrazů                            25
Počet odeslaných záznamů o úrazech                             6

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 10
V ostatních vyučovacích předmětech 5
Výlety a exkurze 1
Lyžařské kurzy
Výuka plavání 3
Přestávky ve škole 6
Školní družina

 

14.3 Prevence rizik

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Posílení dohledu nad žáky

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

15.1 Formy spolupráce

 

Formy spolupráce komentář
Školská rada Ano
Občanské sdružení při škole Ano
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Ano  viz org. školního roku
Školní akce pro rodiče Ano ,dny otevřených dveří
Školní časopis Ne

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
17.1.2017 Pokus o pojišťovací podvod Paní Jiříková ČŠI
       

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

 

 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

 

 

Oblast  ekonomická  a  materiálně  technická

Pokles dětí se zastavil.  Na I. stupni bylo 6 paralelních  tříd.

Škola  zajistila učebnice pro všechny žáky. Ve školním roce došlo k navýšení rozpočtu ONIV přidělované státem. Tím mohla škola nakoupit moderní učebnice, učební pomůcky a jako vždy jsme k nákupu využili i část prostředků získaných vedlejší hospodářskou činností. Škola se i nadále snaží zmírnit nedostatek financí formou využívání prostředků z vlastních projektů a formou partnerství v projektech jiných subjektů. V současné době je k dispozici žákům a učitelům celkem 60 PC s připojením na internet. Žáci mají k  dispozici 31 počítačů zapojených do sítě a s neomezeným přístupem na internet v učebně výpočetní techniky a v ostatních prostorách školy. Každý vyučující má k dispozici notebook pro přípravu na vyučování.

 

 

 

 

Oblast personální

 

Během školního roku úspěšně dostudovali pedagogové s aprobobací Aj. Dále však není aprobovaný učitel výtvarné a hudební výchovy. Vyučující se snaží v rámci DVPP doplňovat své znalosti a dovednosti.. Na škole pracovaly tři AP pro děti se zdravotním postižením  a jedna pro  žáky sociálně znevýhodněné. Na AP měla škola povolení z KÚ královéhradeckého kraje. Navýšení počtu AP došlo zvýšením počtu integrovaných žáků dle vyhlášky 27/2016 Sb. Koncem roku (30.červen 2017) odešly dvě učitelky rozvázáním pracovního poměru dohodou na jiná pracoviště blíže jejich bydliště. Jedna vyučující odešla do starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že došlo k zápisu 30 žáků do prvních tříd, bylo nutno přijmout 3 vyučující na první stupeň, jednoho vyučujícího na druhý stupeň, jednu vychovatelku ŠD a jednu AP. V únoru 2017 odešla z rodinných důvodů do předčasného důchodu uklízečka, paní Kánská M. Její volné místo bylo obsazeno definitivně až v červnu 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací

 

            Škola pracuje podle vlastního ŠVP , který je průběžně inovován dle změn v RVP ZV a dle potřeb školy.

            Po celý školní rok 2016/2017 vedení školy sledovalo formy a metody práce tak, aby ve vyučovacích hodinách nepřevládal konzervativní styl práce, aby byly využívány efektivní a aktivizující metody a formy práce. Vysoký podíl integrovaných žáků ve třídách předpokládal individuální a diferencovaný přístup a s tím spojenou náročnou přípravu učitele.

            Ve škole byly řešeny projevy špatného chování, nekázně, nezdvořilosti. Objevily se i projevy šikany. Škola při řešení problémů s těmito žáky úzce spolupracuje se sociálním odborem zřizovatele, s PPP v Jičíně a s PČR.

 Přes tyto nedostatky je možné kladně hodnotit výsledky některých žáků v soutěžích a olympiádách. Naši žáci se již pravidelně umisťují na předních místech okresních a krajských olympiádách v matematice.

            Na škole jsou čtyři oddělení školní družiny, která jsou zaměřena jednak na přípravu na vyučování, dále na relaxaci a na mimotřídní činnosti

            Zápis do 1.třídy se konal 20.-21.dubna 2017. K zápisu se dostavilo  40 předškoláků. O odklad školní docházky zažádalo 9 dětí.. Přijato bylo 31 dětí do první třídy, z toho 10 po odkladu. Přípravná třída nebyla pro následující školní rok zřízena.         

            V rámci práce s integrovanými žáky jsou na I. a II. stupni zavedeny  skupiny věnující se nápravě dle podpůrných opatření. S žáky, na doporučení školního poradenského zařízení, pracuje asistent pedagoga.

 

 

Oblast  organizační

 

Škola má vypracovaný organizační řád, školní řád a  vnitřní organizační směrnice, které se průběžně podle potřeb inovují. Ne vždy však byly směrnice a pokyny dodržovány. Nedostatky se projevovaly hlavně v dodržování dozorů některých vyučujících, které bylo občas prováděno pouze „pasivně“. Proto občas docházelo hlavně o přestávkách k projevům nekázně.

Nedostatky se také stále ještě objevovaly ve vedení povinné školní dokumentace.

Dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Došlo i ke zlepšení kontaktu s některými rodiči.

Všichni pedagogičtí pracovníci  v průběhu školního roku absolvovali školení DVPP dle vlastního výběru nebo dle potřeby školy.

Spolupráce školy se sdružením SRPŠ je i nadále na vysoké úrovni. Ředitel školy se pravidelně scházel se zástupci rodičů žáků jednotlivých ročníků. Na schůzkách byly předkládány k diskuzi a následnému posouzení požadavky školy na finanční krytí některých akcí školy-jednalo se převážně o příspěvek na dopravu, ale také na finanční podporu některých významných situací-např. slavnostní vyřazení žáků IX.třídy, ŠvP, a zahraniční aktivity žáků. Prakticky ve všech požadavcích došlo k tomu, že se výbor SRPŠ rozhodl finančně podpořit požadované. Zástupci tříd  dostali informace o dění ve škole a důležitých akcích. které potom přenášeli na ostatní rodiče v době konání třídních schůzek. Hlavním příjmem do pokladny SRPŠ i nadále jsou dobrovolné příspěvky ze strany rodičů žáků ve výši 350,- Kč na školní rok a výtěžek z různých sběrových akcí žáků (kaštany, papír).

Vedení školy již tradičně spolupracovalo se žákovským parlamentem, jehož zástupci jsou každoročně voleni třídními kolektivy. Relevantní připomínky ze strany žáků jsou potom vedením školy zpracovány a v co nejkratší době uvedeny do běžné praxe.

Školská rada.  Spolupráce se školskou radou a vedením školy je na velmi dobré úrovní a je přínosem pro organizaci.

Škola  spolupracuje s mnoha dalšími subjekty, ať už jsou to poradenská zařízení PPP a SPC v Hradci Králové, resp. v Jičíně, s Městskou i státní   policií v Hořicích, s městskou knihovnou v Hořicích, s MŠ v Hořicích, s HZS v Hořicích s OSPODem  města Hořicea velmi dobrájespolupráce  se zřizovatelem školy.

 

 

 

 

 

 Výsledky hospodaření jsou pravidelně sledovány veřejnosprávní kontrolou, výkaznictvím a průběžnou měsíční kontrolou vedením školy. Ve škole byla  provedena v měsíci dubnu 2017 kontrola VZP. V žádné z kontrol nebylo zjištěno pochybení organizace.

 

 Stmelovací pobyty žáků 6. třídy, škola v přírodě, tematické exkurze a zájezdy žáků po ČR a  zahraničí (Polsko, Maďarsko ),  kulturní vystoupení žáků na veřejnosti ( adventní trhy, mateřské školy..), návštěvy  městské knihovny a spolupráce s těmito subjekty,  víkendové akce pro děti  I. stupně, pravidelné dny otevřených dveří (vánoční a velikonoční dílny)-škola otevřená pro veřejnost, návštěvy dětí z MŠ ve škole, projektové dny a zapojení žáků do olympiád a soutěží, návštěvy firem v regionu a Úřadu práce v Jičíně v rámci kariérového poradenství pro vycházející žáky.

 

 Postupné zavádění inkluze do školy, spolupráce s asistentkami pedagoga a s PPP Jičín, pedagogická intervence probíhala převážně dle doporučení PPP Jičín, u většiny žáků je IVP dobře nastaveno a funguje, počet evidovaných žáků s postižením byl 39. Těmto žákům je věnována individuální péče podle zařazení ve stupni podpůrného opatření na základě diagnostiky poradenského zařízení, a to pomocí AP, IVP, intervence aj. Bylo také pracováno se žáky se sociálním znevýhodněním. Práce probíhá prostřednictvím AP.  Ve ŠD bylo zapsáno 96 žáků.

 

Škola byla zapojena do řady grantů a výzev, které probíhají kontinuálně v průběhu navazujících školních roků. Škola také provádí kontroly dřívějších grantů a v případě udržitelnosti zpracováváme monitorovací zprávy o udržitelnosti.  Ve školním roce byla poskytnuta dotace v projektu „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského 338 „ s reg číslem č.   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16-022/0001765. V rámci dotace působí na škole školní asistent, probíhá klub zábavně logiky (šachy), čtenářský klub, byla nově vybavena žákovská knihovna nábytkem a výpočetní technikou, byla zakoupena nová licence AVG a další . Dále  škola zahájila  spolupráci se Základní školou v polském Strzegomu. Byl vypracován program spolupráce a došlo k osobním kontaktům mezi zainteresovanými pracovníky obou škol. Finanční prostředky na spolupráci s maďarským protějškem- základní školou v Kerepesi z grantu Comenius +  nebyly opět poskytnuty z důvodu nedostatku peněz . I tak se uskutečnily výměnné akce v měsíci květnu a červnu 2017. I nadále se vedení školy snaží  získávat sponzorské dary od rodičů žáků a drobných podnikatelů města na ceny pro soutěžící ve sportovních disciplínách.

 

 Žáci se snaží školu reprezentovat ve sportovních soutěžích, v olympiádách, matematických soutěžích a jiných v okresních a krajských kolech v recitačních  a pěveckých soutěžích.

 

Stránky www.zshorice.eu jsou průběžně inovovány a doplňovány. Také i vývěsky a vitríny na škole jsou průběžně aktualizovány  Škola zavedla systém ŠEPS na bezhotovostní platby rodičů (výlety, exkurze, divadelní představení aj.). Články v regionálním tisku, propagační materiál pro každý školní rok, vystoupení žáků na veřejnosti, dny otevřených dveří, slavnostní vyřazení žáků po ukončení povinné školní docházky v divadelním sále MÚ, to jsou další činnosti, které jsou v rámci propagace školy pravidelně realizovány. Partnerskými organizacemi jsou např. MP Hořice, MK Hořice, DK Hořice, SPŠ kamenická a sochařská Hořice, G,SOŠ, SOU a  VOŠ Hořice, PČR Hořice, Jičín a další.

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Zaměření školy: Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a na výuku informačních a komunikačních technologií.

 

Pojetí školního vzdělávacího programu

 

 Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a spokojený život.

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti.

 

Co chceme a kam směřujeme

 

1)VYTVÁŘET KLIDNÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale klid prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a tyto prostory navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i rodiče se dokáží vzájemně informovat, podpořit ve svém snažení. Dnes by mělo být samozřejmostí, že k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti školu využívají a neničí. Žáci naší školy se společně zúčastňují různých třídních akcí a dalších akcí školy. Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami (nabídka zájmových kroužků). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

2) POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně – vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, a vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi – k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předměty ŠVP: Informatika), Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost (předměty ŠVP: Dějepis, Občanská výchova), Člověk a příroda (předměty ŠVP: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Výchova ke  zdraví, Tělesná výchova) a Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Pracovní činnosti).
Doposud byly u žáků rozvíjeny schopnosti a dovednosti nejen v samotných předmětech, ale například i v rámci volitelných předmětů. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte.

3) VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST
Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí (vzájemná komunikace – vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto naplňování klíčových kompetencí je součástí školního života, kterého se žák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň nám umožňují lépe jí porozumět.

4) INTEGROVAT
Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s PPP a rodiči. Od první třídy dochází k součinnosti třídních učitelů a PPP s žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, odstraňujeme zejména formou speciálních cvičení a náprav handicapy žáků (řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo to se všichni učíme respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. Integrace umožňuje optimální rozvoj dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem.

5) VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ
Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat při vyučování učebnu výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Žáci prvního i druhého stupně mají k dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku – například pro zpracování drobných pracovních úkolů, referátů a podobně. Od 5 . ročníku se žáci učí  předmětu Informatika.

6) ROZVÍJET SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ AKTIVITY
 Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání,  turistické akce, dopravní výuka  a podobně, což má nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Z učitele se na pobytové akci stává téměř kamarád. Učitel a žák zůstávají partnery i po návratu do školy. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat ve skutečnosti.Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví.

 

7) UČIT CIZÍ JAZYK
Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. V podobě kroužku je žákům cizí jazyk nabízen již od první třídy. V sedmé třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý cizí jazyk. Výuku cizích jazyků se ve škole snažíme zpestřit poznávacími zájezdy do zahraničí.

Učitelé cizích jazyků se mají možnost setkávat na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy a tak si vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro jazykové vyučování.

8) ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII
Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to v rovině dospělých.. Partnerem školy je Školská rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem.                                                                            Jelikož školu navštěvují žáci z různých sociálních prostředí, klademe důraz na multikulturní výchovu.  Program školy doplňujeme návštěvami divadelních představení, koncertů, filmových představení, planetária, muzeí, výstav a různými besedami. 

9) MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM
Péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program . Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky (např. Policií ČR) na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce,  vedení školy zejména s třídními učiteli.

Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body:

 

a)    Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu

 

b)    Zaměřit se na problémové a sociálně znevýhodněné děti

 

c)    Během školního roku zapojit  žáky do mimoškolních aktivit a kroužků

 

d)    Spolupracovat s rodiči

 

e)    Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů

 

f)     Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy)

 

g)    Na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti třídních učitelů

 

h)   Zřízení schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků a nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů

 

 

10) KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností – zejména rodičovskou. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce, školní časopis. Zapojujeme se do soutěží a olympiád.  Řada žáků se zapojuje svými výtvarnými a literárními pracemi do různých soutěží.

 

11) VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU ŽÁKŮ

Naše škola má ve své nabídce několik druhů kroužků, které jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy. Zajišťujeme tak vyplnění volného času pro děti. Děti přicházející do kroužků si mohou nejenom zahrát, zacvičit, zatancovat, ale mají možnost nápravy výukových obtíží zábavnou formou. Rozvíjejí svou motoriku, kreativitu a estetické cítění. V určených hodinách je pro žáky otevřena školní knihovna s informačním centrem. ZŠ zajišťuje provoz ŠD v ranních i odpoledních hodinách s bohatou nabídkou činností.

12) VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Spolupracujeme se zařízeními nabízejícími DVPP, při samostudiu pedagogů je využívána učitelská knihovna s počítačovou sítí a internetem.

 

Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu

Motivovat děti pro jejich celoživotní učení.

Podpora dětí k učení se:

o   vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení,

o   vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě,

o   využívat informační a komunikační prostředky a technologie.

Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.

Podpora dětí k učení se:

o   samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti,

o   uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy,

o   volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací.

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.

Podpora dětí k učení se:

o   formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

o   naslouchat jiným a porozumět jim,

o   obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací.

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

Podpora dětí k učení se:

o   spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry 

o   aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názor jiných.

Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.

Podpora dětí k učení se:

o   mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory,

o   řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinností,

o   schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

 

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.

Podpora dětí k učení se:

o   schopnosti  ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot,

o   vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory.

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Podpora dětí k učení se:

o   schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních,

o   používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných,

o   dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví.

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.

Podpora dětí k učení se:

o   vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Podpora dětí k učení se:

o   využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání z pohledu RVP.

Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

 

Kompetence k učení

V průběhu základního vzdělávání žák:

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

Kompetence k řešení problémů

V průběhu základního vzdělávání žák:

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

   zapojuje se do různých soutěží

 

Kompetence komunikativní

V průběhu základního vzdělávání žák:

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

 

 

Kompetence sociální a personální

V průběhu základního vzdělávání žák:

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách na  základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

 

 

Kompetence občanské

V průběhu základního vzdělávání žák:

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

 

Kompetence osobnostně sociální a environmentální výchova

V průběhu základního vzdělávání žák:

 projevuje  pozitivní city v chování, v jednání a v používání životních situací

 vnímá citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

   dokáže správně roztřídit odpady

 

Kompetence pracovní

V průběhu základního vzdělávání žák:

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 Změna ŠVP dle RVP pro základní vzdělávání z ledna 2016 platné od 1.9.2016. Zpracováno k 30.6.2016

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení)

Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Dětem zajišťují individuální péči pedagogové na prvním a druhém stupni.  Každý týden probíhají dyslektické  nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů.  V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení , je na žádost zákonných zástupců dítěte  vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje (jedná se o integraci). V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

 

           Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.

            Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

 Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Vzdělávání žáků s poruchami chování

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.

Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.

Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem.

        Se souhlasem rodičů může být žák vyšetřen ve středisku výchovné péče a učitel pak se žákem pracuje dle doporučení této instituce. Možná je i denní výuka nebo pobyt v tomto zařízení na dohodnutou dobu.

 

 

 

 

 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

          Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka sna základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

          Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola.

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP32, případně upravit vzdělávací obsah33 tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.

            K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením)34 upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.

            Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům bude zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

             K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostemV IVP žáků s přiznanýmipodpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.

         Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická36 a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.

          Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

          Pod pojmem „pedagogická intervence se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

 

         Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.

            Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga38.

 

 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole

V ŠVP škola stanoví:

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

 

V ŠVP může škola případně stanovit:

Ÿ pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);

Ÿ zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

Ÿ specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin;

Ÿ učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče.

 

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení.

V případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu žákovi.

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracuje samostatný ŠVP podle RVP ZV. V případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 může škola vypracovat ŠVP například formou přílohy ke stávajícímu ŠVP.

 

 

Vzdělávání žáků s více vadami 

Vzdělávání žáků s více vadami může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení  příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení  SPC nebo PPP  o závažnosti postižení může být požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s žákem, pomáhat při komunikaci žáka s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku.

 

 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)

Vzdělávání žáků tělesně postižených může probíhat ve třídách na 1.a 2.stupni školy formou individuální integrace.Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů.Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se úlev v tělesné výchově, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, popřípadě v ostatních předmětech.Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.

 

 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

Ÿ uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky

Ÿ všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků

Ÿ při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost

Ÿ při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám

Ÿ v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin 

Ÿ pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků

Ÿ formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ÿ spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);

Ÿ spolupráci s ostatními školami.   

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, problémové úlohy a další). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň … Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné kroužky ,manuálně a výtvarně nadaní žáci pracují v kroužku keramické výroby. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent (navštěvují taneční kroužek). Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

          Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

         Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

 

 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

           Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

          Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

          Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

           Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

         Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.

V ŠVP škola stanoví:

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka;

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP46 mimořádně nadaného žáka.

 

V ŠVP může škola případně stanovit:

Ÿ zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;

Ÿ pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);

Ÿ specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:

Ÿ předčasný nástup dítěte ke školní docházce;

Ÿ vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;

Ÿ specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;

 

Ÿ účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy

      nebo v jiné škole;

Ÿ občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na

      straně žáka;

Ÿ obohacování vzdělávacího obsahu;

Ÿ zadávání specifických úkolů, projektů;

Ÿ příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;

Ÿ nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

 

 

Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců žáků:

 

Ÿ funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení

      školy, k zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry

       vzdělávání navzájem;

Ÿ  setkávání se zákonnými zástupci žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) –

       seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života

       školy, vzájemné hledání  řešení problémů žáků týkajících se jejich výchovy a vzdělávání;

Ÿ vzdělávací strategie otevřená vůči zákonným zástupcům žáků;

Ÿ prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu zákonných zástupců žáků;

Ÿ prostor pro setkávání učitelů se zákonnými zástupci žáků;

Ÿ  školní poradenství pro zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách, otázkách učení

       žáků, včetně problematiky podpůrných opatření;

Ÿ informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání;

Ÿ možnost účasti zákonných zástupců žáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích

      činnostech organizovaných školou;

Ÿ vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti.

 

Za zcela nezbytné materiální a prostorové podmínky je třeba považovat:

 

 

Ÿ kmenovou učebnu pro každou třídu vybavenou funkčním zařízením;

Ÿ speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku:  

–         cizího jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědních předmětů, pro výuku hudební

–            výchovy, výtvarné výchovy a pracovní činnosti, prostory (vlastní či pronajaté) pro zajištění povinné TV;

Ÿ prostory pro poskytování školních poradenských služeb;

Ÿ prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele;

Ÿ prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po

      vyučování;

Ÿ prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy (vlastní či pronajaté);

Ÿ prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostorů pro převlékání žáků před

     tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících žáků a oddělené

      činnosti chlapců a děvčat;

 

 

 

 

 

Integrace obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ                  
Rozvoj schopností poznávání PRV

ČJ

VV     MAT ĆJ

Z

TV

VV

MAT

F

TV

F

MAT

VV

Z

TV

VV

MAT

F

MAT

F

TV

Sebepoznání a sebepojetí PRV

TV

ČJ PRV

ČJ

  PŘÍR TV

VV

VZ

ĆJ

TV

VV

ĆJ

TV

VV

D

TV

VP

VV

Seberegulace a sebeorganizace   PRV ČJ   PŘÍR

TV

   

F

OV

VZ

VZ
Psychohygiena PRV       INF OV

VZ

OV

CH CH
Kreativita         ČJ D

VV

HV

INF

ĆJ

VV

HV

 

VV VV
SOCIÁLNÍ ROZVOJ                  
Poznávání lidí PRV

ČJ

  TV AJ PŘÍR

AJ

D

VV

ĆJ

VV

ČJ  
Mezilidské vztahy   PRV

TV

PRV VL   D

Z

AJ

OV

HV

Z

OV

VZ

NJ

HV

CH

D

Z

 

Komunikace PRV PRV AJ AJ AJ ĆJ

D

Z

VV

AJ

HV

INF

Z

HV

INF

Z

NJ

OV

HV

INF

ĆJ

Z

VV

INF

Kooperace a kompetice PRV         D

Z

AJ Z

VV

NJ

ZA

NJ

OV

MORÁLNÍ ROZVOJ                  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV       VL

Z

VV

 

VV

OV

CH

VZ

ĆJ

D

Z

VV

OV

CH

VZ

 

 

 

 

 

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Občanská společnost a škola PRV

TV

VV

ČJ

 

TV

VV

ČJ

 

PRV

TV

VV

ČJ

ČJ AJ

ČJ

    ĆJ

VZ

OV
Občan, občanská společnost a stát PRV

 

PRV

INF

ČJ

 

ČJ VL

TV

ČJ

VL

PŘÍR

ČJ

D

Z

TV

INF

AJ

HV

 

D

TV

AJ

VZ

 

ĆJ

Z

TV

 

CJ

D

TV

OV

HV

CH

VZ

 

Formy participace občanů v politickém životě       VL VL     AJ

OV

OV
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování       ČJ   VV

INF

Z

 

OV

 

ĆJ

D

Z

AJ

OV

 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Evropa a svět nás zajímá PRV

HV

ČJ

PRV

INF

ČJ

PRV

HV

AJ

VV

ČJ

VL

HV

ČJ

ĆJ

D

TV

AJ

OV

HV

F

INF

D

TV

VV

ZA

AJ

HV

MAT

F

Z

TV

VV

NJ

OV

HV

ĆJ

F

TV

NJ

HV

Objevujeme Evropu a svět ČJ   MAT VL VV

TV

Z

TV

INF

ĆJ

D

Z

TV

OV

MAT

Z

TV

ZA

AJ

 

VZ

Z

TV

CH

Jsme Evropané     ČJ TV PŘÍR ĆJ

D

VV

D

Z

VV

VZ

D

Z

VV

CH

D

Z

VV

AJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Kulturní diference HV     HV

VV

VL

VV

ĆJ

TV

AJ

OV

INF

ĆJ

D

TV

AJ

HV

 

D

Z

TV

OV

HV

TV

NJ

HV

Lidské vztahy PRV

HV

PRV

HV

PRV

TV

PŘÍR

HV

AJ

VV

VL

AJ

HV

VV

Z

TV

OV

TV

AJ

TV

VV

NJ

OV

VZ

TV

NJ

CH

Etnický původ PRV     HV

VV

VL

HV

VV

  Z D

AJ

HV

Z
Multikulturali-ta   INF AJ TV

VL   VV

OV

ĆJ

D

AJ

OV

 
Princip sociálního smíru a solidarity       VL ČJ VV     D

Z

AJ

OV

 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Ekosystémy PRV

VV

ČJ

PRV PŘÍR

AJ

VV

VL

PŘÍR

AJ

VV

Z

VV

D

VV

D

ZA

CH

VV
Základní podmínky života HV

VV

PRV

PRV VL

PŘÍR

VV

VL

PŘÍR

 

Z

F

VZ

AJ

MAT

CH

F

F

VZ

CH

Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV

TV

TV

VV

ČJ

VV

ČJ

VL

PŘÍR

TV

 

PŘÍR

VV

ČJ

D

Z

Z

VV

ZA

MAT

Z

VV

AJ

CH

MAT

F

D

Z

CH

Vztah člověka k prostředí HV

 

PRV

VV

 

PRV

VV

PŘÍR

VV

ČJ

MAT

VL

TV

VV

ČJ

MAT

ĆJ

D

TV

HV

ĆJ

F

TV

OV

HV

ZA

ĆJ

Z

TV

VV

HV

CH

F

ĆJ

Z

TV

VV

AJ

HV

CH

 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení       PRV

ČJ

VV

ČJ

PRV

VV

  HV

ČJ

INF

 

ĆJ

Z

INF

 

  CH I
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality       PRV VV   ČJ TV

Z

 

Z

TV

Z

TV

 

F

D

Z

TV

Stavba mediálních sdělení     TV   TV

VV

TV

VV

Z

VV

 

Z

VV

 

Z Z

CH

Vnímání autora mediálních sdělení HV HV   ČJ         D

 

Fungování a vliv médií ve společnosti           VL

ČJ

HV

 

VL

ČJ

    ĆJ

VV

 

ĆJ
Tvorba mediálního sdělení         AJ/ NJ AJ/ NJ

ĆJ

ĆJ

AJ

ĆJ

NJ/ AJ

ĆJ

NJ/ AJ

OV

Práce v realizačním týmu           ČJ OV

ĆJ

ĆJ

OV

ĆJ

AJ/ NJ

OV

ĆJ

AJ/ NJ

VV

 

 

 

 

Školní družina (dále ŠD)

 

 Ve školním roce 2016/17 bylo do ŠD zapsáno 96 žáků z 1. –  4. tříd, kteří se vzdělávali ve čtyřech odděleních. ŠD byla naplněna na 100% své kapacity. Žáci ke svému zájmovému vzdělávání využívali prostory určené pro ŠD a cvičnou školní kuchyňku.

   V průběhu školního roku byl inventář ŠD postupně doplňován o nové hry a stavebnice, zaměřené především na jednotlivé oblasti vzdělávání, logiky a vlastní představivosti. 

 

  1. oddělení – vychovatelka Marcela Sůvová – 25 žáků

(1.A+2.tř.)

  1. oddělení – vychovatelka Mgr. Jaroslava Fišerová – 22 žáků

(3.B+4.tř.)

  1. oddělení – vychovatelka Alena Ježková – 24 žáků

(3.A+ 2.tř)

      IV.    oddělení – vychovatelka Magdalena Vitvarová – 25 žáků

               (1.A+2. tř.)

Vzdělávání vychovatelek

Práva a povinnosti vychovatele ŠD – Mgr. Jaroslava Fišerová

Právní vědomí vychovatele ŠD – Alena Ježková

Zásady koncepční práce vychovatele ŠD – Alena Ježková

 

Činnost ŠD

Kromě výchovně vzdělávací práce organizovaly vychovatelky následující projektové akce:

ŘÍJEN – Setkání na Atolu – jak vzniká socha

             – „Halloweenská strašidla“ – kreslení a vyřezávání dýní

LISTOPAD – Křížková výšivka –  základy vyšívání

PROSINEC – „Vánoční tvoření“ – výroba svícnů a vánočních dekorací

LEDEN – Soutěže ve stolních hrách (Dáma, Mlýn)

ÚNOR – Origami – skládačky z papíru (zvířátka)

BŘEZEN – Sudoku – zábava pro chytré hlavičky

DUBEN –  „Hořice – město kde bydlím“ – poznávání okolí                                                                               

KVĚTEN – Poznávání rostlin – návody k výrobě herbáře

ČERVEN – Stopovaná – plnění úkolů, řešení hádanek a kvízů mimo budovu školy