VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

 

Výroční zpráva

o činnosti školy

 

 

 

 

Školní rok 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2018                    Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 21.června 2018 a 

schválena školskou radou  dne 20.listopadu 2018

 

 

 

1 Základní údaje o škole

 

1.1 Základní údaje o škole

 

Název školy  
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín
70 892 547
Bankovní spojení 381450207/0100
DIČ
   
Telefon/fax 493 623 640, +420 777 913 755-6
E-mail reditel@zshorice.eu
Adresa internetové stránky www.zshorice.eu
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol 1. 1.2005
Název zřizovatele Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Součásti školy Školní družina
IZO ředitelství 049 305 662
Vedoucí a hospodářští pracovníci Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Petra Kunešová – zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1.2 Součásti školy

 

součásti školy kapacita
Základní škola 340
Školní družina   97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk muži ženy celkem
do 20 let
21 – 30 let 1 1
31 – 40 let 2 4 6
41 – 50 let 9 9
51 – 60 let 2 8 10
61 a více let 4 1 5
celkem 8 23 31
%            23           77 100,0

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem
základní
vyučen 1 2 3
střední odborné
úplné střední 6 6
vyšší odborné
vysokoškolské 7 15 22
celkem 8 23 31

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem
učitel prvního stupně základní školy 8 0 8
učitel druhého stupně základní školy 12 1 13
vychovatel 4 0 4
asistent pedagoga 3 3
       
celkem 27 1 28
       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

doba trvání počet %
do 5 let 12 7.7
do 10 let 5 19.3
do 15 let 7 3.8
do 20 let 3 7.7
nad 20 let 4 61,5
celkem 31 100,0

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody počet
nástupy 4
odchody 2

 

3. Vzdělávací program školy

 

3.1 Vzdělávací program

 

vzdělávací program zařazené třídy
Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) všechny

 

3.2 Učební plán školy

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň
1. – 5. ročník 6. – 9. ročník
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15
Cizí jazyk 9 12
Matematika a její aplikace 20 15
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět 12
Člověk a společnost Dějepis 11
Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika 21
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova 12 10
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10
Tělesná výchova 10
Člověk a svět práce 5 3
Průřezová témata P P
Disponibilní časová dotace   14 24
Celková povinná časová dotace 118 122

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků
   
   
   
název kroužku počet zařazených žáků
šachy 18
   
   
   

 

3.4 Počet dělených hodin

 

  1. stupeň 2. stupeň celkem
počet dělených hodin* 12 7 19

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

4. Počty žáků

 

4.1 Počty žáků školy

 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano – ne)
1.A 16 10 6  
1.B 15 10 5  
2.A 23 15 8  
2.B 23 12 10  
  25 13 12  
4.A 23 10 10  
4.B 17 10 7  
  28 14 14  
6.A 22 14 8  
6.B 24 15 9  
  24 11 13  
  19 12 7  
  22 14 8  
celkem 281 163 118  

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok
2 31 9

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9
počet žáků 2       3        6      2 1 1

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium  2
čtyřleté gymnázium  1
střední odborná škola   16
střední odborné učiliště  4 + 1 z osmé třídy
konzervatoř

 

 

5. Hodnocení žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli
1.A    16    
1.B 12    
2.A 22 1  
2.B 25    
  22 3  
4.A 18 5  
4.B 7 10  
  14 11  
6.A 10 12  
6.B 11 11  
  4 18  
  5 15  
  5 16  
       

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
1.A    
1.B    
2.A    
2.B    
     
4.A    
4.B    
     
6.A 1  
6.B    
     
  1  
     
celkem 2  

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm
1.A 16    
1.B 12    
2.A 23    
2.B 25    
  25    
4.A 22   1
4.B 17    
  25    
6.A 22    
6.B 22    
  22    
  20    
  21    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1.A    
1.B   1
2.A    
2.B   2
     
4.A    
4.B    
     
6.A    
6.B    
     
     
  4  
celkem 4 3

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1.A      
1.B      
2.A      
2.B      
  1    
4.A 1    
4.B 4    
  1   5
6.A      
6.B   3 1
  3    
  3 5 4
  6   1
celkem 19 8 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky
1.A    
1.B    
2.A    
2.B    
     
4.A    
4.B    
     
6.A    
6.B    
     
     
     
celkem 0 0

 

5.7 Opakování ročníku

 

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky
1.A        
1.B        
2.A        
2.B        
         
4.A        
4.B        
         
6.A        
6.B        
         
         
         
celkem 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

počet omluvených hodin průměr na žáka počet neomluvených hodin průměr na žáka
11 714 43,39 0 0        1.pol.
15 235         56,43 9    0,03   2.pol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

6.1 Hospitační činnost

 

pracovník počet hospitací
Ředitel školy 9
Zástupce ředitele školy 14
Ostatní pracovníci  
celkem 23

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

  +

(objevuje se ve všech hodinách)

+ –

(objevuje se pouze v některých hodinách)

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání      
soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) +    
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků  

+

   
konkretizace cílů ve sledované výuce +    
návaznost probíraného učiva na předcházející témata  

+

   
Materiální podpora výuky      
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem +  

 

 
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky   + –  
Vyučovací formy a metody      
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin   + –  
sledování a plnění stanovených cílů +    
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance    

+ –

 
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností    

+ –

 
využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou    

 

+ –

 
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  

+

   
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací  

+

   
účelnost aplikovaných metod   + –  
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků    

+ –

 
vhodná forma kladení otázek   + –  
Motivace žáků      
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku   + –  
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) +    
využívání zkušeností žáků +    
vliv hodnocení na motivaci žáků   + –  
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace   + –  
osobní příklad pedagoga +    
Interakce a komunikace      
klima třídy +    
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem    

+ –

 
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse   + –  
vzájemné respektování, výchova k toleranci   + –  
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků  

+

   
Hodnocení žáků      
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení      
respektování individuálních schopností žáků   + –  
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků +    
ocenění pokroku   + –  
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem   + –  
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem   + –  
využití klasifikačního řádu +    

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká střední nízká
1. Kompetence k učení      
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení x    
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě                 x  
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy    

 

 x

 
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti    

 x

 
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich    

x

 
2. Kompetence k řešení problémů      
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 

 

x

   
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 

x

   
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy    

x

 
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů    

 

x

 
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí    

x

 
3. Kompetence komunikativní      
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu    

x

 
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje    

x

 
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění    

 

 

 

x

 
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem    

x

 
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi    

x

 
4. Kompetence sociální a personální      
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce    

X

 
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty   x  
5. Kompetence občanské      
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

x

   
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu x    
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

X

   
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

X

   
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

x

   
6. Kompetence pracovní      
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

X

   
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

x

   
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření    

x

 
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.    

x

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

7.1 Výchozí stav

 

Pojmenování výchozího stavu
 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium v oblasti pedagogických věd 2
b) Studium pedagogiky 2
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 2

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce 1
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů 1
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů
Pedagogika a psychologie    
Sociálně patologické jevy    
Informační a komunikační technologie    
Český jazyk    
Cizí jazyk    
Matematika    
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Chemie    
Fyzika    
Přírodopis    
Zeměpis    
Dějepis    
Občanská výchova    
Rodinná výchova    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Praktické činnosti    
Tělesná výchova    

 

7.5 Samostudium

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 1
Vánoční prázdniny 5 3
Jednodenní pololetní prázdniny  

1

1
Jarní prázdniny 5 5
Velikonoční prázdniny 2 2
Celkem 15 12

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

8. ICT – standard a plán

 

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

Počet standard ICT skutečnost plán
Počet žáků   281  
Počet pedagogických pracovníků   28  
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách   18 25
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.   16 20
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání   29  
Počet pracovních stanic celkem   63  
Počet žáků na 1 pracovní stanici       8,5 5

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 2
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT 61

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán
Počet přípojných míst   7  
Sdílení dat Ano Ano  
Sdílení prostředků Ano Ano  
Připojení do internetu Ano Ano  
Komunikace mezi uživateli Ano Ano  
Bezpečnost dat Ano Ano  
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  

 

8.4 Připojení k internetu

 

služba hodnota standard ICT skutečnost plán
Rychlost 512/128 a 1024/256   8Mb/4Mb  
Agregace Nejvýše 1:10   1:1  
Veřejné IP adresy ANO   Ano  
Neomezený přístup na internet ANO   Ano  
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO   Ne  
QoS (vzdálená správa) ANO   Ano  
Filtrace obsahu ANO   Ne  
Antispam ANO   Ne  
Antivir ANO   Ano  

*Tabulka vyplnila škola za pomoci providera

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

technika standard ICT skutečnost plán
Druh      
Datový projektor 6 4  
Dotyková tabule 6 4  
Tiskárny   5  
Kopírovací stroj   4  
       

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

programové vybavení standard ICT skutečnost plán
Operační systém   63  
Antivirový program   63  
Textový editor   63  
Tabulkový editor   63  
Editor prezentací   63  
Grafický editor – rastrová grafika   63  
Grafický editor – vektorová grafika   63  
Webový prohlížeč   60  
Editor webových stránek    
Klient elektronické pošty   3  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici    
Programy odborného zaměření   15  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán
Z – Základní uživatelské znalosti   100%  
P – Vzdělávání poučených uživatelů      
S – Specifické vzdělávání   2  
M – Vzdělávání ICT koordinátorů   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Další ukazatele

 

  standard ICT skutečnost plán
Diskový prostor na uložení dat pro žáky   Ne  
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)   Ano  
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty   Ano  
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace   Ano  
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí   Ne  
Přístup k ICT z domova pro pedagogy   Ano  
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách   15  

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

9.1 Školní družina

 

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet žáků – nepravidelná docházka Počet vychovatelek
1 24   1
2 19   1
3 23   1
4 23   1
celkem 89 0 4

 

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

Prostory školní družiny 4 oddělení v budově č.p.338
Vybavení školní družiny Moderní nábytek, audiovizuální technika,hračky, stavebnice atd.

 

 

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán
zdravotní postižení 0 Skupinová integrace       0
zdravotní znevýhodnění 29 Skupinová integrace 1
sociální znevýhodnění 0 Skupinová integrace 0

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků
     
     
celkem                                                                0 0

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet
z … třídy do … třídy 0
   

 

 

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy     x
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky   x  
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám   x  
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků x    
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka x    
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky x    
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami x    
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby x    
spolupráce s rodiči    x    
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   x  
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne
individuální nebo skupinovou péči x    
přípravné třídy x    
pomoc asistenta třídního učitele x    
menší počet žáků ve třídě     x
odpovídající metody a formy práce x    
specifické učebnice a materiály   x  
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x    
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x    
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne
individuální vzdělávací plány      
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu      
zadávání specifických úkolů      
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů      
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech      
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka      
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

 

 

11.1 Akce školy

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek)
Výuka plavání 1.A,B,2.A,B,3. 96  
       
Lyžařský výcvik 7.,8.,9. 19 LVVK Zvonařka
       
Škola v přírodě   21 SEVER – Středisko ekologické výchovy
       
Exkurze Viz přehled    
       
Školní výlety Viz přehled    
       
Zahraniční výjezdy 6.A,B,7.,8.,9. 8 Maďarsko
  6.A,B 20 Polsko
  8.,9. 30 Itálie
Žákovská vystoupení První stupeň   Adventní trhy
       
Koncerty    
       
Výstavy    
       
Soutěže Viz přehled    
       
Olympiády Viz přehled    
       
Jiné akce školy Viz přehled    
       

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění
Matematická olympiáda   12 1x postup do krajského kola
Novopacký slavíček   3 3 x zlaté pásmo
     

 

 

 

12 Prevence rizikového chování

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Etika a právní výchova Ano
Výchova ke zdravému životnímu stylu Ano
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Ano
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Ano
Organizace prevence  
Minimální preventivní program Ano
Využití volného času žáků Ne
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování Ano
Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Ne
Poradenská služba školního metodika prevence Ano
Poradenská služba výchovného poradce Ano
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Ano
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Ano
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Ano
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Ano

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

rizikové chování počet
Drogová závislost Ne
Alkohol Ne
Kouření Ne
Kriminalita a delikvence Ne
Virtuální drogy (počítač, televize, video) Ne
Patologické hráčství (gambling) Ne
Záškoláctví Ne
Šikanování 2
Vandalismus Ne
Násilné chování Ne
Xenofobie Ne
Rasismus Ne

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik envirometálního vzdělávání Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Ano
Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Ne
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Ano
Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání Ano
Organizace envirometálního vzdělávání  
Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání Ano
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Ano
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání Ano
Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Ne
Využívání středisek a center ekologické výchovy Ano
Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Ne
Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ano
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Ano

 

 

 

 

 

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

 

 

 

14.1 Počet úrazů

 

Počet záznamů v knize úrazů                            25
Počet odeslaných záznamů o úrazech                             6

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 10
V ostatních vyučovacích předmětech 5
Výlety a exkurze 1
Lyžařské kurzy
Výuka plavání 3
Přestávky ve škole 6
Školní družina

 

14.3 Prevence rizik

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Posílení dohledu nad žáky

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

15.1 Formy spolupráce

 

Formy spolupráce komentář
Školská rada Ano
Občanské sdružení při škole Ano
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Ano  viz org. školního roku
Školní akce pro rodiče Ano ,dny otevřených dveří
Školní časopis Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly      
       

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

Analýza stavu

 

 

Oblast  ekonomická  a  materiálně  technická

 

 Na I. stupni bylo 8  tříd v pěti ročnících z toho 6 paralelních. Na II.stupni 5 tříd ve čtyřech ročnících.

Škola  zajistila učebnice pro všechny žáky. Škola se i nadále snaží zmírnit nedostatek financí formou využívání prostředků z vlastních projektů a formou partnerství v projektech jiných subjektů. V současné době je k dispozici žákům a učitelům celkem 60 PC s připojením na internet. Žáci mají k  dispozici 31 počítačů zapojených do sítě a s neomezeným přístupem na internet v učebně výpočetní techniky a v ostatních prostorách školy. Každý vyučující má k dispozici notebook pro přípravu na vyučování.

 

 

 

 

Oblast  personální

 

Odbornou  způsobilost nemají vyučující  výtvarné a hudební výchovy. Ti  se snaží v rámci DVPP doplňovat své znalosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání. Na škole pracovaly čtyři asistentky pedagoga pro děti se zdravotním postižením  Na AP měla škola povolení z KÚ Královéhradeckého kraje. Navýšení počtu AP došlo zvýšením počtu integrovaných žáků dle vyhlášky 27/2016 Sb. Do koncem školního roku (31.8. 2018) rozvázali  čtyři pedagogové pracovní poměr dohodou. Jedna vyučující odešla na mateřskou dovolenou. Vzhledem k tomu bylo nutno přijmout 3 vyučující na první stupeň, jednoho vyučujícího na druhý stupeň a jednu vychovatelku ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací

 

            Škola pracuje podle vlastního ŠVP , který je průběžně inovován dle změn v RVP ZV a dle potřeb školy.

            Po celý školní rok 2017/2018 vedení školy sledovalo formy a metody práce tak, aby ve vyučovacích hodinách nepřevládal konzervativní styl práce, aby byly využívány efektivní a aktivizující metody a formy práce. Změnu forem a metod práce může vedení školy vyučujícímu pouze doporučit, ne přikázat.

 Vysoký podíl integrovaných žáků ve třídách předpokládal individuální a diferencovaný přístup a s tím spojenou náročnou přípravu učitele.

            Ve škole byly řešeny projevy špatného chování, nekázně, nezdvořilosti. Objevily se i projevy šikany. Na škole pracuje preventista, který při řešení problémů s těmito žáky také úzce spolupracuje se sociálním odborem zřizovatele, s PPP v Jičíně a s PČR.

 Kladně hodnotíme výsledky některých žáků v soutěžích a olympiádách. Naši žáci se již pravidelně umisťují na předních místech okresních a krajských olympiádách v matematice a jiných předmětech.

            Na škole jsou čtyři oddělení školní družiny, která jsou zaměřena jednak na přípravu na vyučování, dále na relaxaci a na mimotřídní činnosti

            Zápis do 1.třídy se konal 19.-20.dubna 2018. K zápisu se dostavilo  36 předškoláků. O odklad školní docházky zažádalo 5 dětí.. Přijato bylo 31 dětí do první třídy, z toho 8 po odkladu. Přípravná třída nebyla pro následující školní rok zřízena.

            V rámci práce s integrovanými žáky jsou na I. a II. stupni zavedeny  skupiny věnující se nápravě dle podpůrných opatření. S žáky, na doporučení školního poradenského zařízení, pracuje asistent pedagoga.

 

 

Oblast  organizační

 

Škola má vypracovaný organizační řád, školní řád a  vnitřní organizační směrnice, které se průběžně podle potřeb inovují. Ne vždy však byly směrnice a pokyny dodržovány. Nedostatky se projevovaly hlavně v dodržování dozorů některých vyučujících, které bylo občas prováděno pouze „pasivně“. Proto občas docházelo hlavně o přestávkách k projevům nekázně.

Nedostatky se také stále ještě objevovaly ve vedení povinné školní dokumentace.

Dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Došlo i ke zlepšení kontaktu s některými rodiči.

Všichni pedagogičtí pracovníci  v průběhu školního roku absolvovali školení DVPP dle vlastního výběru nebo dle potřeby školy.

Spolupráce školy se sdružením SRPŠ je i nadále na vysoké úrovni. Ředitel školy se pravidelně scházel se zástupci rodičů žáků jednotlivých ročníků. Na schůzkách byly předkládány k diskuzi a následnému posouzení požadavky školy na finanční krytí některých akcí školy-jednalo se převážně o příspěvek na dopravu, ale také na finanční podporu některých významných situací-např. slavnostní vyřazení žáků IX.třídy, ŠvP, a zahraniční aktivity žáků. Prakticky ve všech požadavcích došlo k tomu, že se výbor SRPŠ rozhodl finančně podpořit požadované. Zástupci tříd  dostali informace o dění ve škole a důležitých akcích. které potom přenášeli na ostatní rodiče v době konání třídních schůzek. Hlavním příjmem do pokladny SRPŠ i nadále jsou dobrovolné příspěvky ze strany rodičů žáků ve výši 350,- Kč na školní rok a výtěžek z různých sběrových akcí žáků (kaštany, papír).

Vedení školy již tradičně spolupracovalo se žákovským parlamentem, jehož zástupci jsou každoročně voleni třídními kolektivy. Relevantní připomínky ze strany žáků jsou potom vedením školy zpracovány a v co nejkratší době uvedeny do běžné praxe.

Školská rada.  Jmenování nových členů školské rady proběhlo  2.5.2018. ve složení: 2 členové za zřizovatele, 2 za rodiče žáků a 2 za pedagogický sbor. Spolupráce s předcházející  školskou radou a vedením školy byla na velmi dobré úrovní a byla přínosem pro organizaci.

Škola  spolupracuje s mnoha dalšími subjekty, ať už jsou to poradenská zařízení PPP a SPC v Hradci Králové, resp. v Jičíně, s Městskou i státní   policií v Hořicích, s městskou knihovnou v Hořicích, s MŠ v Hořicích, s HZS v Hořicích s OSPODem  města Hořicea velmi dobrájespolupráce  se zřizovatelem školy.

 

 

            

               ZŠ Hořice, Komenského 338, 508 01 Hořice

 

 

 

          Organizace školního roku

2017/2018

 

 

 

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

 

 

 

Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2017

I.             pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018

II.           pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018

 

Termíny vedlejších prázdnin:

 

Podzimní prázdniny-     čtvrtek  26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny-      sobota 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018

                                               /vyučování začne ve středu 3. ledna 2018/

 

Pololetní prázdniny–       pátek 2. února 2018

 

Jarní prázdniny-              pondělí 5. 3. 2018 –  až  neděle 11. 3. 2018

 

Velikonoční prázdniny- čtvrtek  29. března a pátek 30. března 2018

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června  do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2019.

 

Zápis do 1. ročníkuzákladního vzdělávání a přípravné třídy proběhne ve čtvrtek

19. 4. 2018 a v pátek 20. 4. 2018.

 

 

Termíny pedagogických rad:

 

Úterý 29. 8. 2017 zahajovací PR

 

                                                  Úterý   21. 11. 2017 PR za I. čtvrtletí

 

                                                  Čtvrtek 25. 1. 2018  pololetní PR

 

                                               Úterý 24. 4. 2018 PR za III. čtvrtletí

 

                                               Čtvrtek 21. 6. 2018 závěrečná PR

                                                                      

 

/ v případě nutnosti  projednání mimořádných závažných záležitostí školy  bude svolávána mimořádná PR/

 

 

Termíny třídních schůzek:

 

čtvrtek 14. 9. 2017

 

                                                           čtvrtek  26. 4. 2018

 

konzultační odpoledne:          čtvrtek  7. 12. 2017

                                              

                           

 

                                              

Program schůzek bude /kromě informací o prospěchu a chování/ vždy upřesněn dle aktuálních potřeb.          

Veškeré informace o prospěchu a chování žáka mohou zákonní zástupce žáků získat kromě pravidelných schůzek také u jednotlivých vyučujících v době jejich konzultačních hodin nebo na základě telefonické dohody.

 

Státní svátky České republiky

 

1. leden Den obnovy samostatného českého státu
8. květen Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky

 

1. leden Nový rok
6.duben Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Součástí obsahu vzdělávání jsou státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků zodpovídají vyučující v jednotlivých předmětech.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.

 

Přijímací řízení na střední školy: – termín pro podání přihlášek do 1.března 2018
– přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok

2018/2019

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 platí zejména:

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají        do 30. listopadu 2017 pro 1. kolo přijímacího řízení;

– přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají       do 1. března 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení;

– uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

– termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2018; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2018;

– termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2018;

– termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna        do 30. dubna 2018;

– přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky       v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna                             do 28. dubna 2018; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 2 termínech, které stanoví MŠMT                       do 30. září 2017 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení BOZP a PO: proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se provádí při nástupu do zaměstnání a 1x za 2 roky,vždy před začátkem školního roku.

 

Termín posledního školení – listopad  2016, následné školení proběhne v srpnu 2018

 

 

 

 

 

 

 

KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY

27. ledna Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
21. února Mezinárodní den mateřského jazyka
8. března Mezinárodní den žen
21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
22. března Světový den vody
23. března Světový den meteorologie
7. dubna Světový den zdraví
23. dubna Světový den knihy a autorských práv
3. května Světový den svobody tisku
8. května Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
15. května Mezinárodní den rodiny
17. května Světový den telekomunikací
21. května Světový den kulturní rozmanitosti
22. května Mezinárodní den biologické rozmanitosti
29. května Mezinárodní den mírových jednotek OSN
31. května Světový den bez tabáku
5. června Světový den životního prostředí
20. června Světový den uprchlíků
26. června Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
11. července Světový den populace
9. srpna Mezinárodní den původního obyvatelstva
12. srpna Mezinárodní den mládeže
23. srpna Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
8. září Mezinárodní den gramotnosti
14. září – 16. září Světový summit OSN
16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
21. září Mezinárodní den míru
poslední týden v září Světový den námořnictva
1. října Mezinárodní den seniorů
5. října Světový den učitelů
9. října Světový den pošty
10. října Světový den duševního zdraví
12. října Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. října Světový den výživy
17. října Mezinárodní den za odstranění chudoby
24. října Den Spojených národů
24. října Světový den informací o rozvoji
24. října – 30. října Týden za odzbrojení
16. listopadu Mezinárodní den tolerance
20. listopadu (různí se) Světový den dětí
21. listopadu Světový den televize
25. listopadu Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
29. listopadu Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
1. prosince Světový den AIDS
2. prosince Mezinárodní den za odstranění otroctví
3. prosince Mezinárodní den lidí s postižením
5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků
7. prosince Mezinárodní den civilního letectví
10. prosince Den lidských práv
11. prosince Mezinárodní den hor
18. prosince Mezinárodní den migrantů

 

 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací:

 

Čtvrtek 16. 11. 2017

Čtvrtek 21. 6.  2018

 

 

 

 

           

Volné dny vyhlášené ředitelem školy (§ 24 zákona 561/2004 Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

 

Pátek 29. 9. 2017

 

a dle případných provozních problémů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr .Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 Výsledky hospodaření jsou pravidelně sledovány veřejnosprávní kontrolou, výkaznictvím a průběžnou měsíční kontrolou vedením školy. Ve škole byla  provedena v měsíci dubnu 2017 kontrola VZP. V žádné z kontrol nebylo zjištěno pochybení organizace.

 

 Stmelovací pobyty žáků 6. třídy, škola v přírodě, tematické exkurze a zájezdy žáků po ČR a  zahraničí (Polsko, Maďarsko ),  kulturní vystoupení žáků na veřejnosti ( adventní trhy, mateřské školy..), návštěvy  městské knihovny a spolupráce s těmito subjekty,  víkendové akce pro děti  I. stupně, pravidelné dny otevřených dveří (vánoční a velikonoční dílny)-škola otevřená pro veřejnost, návštěvy dětí z MŠ ve škole, projektové dny a zapojení žáků do olympiád a soutěží, návštěvy firem v regionu a Úřadu práce v Jičíně v rámci kariérového poradenství pro vycházející žáky.

 

 Postupné zavádění inkluze do školy, spolupráce s asistentkami pedagoga a s PPP Jičín, pedagogická intervence probíhala převážně dle doporučení PPP Jičín, u většiny žáků je IVP dobře nastaveno a funguje, počet evidovaných žáků s postižením byl 39. Těmto žákům je věnována individuální péče podle zařazení ve stupni podpůrného opatření na základě diagnostiky poradenského zařízení, a to pomocí AP, IVP, intervence aj. Bylo také pracováno se žáky se sociálním znevýhodněním. Práce probíhá prostřednictvím AP.  Ve ŠD bylo zapsáno 96 žáků.

 

Škola byla zapojena do řady grantů a výzev, které probíhají kontinuálně v průběhu navazujících školních roků. Škola také provádí kontroly dřívějších grantů a v případě udržitelnosti zpracováváme monitorovací zprávy o udržitelnosti.  Ve školním roce byla poskytnuta dotace v projektu „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského 338 „ s reg číslem č.   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16-022/0001765. V rámci dotace působí na škole školní asistent, probíhá klub zábavně logiky (šachy), čtenářský klub, byla nově vybavena žákovská knihovna nábytkem a výpočetní technikou, byla zakoupena nová licence AVG a další . Dále  škola zahájila  spolupráci se Základní školou v polském Strzegomu. Byl vypracován program spolupráce a došlo k osobním kontaktům mezi zainteresovanými pracovníky obou škol. Finanční prostředky na spolupráci s maďarským protějškem- základní školou v Kerepesi z grantu Comenius +  nebyly opět poskytnuty z důvodu nedostatku peněz . I tak se uskutečnily výměnné akce v měsíci květnu a červnu 2017. I nadále se vedení školy snaží  získávat sponzorské dary od rodičů žáků a drobných podnikatelů města na ceny pro soutěžící ve sportovních disciplínách.

 

 Žáci se snaží školu reprezentovat ve sportovních soutěžích, v olympiádách, matematických soutěžích a jiných v okresních a krajských kolech v recitačních  a pěveckých soutěžích.

 

Stránky www.zshorice.eu jsou průběžně inovovány a doplňovány. Také i vývěsky a vitríny na škole jsou průběžně aktualizovány  Škola zavedla systém ŠEPS na bezhotovostní platby rodičů (výlety, exkurze, divadelní představení aj.). Články v regionálním tisku, propagační materiál pro každý školní rok, vystoupení žáků na veřejnosti, dny otevřených dveří, slavnostní vyřazení žáků po ukončení povinné školní docházky v divadelním sále MÚ, to jsou další činnosti, které jsou v rámci propagace školy pravidelně realizovány. Partnerskými organizacemi jsou např. MP Hořice, MK Hořice, DK Hořice, SPŠ kamenická a sochařská Hořice, G,SOŠ, SOU a  VOŠ Hořice, PČR Hořice, Jičín a další.

 

                                   

 

 

 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

 

Dlouhodobý záměr školy

na období 2014 – 2020

 

                                                                                    

VIZE ŠKOLY:

BÝT ŠKOLOU, KTERÁ JE PRO SVÉ SYSTEMATICKÉ SMĚŘOVÁNÍ KE KVALITĚ A ZDRAVÍ PŘITAŽLIVÁ JAK PRO SVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE, TAK PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE.

 

 

 

1. ÚVOD

 

Koncepce školy je pro nás základní osnovou, která spojuje jak záměry státní školské politiky, tak vlastní představy školy. Práce ve školství je kontinuální, proto je nutné navázat na předchozí období, poučit se z chyb a nedostatků a inspirovat se z úspěchů. Stanovený cíl koncepce koresponduje s pojetím vzdělávacího programu školy„Můžeme tolik, kolik známe“, zvolené strategie sledují dosažení cíle koncepce.

Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní „učící a učící se školy“ jsou lidé. Lidé jsou tím nejcennějším kapitálem, který škola má. Od začátku realizace nové koncepce je nutné rozvíjet kulturu organizace, prodiskutovat a nadchnout pedagogy pro vizi školy, protože jen spolupracující tým nadšených, kvalitních a schopných zaměstnanců, jejich trvalý pozitivní     a vysoce profesionální přístup je zárukou naplnění vize a cílů školy.

 

 

 

 

 

 

 

2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ŠKOLY

 

Základní škola Hořice, Komenského 338  je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Hořice na dobu neurčitou. Vykonává činnost základní školy s kapacitou 340 žáků a  školní družina  Ve šk. roce 2013/2014 je ve škole průměrně 220 žáků a 24 zaměstnanců.

Škola  tvořena třemi budovami (škola v současnosti využívá jen dvě) , s 12 kmenovými třídami učebnami, 5 odbornými učebnami, jednoho oddělení ŠD (2 oddělení jsou ve třídách). Budovy školy jsou plně pokryty signálem WIFI pro propojení k síti Internet.  Ve škole je pohybová místnost pro žáky nižších tříd I. Stupně. Z celkového vývoje školy je patrné postupné zlepšování podmínek a vybavenosti školy v souladu s aktuálními trendy moderních informačních a komunikačních technologií, škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, také se zapojila do přípravy a realizace projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR s cílem zvyšování kvality ve vzdělání. Škola úspěšně spolupracuje s dalšími subjekty, zároveň má velkou podporu svého zřizovatele Hořice.

 

 

3. CÍL ŠKOLY

 

Být institucí, která:

 • systematicky kultivuje individuální životní kompetence každého jednotlivého žáka i každého pedagoga a zaměstnance školy a efektivně je propojuje při jejich společné činnosti
 • vytváří podmínky pro rozvoj všech složek zdraví každého žáka i zaměstnance školy i pro zdravý vztah školy k jejímu okolí a ke světu
 • rodičům garantuje dobrou výchovu jejich dětí a zaměstnancům umožňuje jejich seberealizaci a jejich stálý rozvoj
 • je organizací, která. dokáže tvořivě reagovat na změny prostředí, realizovat kurikulární změny, rozvíjet zaměstnance a poskytovat jim supervizi, rozvíjet týmy stejně jako řízení a organizaci, a je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance.

 

 

 

 

 

 

 

4. STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE

 

4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST

4.1.1 Školní vzdělávací program ZŠ Hořice, Komenského 338

Základním prostředkem k dosažení cílů je vzdělávání v souladu se ŠVP ZŠ Hořice, Komenského 338, „ Můžeme tolik, kolik známe“ (komplexní kurikulum školy) vytvořeného podle § 5 Školského zákona č: 561/2004 Sb., rozpracovaného tematickými plány do jednotlivých předmětů.

 • ŠVP je zpracován v souladu se zásadami RVP, při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů vzdělávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobních rysů a mravních vlastností žáků
 • při vzdělávání žáků  dochází k většímu osobnímu rozvoji žáků, než by se dalo očekávat vzhledem k jejich úrovni na vstupu, přičemž k tomuto osobnímu rozvoji dochází v příznivém prostředí, v souladu se zájmy a potřebami společnosti
 • v rámci výchovně vzdělávacího procesu škola realizuje „Zásady a cíle vzdělávání“ v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sleduje přínos vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových dovedností žáků i pedagogů
 • škola identifikuje své silné a slabé stránky v souvislosti s realizací ŠVP v praxi (SWOT apod.), na základě výsledků analýz přijímá účinná opatření ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu školy
 • změny ŠVP jsou vždy odůvodněné, přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání
 • je účinně podporován rozvoj všech funkčních gramotností žáků

 Prioritou je

 • zkvalitnění výuky a inovace výchovně vzdělávací strategie
 • uplatňování účinných moderních metod a forem vzdělávání, přístupů a diferencovaných činností při výuce
 • individuální vzdělávací přístup
 • systematické sjednocené hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků, celkových výsledků vzdělávání školy
 • koncepce domácí přípravy
 • příprava žáků na celoživotní vzdělávání
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • přijímání opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér v průběhu vzdělávání
 • získání dotací a grantů pro další zkvalitnění vzdělávání
 • zapojení školy do mezinárodních projektů Comenius +
 • zavádění žákovských portfolií

 

 

 

 

4.1.2 Klima školy

Je nutné zaměřit se na rozhodující faktory, které vytvářejí a ovlivňují klima školy: její kultura, kvalita managementu a systém mezilidských vztahů; rozvoj kultury školy – hodnoty, zkušenosti a normy sdílené pracovníky školy. Podstatná je vzájemná důvěra a úcta mezi všemi osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysoká morálka a soudržnost, loajalita ke škole, podpora jejích cílů a zájem o vše, co s prací školy souvisí, škola musí být důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se uzavírat  do sebe.

 • je vytvořeno vhodné sociokulturní prostředí školy, aby zaměstnanci fungovali jako jeden tým
 • vedení školy je iniciátorem otevřené, pravdivé a férové komunikace jak se zaměstnanci školy, tak i s žáky, i s jednotlivými subjekty vnějšího prostředí
 • komunikace je otevřená, pravdivá, srozumitelná, pravidelná, podávané informace jsou vždy pravdivé a zbaveny subjektivních názorů a pohledů
 • je podporováno vzdělávání ke zdravému životnímu stylu
 • je ustanoven žákovský parlament

 4.1.3 Talentovaní a integrovaní žáci

Škola identifikuje a eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané ve školní dokumentaci, zohledňuje prostředí, možnosti a podmínky, které mohou mít vliv na úspěšnost žáků ve vzdělávání, podporuje vytvoření podmínek pro jejich úspěšný rozvoj.

 • organizuje školní kola vědomostních a sportovních soutěží s návazností na okresní a krajská kola
 • podporuje logopedickou péči o žáky 1. stupně ZŠ

4.1.4 Klíčové vyučovací oblasti prevence sociálně patologických jevů

Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování, školních úrazů a školní neúspěšnosti, průběžně je sleduje, vyhodnocuje je a inovuje s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance školy.

 

4.1.5 Mimotřídní zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Škola motivuje žáky k využívání zájmové činnosti, rozšiřuje nabídku zájmového vzdělávání.  Zaměří se i na práci ŠD.

 

4.1.6 Škola a veřejnost

Cílem školy je vytvořit komunitní propojení školy a jejího okolí, budovat efektivní vztahovou síť školy a zapojit školu do programů, které zvýší kvalitu výchovně vzdělávacího procesu školy v souladu s cílem a strategií rozvoje školy

 • zavedení nových tradic školy – ve spolupráci s Městem Hořice ocenění úspěšných žáků školy starostou města Hořice, „Den otevřených dveří“ pro veřejnost
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků, se zřizovatelem školy, Školskou radou, SRPŠ, se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty.

 

4.2  PERSONÁLNÍ OBLAST

Personální politika vedení školy odpovídá stanoveným cílům a strategii rozvoje školy. Škola přijímá opatření k odstraňování personálních rizik v souladu se závěry vlastního hodnocení.

 • vytváření vhodného prostředí školy, aby zaměstnanci školy fungovali jako jeden tým
 •  nábor a výběr nových pracovníků – maximálně objektivní
 • struktura využití pracovní doby zaměstnance a jejího naplňování je v souladu platnými předpisy
 • školní systém DVPP je v souladu s výsledky vlastního hodnocení a s důrazem na podporu realizace ŠVP a rozvoj školy
 • je zaveden systém pravidelného hodnocení pracovníků – dbát na zveřejňování kladů a osobní projednávání nedostatků, důraz je kladen na podporu realizace ŠVP, na osobnostní a profesní rozvoj zaměstnance, zvyšování kvalifikace vyučujících
 • budou zaváděna učitelská portfolia jako jeden z podkladů pro pravidelné hodnocení pedagogů

4.3 EKONOMICKÁ A MATERIÁLNÍ OBLAST

Určení priorit podle rozpočtových možností a přijímání opatření v souladu se závěry vlastního opatření a vnitřní kontroly, efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Vytvoření prostředí, které poskytuje všem zaměstnancům i žákům rovné příležitosti k rozvoji osobnosti – vzdělávání a zdravý sociální, psychický a fyzický vývoj – pracovníci školy neustále pracují na svém odborném růstu.

 • vhodné využívání hospodářské činnosti, rozvojových projektů MŠMT a ESF – přínos pro ŠVP; provázání rozpočtu se strategickými prioritami, sledování dílčích výdajů školy ve vybraných oblastech podle priorit; obnova a rozvoj materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP, získávání mimorozpočtových zdrojů ze všech dostupných zdrojů

Priority školy:

 • příprava nezbytných podmínek pro realizaci aktivit projektů OP VK
 • zateplení budovy školy
 • inovace učeben školní družiny
 • pořízení jazykové učebny
 • inovace učeben školy moderní ICT technikou.

Předpokládané podání projektových žádostí z OPVK v období 2015-2020 při vyhlášení 2. Výzvy začátkem roku 2015

 

 

 

 

 

4.4 KONTROLNÍ OBLAST

4.4.1 Řízení školy

Strategické řízení zaměřené na dlouholeté plánování a směřování školy, vytvoření efektivního systému organizace a vedení, organizační struktura podporuje aktuální potřeby a strategické záměry rozvoje školy.

 • projednání vize, která bude akceptovatelná pro všechny zainteresované strany, průběžné hodnocení a inovace strategie a plánů pro realizaci ŠVP, vytváření prostoru pro práci výchovného poradce, metodika primární prevence, poradenských zařízení, výchovné komise
 • průběžná inovace organizačního řádu školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentace školy (Školní řád, Pracovní řád, …), dokumenty budou inovovány v souladu se skutečnými potřebami školy a platnými zákony
 • kvalitní kontrolní systém, předem nastavena očekávání, kriteria pro odměňování pracovníků, efektivní řízení v závislosti na měnících se podmínkách a nových příležitostech

 

4.4.2 Systém kontroly

Je vytvořený a pravidelně aktualizovaný plán řízení a kontroly jak uvnitř, tak i vůči okolí školy. Je vypracován vlastní kontrolní systém, který má posloupnost. Zaměření a cíle musí být prodiskutovány, musí být rozumné, hodnocení zahrnuje i přímý rozhovor s hodnoceným, řádné dokumentování a vzájemné potvrzení dalšího plánu. Musí být předem nastavena očekávání, zaměstnancům školy poskytovat zpětnou vazbu mezi jednotlivci a skupinami, mezi nadřízenými a podřízenými i na stejných úrovních. Na základě výsledků hodnocení přijímat účinná opatření vedoucí k rozvoji školy.

 

 

 

5. ZÁVĚR

Koncepce rozvoje školy je živý dokument, bude průběžně aktualizován a postupně rozpracován do realizačních plánů úkolů a programů, jejichž splnění povede k naplnění cíle a vize koncepce – stát se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance.

 

V Hořicích 28.8.2014                                                          

Dr.Kamil Vávra
ředitel školy

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Zaměření školy: Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků a na výuku informačních a komunikačních technologií.

 

Pojetí školního vzdělávacího programu

 

 Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a spokojený život.

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.

Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti.

 

Co chceme a kam směřujeme

 

1)VYTVÁŘET KLIDNÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ
Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale klid prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a tyto prostory navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i rodiče se dokáží vzájemně informovat, podpořit ve svém snažení. Dnes by mělo být samozřejmostí, že k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti školu využívají a neničí. Žáci naší školy se společně zúčastňují různých třídních akcí a dalších akcí školy. Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami (nabídka zájmových kroužků). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

2) POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně – vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, a vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi – k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předměty ŠVP: Informatika), Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost (předměty ŠVP: Dějepis, Občanská výchova), Člověk a příroda (předměty ŠVP: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Výchova ke  zdraví, Tělesná výchova) a Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Pracovní činnosti).
Doposud byly u žáků rozvíjeny schopnosti a dovednosti nejen v samotných předmětech, ale například i v rámci volitelných předmětů. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Učení je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte.

3) VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST
Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí (vzájemná komunikace – vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto naplňování klíčových kompetencí je součástí školního života, kterého se žák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního vzdělávacího programu – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň nám umožňují lépe jí porozumět.

4) INTEGROVAT
Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s PPP a rodiči. Od první třídy dochází k součinnosti třídních učitelů a PPP s žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, odstraňujeme zejména formou speciálních cvičení a náprav handicapy žáků (řečové vady a specifické poruchy učení). Mimo to se všichni učíme respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. Integrace umožňuje optimální rozvoj dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem.

5) VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ
Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat při vyučování učebnu výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Žáci prvního i druhého stupně mají k dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku – například pro zpracování drobných pracovních úkolů, referátů a podobně. Od 5 . ročníku se žáci učí  předmětu Informatika.

6) ROZVÍJET SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ AKTIVITY
 Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání,  turistické akce, dopravní výuka  a podobně, což má nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Z učitele se na pobytové akci stává téměř kamarád. Učitel a žák zůstávají partnery i po návratu do školy. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat ve skutečnosti.Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví.

 

7) UČIT CIZÍ JAZYK
Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. V podobě kroužku je žákům cizí jazyk nabízen již od první třídy. V sedmé třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý cizí jazyk. Výuku cizích jazyků se ve škole snažíme zpestřit poznávacími zájezdy do zahraničí.

Učitelé cizích jazyků se mají možnost setkávat na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy a tak si vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro jazykové vyučování.

8) ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII
Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to v rovině dospělých.. Partnerem školy je Školská rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem.                                                                            Jelikož školu navštěvují žáci z různých sociálních prostředí, klademe důraz na multikulturní výchovu.  Program školy doplňujeme návštěvami divadelních představení, koncertů, filmových představení, planetária, muzeí, výstav a různými besedami. 

9) MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM
Péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program . Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky (např. Policií ČR) na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce,  vedení školy zejména s třídními učiteli.

Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body:

 

a)    Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu

 

b)    Zaměřit se na problémové a sociálně znevýhodněné děti

 

c)    Během školního roku zapojit  žáky do mimoškolních aktivit a kroužků

 

d)    Spolupracovat s rodiči

 

e)    Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů

 

f)     Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy)

 

g)    Na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti třídních učitelů

 

h)  Zřízení schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků a nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů

 

 

10) KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ
Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností – zejména rodičovskou. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce, školní časopis. Zapojujeme se do soutěží a olympiád.  Řada žáků se zapojuje svými výtvarnými a literárními pracemi do různých soutěží.

 

11) VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU ŽÁKŮ

Naše škola má ve své nabídce několik druhů kroužků, které jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy. Zajišťujeme tak vyplnění volného času pro děti. Děti přicházející do kroužků si mohou nejenom zahrát, zacvičit, zatancovat, ale mají možnost nápravy výukových obtíží zábavnou formou. Rozvíjejí svou motoriku, kreativitu a estetické cítění. V určených hodinách je pro žáky otevřena školní knihovna s informačním centrem. ZŠ zajišťuje provoz ŠD v ranních i odpoledních hodinách s bohatou nabídkou činností.

12) VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Spolupracujeme se zařízeními nabízejícími DVPP, při samostudiu pedagogů je využívána učitelská knihovna s počítačovou sítí a internetem.

 

Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu

Motivovat děti pro jejich celoživotní učení.

Podpora dětí k učení se:

o   vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení,

o   vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě,

o   využívat informační a komunikační prostředky a technologie.

Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.

Podpora dětí k učení se:

o   samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti,

o   uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy,

o   volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací.

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.

Podpora dětí k učení se:

o   formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

o   naslouchat jiným a porozumět jim,

o   obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací.

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.

Podpora dětí k učení se:

o   spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry 

o   aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti a názor jiných.

Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.

Podpora dětí k učení se:

o   mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory,

o   řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinností,

o   schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

 

Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.

Podpora dětí k učení se:

o   schopnosti  ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot,

o   vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory.

Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Podpora dětí k učení se:

o   schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních,

o   používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných,

o   dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví.

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.

Podpora dětí k učení se:

o   vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných.

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Podpora dětí k učení se:

o   využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost.

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Pojetí, cíle a klíčové kompetence základního vzdělávání z pohledu RVP.

Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

 

Kompetence k učení

V průběhu základního vzdělávání žák:

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

Kompetence k řešení problémů

V průběhu základního vzdělávání žák:

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

   zapojuje se do různých soutěží

 

Kompetence komunikativní

V průběhu základního vzdělávání žák:

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

 

 

Kompetence sociální a personální

V průběhu základního vzdělávání žák:

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách na  základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

 

 

Kompetence občanské

V průběhu základního vzdělávání žák:

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

 

Kompetence osobnostně sociální a environmentální výchova

V průběhu základního vzdělávání žák:

 projevuje  pozitivní city v chování, v jednání a v používání životních situací

 vnímá citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

   dokáže správně roztřídit odpady

 

Kompetence pracovní

V průběhu základního vzdělávání žák:

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 Změna ŠVP dle RVP pro základní vzdělávání z ledna 2016 platné od 1.9.2016. Zpracováno k 30.6.2016

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení)

Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Dětem zajišťují individuální péči pedagogové na prvním a druhém stupni.  Každý týden probíhají dyslektické  nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů.  V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení , je na žádost zákonných zástupců dítěte  vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje (jedná se o integraci). V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

 

           Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.

            Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

 Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Vzdělávání žáků s poruchami chování

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.

Vzdělávání těchto žáků probíhá ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.

Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem.

        Se souhlasem rodičů může být žák vyšetřen ve středisku výchovné péče a učitel pak se žákem pracuje dle doporučení této instituce. Možná je i denní výuka nebo pobyt v tomto zařízení na dohodnutou dobu.

 

 

 

 

 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

          Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka sna základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

          Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola.

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP32, případně upravit vzdělávací obsah33 tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.

            K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením)34 upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS.

            Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům bude zajištěna metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

             K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostemV IVP žáků s přiznanýmipodpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV.

         Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická36 a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace.

          Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod.

          Pod pojmem „pedagogická intervence se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku.

 

         Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.

            Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga38.

 

 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole

V ŠVP škola stanoví:

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

 

V ŠVP může škola případně stanovit:

Ÿ pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);

Ÿ zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;

Ÿ specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin;

Ÿ učební osnovy předmětů speciálně pedagogické péče.

 

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Osnovy předmětů speciálně pedagogické péče jsou v ŠVP vytvářeny podle specifik obtíží žáků, škola dodržuje nejvyšší počet povinných vyučovacích hodin, případně využívá jejich dělení.

V případě škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní školy tak činí v případě poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu žákovi.

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 vypracuje samostatný ŠVP podle RVP ZV. V případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 může škola vypracovat ŠVP například formou přílohy ke stávajícímu ŠVP.

 

 

Vzdělávání žáků s více vadami 

Vzdělávání žáků s více vadami může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení  příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení  SPC nebo PPP  o závažnosti postižení může být požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s žákem, pomáhat při komunikaci žáka s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku.

 

 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení)

Vzdělávání žáků tělesně postižených může probíhat ve třídách na 1.a 2.stupni školy formou individuální integrace.Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů.Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se úlev v tělesné výchově, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, popřípadě v ostatních předmětech.Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování.

 

 

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

Ÿ uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky

Ÿ všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků

Ÿ při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost

Ÿ při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám

Ÿ v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin 

Ÿ pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na deset ročníků

Ÿ formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ÿ spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);

Ÿ spolupráci s ostatními školami.   

 

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, problémové úlohy a další). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň … Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné kroužky ,manuálně a výtvarně nadaní žáci pracují v kroužku keramické výroby. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent (navštěvují taneční kroužek). Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.

 

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

          Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

         Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

 

 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

           Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

          Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

          Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

           Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

         Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.

V ŠVP škola stanoví:

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka;

Ÿ pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP46 mimořádně nadaného žáka.

 

V ŠVP může škola případně stanovit:

Ÿ zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;

Ÿ pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);

Ÿ specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:

Ÿ předčasný nástup dítěte ke školní docházce;

Ÿ vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;

Ÿ specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;

 

Ÿ účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy

      nebo v jiné škole;

Ÿ občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na

      straně žáka;

Ÿ obohacování vzdělávacího obsahu;

Ÿ zadávání specifických úkolů, projektů;

Ÿ příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;

Ÿ nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

 

 

Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců žáků:

 

Ÿ funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení

      školy, k zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry

       vzdělávání navzájem;

Ÿ  setkávání se zákonnými zástupci žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) –

       seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života

       školy, vzájemné hledání  řešení problémů žáků týkajících se jejich výchovy a vzdělávání;

Ÿ vzdělávací strategie otevřená vůči zákonným zástupcům žáků;

Ÿ prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu zákonných zástupců žáků;

Ÿ prostor pro setkávání učitelů se zákonnými zástupci žáků;

Ÿ  školní poradenství pro zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách, otázkách učení

       žáků, včetně problematiky podpůrných opatření;

Ÿ informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání;

Ÿ možnost účasti zákonných zástupců žáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích

      činnostech organizovaných školou;

Ÿ vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti.

 

Za zcela nezbytné materiální a prostorové podmínky je třeba považovat:

 

 

Ÿ kmenovou učebnu pro každou třídu vybavenou funkčním zařízením;

Ÿ speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku:  

–          cizího jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědních předmětů, pro výuku hudební

–             výchovy, výtvarné výchovy a pracovní činnosti, prostory (vlastní či pronajaté) pro zajištění povinné TV;

Ÿ prostory pro poskytování školních poradenských služeb;

Ÿ prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele;

Ÿ prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po

      vyučování;

Ÿ prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy (vlastní či pronajaté);

Ÿ prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostorů pro převlékání žáků před

     tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících žáků a oddělené

      činnosti chlapců a děvčat;

 

 

 

 

 

Integrace obsahu tématických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ                  
Rozvoj schopností poznávání PRV

ČJ

VV     MAT ĆJ

Z

TV

VV

MAT

F

TV

F

MAT

VV

Z

TV

VV

MAT

F

MAT

F

TV

Sebepoznání a sebepojetí PRV

TV

ČJ PRV

ČJ

  PŘÍR TV

VV

VZ

ĆJ

TV

VV

ĆJ

TV

VV

D

TV

VP

VV

Seberegulace a sebeorganizace   PRV ČJ   PŘÍR

TV

   

F

OV

VZ

VZ
Psychohygiena PRV       INF OV

VZ

OV

CH CH
Kreativita         ČJ D

VV

HV

INF

ĆJ

VV

HV

 

VV VV
SOCIÁLNÍ ROZVOJ                  
Poznávání lidí PRV

ČJ

  TV AJ PŘÍR

AJ

D

VV

ĆJ

VV

ČJ  
Mezilidské vztahy   PRV

TV

PRV VL   D

Z

AJ

OV

HV

Z

OV

VZ

NJ

HV

CH

D

Z

 

Komunikace PRV PRV AJ AJ AJ ĆJ

D

Z

VV

AJ

HV

INF

Z

HV

INF

Z

NJ

OV

HV

INF

ĆJ

Z

VV

INF

Kooperace a kompetice PRV         D

Z

AJ Z

VV

NJ

ZA

NJ

OV

MORÁLNÍ ROZVOJ                  
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV       VL

Z

VV

 

VV

OV

CH

VZ

ĆJ

D

Z

VV

OV

CH

VZ

 

 

 

 

 

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Občanská společnost a škola PRV

TV

VV

ČJ

 

TV

VV

ČJ

 

PRV

TV

VV

ČJ

ČJ AJ

ČJ

    ĆJ

VZ

OV
Občan, občanská společnost a stát PRV

 

PRV

INF

ČJ

 

ČJ VL

TV

ČJ

VL

PŘÍR

ČJ

D

Z

TV

INF

AJ

HV

 

D

TV

AJ

VZ

 

ĆJ

Z

TV

 

CJ

D

TV

OV

HV

CH

VZ

 

Formy participace občanů v politickém životě       VL VL     AJ

OV

OV
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování       ČJ   VV

INF

Z

 

OV

 

ĆJ

D

Z

AJ

OV

 

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Evropa a svět nás zajímá PRV

HV

ČJ

PRV

INF

ČJ

PRV

HV

AJ

VV

ČJ

VL

HV

ČJ

ĆJ

D

TV

AJ

OV

HV

F

INF

D

TV

VV

ZA

AJ

HV

MAT

F

Z

TV

VV

NJ

OV

HV

ĆJ

F

TV

NJ

HV

Objevujeme Evropu a svět ČJ   MAT VL VV

TV

Z

TV

INF

ĆJ

D

Z

TV

OV

MAT

Z

TV

ZA

AJ

 

VZ

Z

TV

CH

Jsme Evropané     ČJ TV PŘÍR ĆJ

D

VV

D

Z

VV

VZ

D

Z

VV

CH

D

Z

VV

AJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Kulturní diference HV     HV

VV

VL

VV

ĆJ

TV

AJ

OV

INF

ĆJ

D

TV

AJ

HV

 

D

Z

TV

OV

HV

TV

NJ

HV

Lidské vztahy PRV

HV

PRV

HV

PRV

TV

PŘÍR

HV

AJ

VV

VL

AJ

HV

VV

Z

TV

OV

TV

AJ

TV

VV

NJ

OV

VZ

TV

NJ

CH

Etnický původ PRV     HV

VV

VL

HV

VV

  Z D

AJ

HV

Z
Multikulturali-ta   INF AJ TV

VL   VV

OV

ĆJ

D

AJ

OV

 
Princip sociálního smíru a solidarity       VL ČJ VV     D

Z

AJ

OV

 

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Ekosystémy PRV

VV

ČJ

PRV PŘÍR

AJ

VV

VL

PŘÍR

AJ

VV

Z

VV

D

VV

D

ZA

CH

VV
Základní podmínky života HV

VV

PRV

PRV VL

PŘÍR

VV

VL

PŘÍR

 

Z

F

VZ

AJ

MAT

CH

F

F

VZ

CH

Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV

TV

TV

VV

ČJ

VV

ČJ

VL

PŘÍR

TV

 

PŘÍR

VV

ČJ

D

Z

Z

VV

ZA

MAT

Z

VV

AJ

CH

MAT

F

D

Z

CH

Vztah člověka k prostředí HV

 

PRV

VV

 

PRV

VV

PŘÍR

VV

ČJ

MAT

VL

TV

VV

ČJ

MAT

ĆJ

D

TV

HV

ĆJ

F

TV

OV

HV

ZA

ĆJ

Z

TV

VV

HV

CH

F

ĆJ

Z

TV

VV

AJ

HV

CH

 

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy 1. stupeň 2. stupeň
                 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení       PRV

ČJ

VV

ČJ

PRV

VV

  HV

ČJ

INF

 

ĆJ

Z

INF

 

  CH I
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality       PRV VV   ČJ TV

Z

 

Z

TV

Z

TV

 

F

D

Z

TV

Stavba mediálních sdělení     TV   TV

VV

TV

VV

Z

VV

 

Z

VV

 

Z Z

CH

Vnímání autora mediálních sdělení HV HV   ČJ         D

 

Fungování a vliv médií ve společnosti           VL

ČJ

HV

 

VL

ČJ

    ĆJ

VV

 

ĆJ
Tvorba mediálního sdělení         AJ/ NJ AJ/ NJ

ĆJ

ĆJ

AJ

ĆJ

NJ/ AJ

ĆJ

NJ/ AJ

OV

Práce v realizačním týmu           ČJ OV

ĆJ

ĆJ

OV

ĆJ

AJ/ NJ

OV

ĆJ

AJ/ NJ

VV

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

2017/2018 – 1. pololetí

 

 1. stupeň

 

Mgr. Romana Babáková  4-01-1-02  Poruchy chování dětí

 Jičín – 12. 10. 2017 – 9, 00 – 15, 00 hod.

 

Mgr. Jana Fátorová   2-03-1-02 Čtenářská gramotnost a její podpora na 1. stupni ZŠ

Trutnov – 20. 10. 2017, 17. 1. 2018 – 8, 00 – 14, 30 hod.

 

Mgr. Marie Matoušová   1-04-1-03 Lets Celebrate!

Hradec Králové – 20. 10. 2017 –  9, 00 – 13, 00 hod.

                                          2-10-1-08 Hudební prostředky a zapojení třídy ve výuce HV

Trutnov – 27. 11. 2017 – 9, 30 – 13,00 hod.

 

Mgr. Petra Kunešová   1-05-1-02  Praktické nápady do výuky vlastivědy

Hradec Králové – 7. 11. 2017 – 9, 00 – 14,30 hod.

 

Mgr. Lenka Černá   4-01-1-07 Didaktické hry a jiné činnosti na 1. stupni ZŠ

Jičín – 16. 11. 2017 – 9, 00 – 13,30 hod.

 

Mgr. Marie Baňacká   5-01-1-06 Práce s dětmi se speciálními vzděl. potřebami

Náchod – 30. 11. 2017 – 9 – 14 hod.

                                     5-03-1-03 Nápadník do hodin ČJ

Náchod – 6. 12. 2017 – 12,00 – 16,00 hod.  

 

Mgr. Radka Čiperová   1-01-1-26 Jak se do našich škol dostal Mount Everest

Hradec Králové – 8. 12. 2017 – 9, 00 – 14, 00 hod.

                  

 

 1. stupeň

 

Mgr. Pavlína Famfulíková  1-01-1-13 Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima

Hradec Králové – 19. 10. 2017 – 9,00 – 13,00 hod.

 

Mgr. Zuzana Culková   1-03-1-02 Čtenářská gramotnost a její podpora na 2. stupni

Hradec Králové – 16. 10. 2017, 16. 1. 2018 – 9, 00 – 15, 30 hod.

 

Mgr. Michal Kánský   4-06-1-02 Matematika na 2. stupni ZŠ

Ostroměř – 23. 11. 2017 – 9,00 – 12, 30 hod.

 

Mgr. Michaela Kirchhofová   1-01-1-03 Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (Hradec Králové)

Mgr. Ilona Doležalová – 13022 – Společné vzdělávání, aneb žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

Ostrava  15. 11., 16. 11., 29. 11., 30.11.

 

 

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

2017/2018

 

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Komenského 338

Hořice, 508 01

 

 

 

 

 

 

 

IČO: 708 925 47

Tel.: 493 620 043

E-mail: hospodarka@zshorice.eu                    Číslo jednací: 282/2017

Datová schránka: 3jimkqt                                Platnost: od 1. 10. 2017

Obsah

 

1        Charakteristika školy. 3

1.1        Základní údaje o škole. 3

1.2        Školní poradenské pracoviště. 5

1.2.1        Kontakty. 5

1.2.2        Hlavní cíle školního poradenského zařízení5

1.2.3        Standardní činnosti výchovného poradce. 6

1.2.4        Standardní činnosti metodika prevence. 6

2        Východiska pro vypracování Preventivního programu školy. 7

3        Školní metodik prevence jako součást týmu. 7

4        Cíle. 8

4.1        Dlouhodobé cíle. 8

4.2        Krátkodobé cíle. 8

5        Cílové skupiny. 8

5.1        Žáci8

5.2        Pedagogický sbor9

5.3        Rodiče. 9

6        Realizace Preventivního programu školy. 9

6.1        Žáci9

6.1.1        Pravidelné akce pro všechny žáky. 9

6.1.2        Akce pro rizikové skupiny žáků. 10

6.1.3        Akce pro žáky 1. stupně. 10

6.1.4        Akce pro žáky 2. stupně. 11

6.2        Pedagogický sbor12

6.3        Rodiče. 12

7        Propojení preventivního programu školy s ŠVP. 12

8        Konkrétní plán na školní rok 2017/2018. 12

9        Spolupráce s institucemi a odborníky. 14

10     Důležité krizové kontakty. 15

11     Evaluace. 16

12     Závěr16

13     Přílohy. 17

1        Prevence školní neúspěšnosti17

2        Program proti šikanování19

3        Krizový plán školy. 22

 

 

 

 

1        Charakteristika školy

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola poskytuje plnění povinné školní docházky a přípravu žáků ke studiu na středních školách. Zabezpečuje rozumovou, mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví.

 

Naše škola se nachází v těsné blízkosti centra města. Jedná se o historickou budovu, která v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí exteriéru a částečnou rekonstrukční interiéru. Škola je rozdělena do dvou vzájemně propojených budov. V jedné části se nachází jednotlivé třídy a celkové zázemí 1. stupně s odbornou počítačovou učebnou, cvičnou kuchyňkou a pohybovou místností a v druhé části najdeme celkové zázemí 2. stupně, kmenové třídy, odborné učebny fyziky a chemie, sekretariát a kanceláře vedení školy.

 

Jednotlivé třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, soustavou keramických tabulí, LCD televizory s DVD přehrávači. Na 1. a 2. stupni se nachází v jedné učebně interaktivní tabule. V odborné učebně fyziky máme meteorologickou stanici, která zpracovává data naměřená na budově školy. Téměř každý pedagogický pracovník je vybaven školním notebookem nebo tabletem. V budově 1. stupně je nově zrekonstruovaná a moderně vybavena školní knihovna. Součástí školy je školní družina. Ta se skládá ze čtyř oddělení s kapacitou 97 žáků, která navštěvuje 89 žáků. Kmenové třídy jsou naplňovány do počtu 25 žáků. Ve škole je 13 tříd s celkovým počtem 280 žáků. (Na 1. stupni je 170 a na 2. stupni je 110 žáků.)

 

1.1      Základní údaje o škole

Název a adresa školy Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Komenského 338,

Hořice, 508 01

IČO 708 925 47
Webová stránka www.zshorice.eu
Telefon (sekretariát) 493 620 043
Telefon 1. stupeň 777 913 933
Telefon 2. stupeň 777 913 095
e-mail hospodarka@zshorice.eu
Datová schránka 3jimkqt

 

Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Kamil Vávra
E-mail reditel@zshorice.eu
Telefon 493 620 640, 777 913 755
Konzultační hodiny Po telefonické domluvě

 

Jméno a příjmení zástupkyně Mgr. Petra Kunešová
E-mail zastupce@zshorice.eu
Telefon 493 620 043
Konzultační hodiny pondělí: 9:45 – 10:30

úterý: 13:00 – 13:30

 

Školní metodička prevence Mgr. Michaela Kirchhofová
E-mail kirchhofova@zshorice.eu
Telefon 777 913 095
Konzultační hodiny pátek: 9:45 – 10:30 nebo dle telefonické domluvy

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Mgr. Marie Matoušová
E-mail matousova@zshorice.eu
Telefon 777 913 933
Konzultační hodiny pondělí: 10:45 – 11:05

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Mgr. Ilona Doležalová
E-mail vychovnyporadce@zshorice.eu
Telefon 777 913 095
Konzultační hodiny Pondělí: 11:45 – 12:30 a středa 7:00 – 7:45

 

Hlavní vychovatelka školní družiny Alena Ježková
E-mail druzina@zshorice.eu
Telefon 777 913 096
Konzultační hodiny pátek: 7:30 – 7:50

1.2      Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. Poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. ŠPP je tvořeno ředitelem školy, zástupkyní ředitele – koordinátorkou asistentů pedagoga, výchovnými poradkyněmi, metodičkou prevence a vedoucí vychovatelkou školní družiny. Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Nezbytná je spolupráce s dalšími pedagogy školy, asistenty pedagogů, vychovatelkami školní družiny a školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny – PPP, speciálně pedagogické poradny – SPP, střediska výchovné péče – SVP).

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.2.1      Kontakty

Kontakty na pracovníky ŠPP (ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň, metodička prevence a vychovatelka školní družiny) naleznete v kapitole 1. 1 Základní údaje o škole.

1.2.2      Hlavní cíle školního poradenského zařízení

–          Pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů.

–          Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci.

–          Připravit podmínky a rozšířit možnosti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

–          Vybudovat příznivé sociální klima pro začlenění kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

–          Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování.

–          Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

–          Poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů.

–          Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči.

–          Koordinovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména PPP, SPP a SVP).

1.2.3      Standardní činnosti výchovného poradce

–          Spolupráce s celým týmem ŠPP a koordinace jeho práce.

–          Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti.

–          Vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči.

–          Příprava podmínek pro inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, návrhů na další péči o tyto žáky, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

–          Průběžné sledování chování žáků po dobu školní docházky a předkládání návrhů na postu a řešení jednotlivých problémů.

–          Metodická pomoc třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.

–          Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

–          Zajišťování průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky.

–          Spolupráce s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků.

–          Ochrana práva dítěte v prostorách školy.

–          Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a v péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

–          Poskytování kariérního poradenství.

1.2.4      Standardní činnosti metodika prevence

–          Spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli.

–          Pomoc při vytváření a realizaci školního preventivního programu.

–          Sledování aktuální situace ve škole a inovace strategie.

–          Poskytování odborného vedení a metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při jednotlivých preventivních aktivitách.

–          Koordinace poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole.

–          Spolupráce s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence rizikového chování.

–          Zajišťování informovanosti žáků nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji.

–          Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti a dalšími institucemi, které se zabývají primární, sekundární i terciální prevencí.

–          Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytování konzultační a poradenské pomoc rodičům nebo zákonným zástupcům žáka.

2        Východiska pro vypracování Preventivního programu školy

Při vypracování Preventivního programu školy byly použity následující materiály:

 

–          Školský zákon,

–          vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení,

–          Školní vzdělávací program („Můžeme tolik, kolik známe.“),

–          Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže,

–          Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany na školách a školských zařízení,

–          Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví,

–          Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018.

3        Školní metodik prevence jako součást týmu

Školní metodik prevence působí na škole jako součást školního poradenského pracoviště. Metodik prevence koordinuje aktivity při řešení problémů jemu příslušejících (dle standardní činnosti metodika prevence) ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, ostatními vyučujícími, asistenty pedagogů a vychovatelkami školní družiny. O práci školního metodika prevence budou zákonní zástupci žáků informování prostřednictvím webových stránek školy a třídními učiteli na třídních schůzkách.

 

4        Cíle

Hlavním cílem působení v oblasti prevence je vytvářet bezpečné sociální klima školy. Pocit bezpečí každého jedince je nedílnou součástí celé preventivní strategie školy. Pomocí základních kompetencí je nutné vést žáky k potlačení sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.

4.1      Dlouhodobé cíle

–          Vzdělávat pedagogy v problematice prevence sociálně patologických jevů.

–          Usilovat o lepší spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

–          Zaměřit se na zlepšení komunikace mezi žáky.

–          Vést žáky ke zdravějšímu životnímu stylu.

–          Předcházet u žáků zejména následujícím rizikovým projevům chování: záškoláctví, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, užívání návykových látek, gambling, rasismus, xenofobie, poruchy příjmu potravy.

4.2      Krátkodobé cíle

–          Zapojit žáky do akcí školy.

–          Podporovat spolupráci žáků mezi sebou průřezem ročníků.

–          Spolupracovat se zákonnými zástupci žáků.

–          Uskutečnit besedy na témata prevence rizikového chování.

–          Propojit prevenci rizikového chování s jednotlivými předměty.

–          Řešit vzniklé problémy v oblasti rizikového chování.

–          Zapojit pedagogy do systému prevence.

5        Cílové skupiny

Skupiny, kterých se týká školní preventivní program a u kterých se předpokládá, že se zapojí do realizace školního preventivního programu.

5.1      Žáci

–          Řešit problémy, zvládat překážky a umět vyhledat pomoc.

–          Respektovat zásady zdravého životního stylu.

–          Chovat se zodpovědně vůči sobě, ostatním a přírodě.

–          Odmítat rizikové chování (volit správné techniky odmítání negativních vlivů).

5.2      Pedagogický sbor

–          Využívat aktuálních nabídek vzdělávání v oblasti prevence.

–          Konzultovat mezi pedagogy chování žáků a navrhovat opatření.

–          Spolupracovat se všemi pedagogy.

–          Společně realizovat školní preventivní program.

–          Rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v různých případech rizikového chování.

–          Třídní učitel musí aktivně pracovat se třídou, vytvářet vnitřní pravidla třídy v souladu se školním řádem, podporovat pozitivní vztahy ve třídě a předávat informace zákonným zástupcům.

5.3      Rodiče

–          Spolupracovat se školou prostřednictvím žákovských knížek, telefonickým kontaktem, čtyřikrát do roka na setkání s rodiči (2x třídní schůzka, 2x konzultační odpoledne), individuálních schůzek dle potřeby, zasedání školské rady nebo prostřednictvím webových stránek a e-mailem.

6        Realizace Preventivního programu školy

K realizaci preventivního programu školy je nutná občasná spolupráce všech osob působících na škole, zákonných zástupců a především žáků.

6.1      Žáci

Některé naplánované akce z oblasti nespecifické a specifické prevence jsou určeny pro jednotlivé ročníky, pro celý 1. stupeň nebo 2. stupeň. Některé akce jsou spíše nárazové a vyplývají z konkrétních potřeb daných kolektivů.

6.1.1      Pravidelné akce pro všechny žáky

–          Slavnostní zahájení školního roku (září)

–          Pobyt v přírodě (září)

–          Sběr papíru (podzim, jaro)

–          Sběr lesních plodů (podzim, jaro)

–          Mimořádné události (podzim, jaro)

–          Den otevřených dveří = adventní dílny (listopad/prosinec)

–          Mikulášská nadílka (prosinec)

–          Vánoční besídky (prosinec)

–          Masopustní karneval (leden)

–          Velikonoční dílny (březen)

–          Vítání jara – vynášení Morany (březen)

–          Den vody (březen)

–          Den Země (duben)

–          Sportovní den (červen)

–          Turisticko-poznávací výlety (červen)

–          Tematické exkurze (průběh školního roku)

–          Třídnické hodiny (dle rozvrhu třídy)

–          Výzdoba školy (okna, chodby, třídy)

6.1.2      Akce pro rizikové skupiny žáků

Na naší škole se speciálně zabýváme žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Mezi takové žáky řadíme žáky s vývojovými poruchami učení a chování, se syndromem ADHD, žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo žáky se slabším prospěchem.

 

–          Na škole pracuje 5 asistentek pedagoga,

–          dochází k pravidelnému doučovaní v jednotlivých předmětech (matematika, fyzika, chemie, český a anglický jazyk),

–          individuální práce se žáky dle IVP a dle doporučení PPP,

–          probíhá pedagogická intervence pro vybrané žáky,

–          čtenářský klub,

–          pro žáky finančně nenáročné projekty EU.

6.1.3      Akce pro žáky 1. stupně

–          Slavnostní vítání prvňáčků a jejich zákonných zástupců (září)

–          Dopravní hřiště pro 4. a 5. ročník (září, květen)

–          Plavecký výcvik pro 1. – 3. ročník (v průběhu školního roku)

–          Dožínky Královehradeckého kraje pro 5. ročník (září)

–          Výstava zvířectva pro 1. – 4. ročník (září)

–          Nácvik situace ohrožení: Bezpečný pes, Městská policie (listopad)

–          Den otevřených dveří, zdobení stromečku (prosinec)

–          Adventní vystoupení (prosinec)

–          Vánoční besídky (prosinec)

–          Škola v přírodě pro 3. ročník (březen)

–          Vítání jara: vynášení Morany pro 1. – 4 ročník (březen)

–          Čarodějnický den pro 1. – 5. ročníky (duben)

–          Pasování na čtenáře pro 1. ročník (květen)

–          Školní turisticko-poznávací výlety (červen)

–          Sportovní den (červen)

–          Zdravé zoubky (dle nabídky)

–          Besedy s knihovnou (v průběhu roku)

–          Sportovní turnaje: florbal, fotbal (v průběhu roku)

–          Soutěže: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Novopacký slavíček (v průběhu roku)

–          Filmová a divadelní představení dle nabídky (průběh školního roku)

–          Preventivní programy z PPP Jičín: zajišťuje okresní metodik prevence (dle potřeby)

–          Preventivní programy z organizace Prostor plus (dle potřeby)

6.1.4      Akce pro žáky 2. stupně

–          Stmelovací pobyt žáků (6. ročníku – září)

–          Lyžařský kurz (7. ročník – leden/únor)

–          Hvězdárna Hradec Králové (6. ročník – podzim)

–          Divadelní představení Klicperovo divadlo (výběr žáků 7. – 9. ročník – listopad až květen)

–          Příprava zápisu do 1. tříd (9. ročník – leden/únor)

–          Výměnný zahraniční zájezd do Maďarska (výběr žáků z 6. -9. ročníku – květen)

–           Školní turisticko-poznávací výlety (červen)

–          Filmová a divadelní představení dle nabídky (v průběhu školního roku)

–          Účast na různých soutěžích (Matematická olympiáda, Matematický a přírodovědný klokan, soutěž v anglickém jazyce, Biologická olympiáda)

–          Školní parlament (5. – 9. ročník, v průběhu školního roku)

–          Akce v rámci volby povolání pro 8. – 9. ročník (v průběhu roku)

–          Preventivní programy z PPP Jičín: zajišťuje okresní metodik prevence (dle potřeby)

–          Preventivní programy z organizace Prostor plus (dle potřeby)

6.2      Pedagogický sbor

V rámci DVPP se učitelé budou individuálně vzdělávat v oblasti prevence rizikového chování dle aktuální nabídky a potřeby školy. Od každého pedagoga se vyžaduje součinnost na akcích konaných pro žáky. Třídní učitelé ve svých třídách vedou pravidelné třídnické hodiny, kde pracují na zkvalitnění sociálních vazeb a zlepšení klimatu třídy.

6.3      Rodiče

Preventivní program školy a důležité informace týkající se aktuálního chodu školy najdou rodiče na webových stránkách. Rodiče jsou také o probíhajících akcích informování prostřednictvím žákovských knížek. Pravidelný kontakt s rodiči probíhá prostřednictvím třídních schůzek, které se konají dvakrát do roka. Zahajovací třídní schůzka je v září a závěrečná třídní schůzka je v květnu. Dvakrát do roka se také konají konzultační odpoledne (v listopadu a v březnu). Dle potřeby se rodiče mohou dostavit za každým vyučujícím v době konzultačních hodin nebo po telefonické domluvě, případně mohou využít e-mailovou komunikaci. 

7        Propojení preventivního programu školy s ŠVP

Prevence sociálně patologických jevů je součástí rámcového vzdělávacího programu (RVP), tedy je součástí školního vzdělávacího programu (ŠVP). Aby prevence probíhala úspěšně, je nutná součinnost v mezipředmětových vztazích. Témata, týkající se prevence, jsou často zahrnuta v některých předmětech.  Na 1. stupni se jedná o předměty: prvouku, přírodovědu, vlastivědu, hudební a výtvarnou výchovu. Na druhém stupni prevence prolíná předměty: občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, zeměpis, chemie.

8        Konkrétní plán na školní rok 2017/2018
Název akce Cílová skupina Termín konání
Slavnostní zahájení školního roku 1. – 9. ročník 4. září 2017
Projektový týden 1. – 9. ročník 5. – 8. září 2017
Chovatelská výstava 1. – 4. ročník 15. září 2017
Dožínky Hradec Králové V. třída 15. září 2017
Volba povolání – Den pro vás IX. třída 15. září 2017
Dopravní hřiště V. třída 18. září 2017
Plavecký výcvik 1. – 3. ročník Zahájení v září 2017
Hasiči – den otevřených dveří 2. ročník 25. září 2017
Dopravní hřiště 4. ročník říjen 2017
Projekt Strzegomsko-hořické setkávání 6. ročník 5. – 6. října
Sběr lesních plodů 1. – 9. ročník 17. – 18. října 2017
Sběr papíru 1. – 9. ročník 19. – 20. října 2017
Florbalový turnaj 6. – 9. ročník říjen 2017
Volba povolání – úřad práce Jičín IX. třída říjen 2017
Besedy v městské knihovně 1. – 9. ročník dle nabídky
Divadelní představení (dle místní nabídky) 1. – 9. ročník dle nabídky
Klicperovo divadlo HK (5 představení) 7. – 9. ročník dle výběru
Halloween 1. – 5. ročník říjen 2017
Pobyt v přírodě 7. – 9. ročník listopad
Příprava na přijímací řízení 9. ročník listopad – duben
Nácvik situace ohrožení – beseda s Policií ČR 1. – 9. ročník listopad
Ekonomická olympiáda 8. – 9. ročník 15. listopadu 2017
Den otevřených dveří – adventní dílny 1. – 9. ročník 30. listopadu 2017
Adventní vystoupení 1. – 5. ročník 2. prosince 2017
Zoo Dvůr Králové – zdobení vánočního stromečku 1. – 5. ročník prosinec
Projekt Strzegomsko-hořické setkávání 6. ročník 21. – 22. prosince 2017
Pestrý zábavný večer – gymnázium Hořice 7. – 9. ročník prosinec 2017
Mikulášská besídka 1. – 9. ročník prosinec 2017
Zdobení vánočního stromku 1. – 9. ročník prosinec 2017
Filmové vánoční představení 1. – 9. ročník prosinec 2017
Vánoční besídky 1. – 9. ročník prosinec 2017
Bruslení 1. – 9. ročník leden – březen (dle počasí) 2018
Dentální hygiena = zdravé zoubky 1. – 9. ročník dle nabídky
Projekt Strzegomsko-hořické setkávání 6. ročník 9. února 2017
Masopustní karneval 1. -5. ročník únor 2018
Lyžařský výcvik 7. ročník únor 2018
Vítání jara – vynášení Morany 1. – 5. ročník březen 2018
Projekt Strzegomsko-hořické setkávání 6. ročník 9. března 2017
Velikonoční dílny 1. – 9. ročník březen 2018
Exkurze do Terezína 8. – 9. ročník duben 2018
Sběr starého papíru 1. – 9. ročník květen 2018
Zahraniční výměnný pobyt v Maďarsku 6. – 9. ročník (výběr žáků) květen/červen 2018
Sportovní den 1. – 9. ročník červen 2018
Turisticko-poznávací výlety 1. – 9. ročník červen 2018
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku 9. ročník červen 2018

 

Pozn. Další akce jsou zařazovány do programu průběžně, během celého školního roku. Jsou vybírány dle aktuální nabídky, společenské situace a zájmu žáků.

 

Škola pro žáky neorganizuje žádné volnočasové aktivity, ale zprostředkovává nabídku těchto aktivit od místních organizací. V budově 2. stupně se v odpoledních hodinách jedenkrát týdně koná kroužek Šachy a v budově 1. stupně probíhá výuka základní umělecké školy (zpěv, hra na hudební nástroje, tanec, výtvarná výchova).

Žáci 1. stupně od 1. do 4. třídy mohou v ranních a odpoledních hodinách využívat služby školní družiny.

9        Spolupráce s institucemi a odborníky

–          Okresní metodik prevence

–          Pedagogicko-psychologická poradna Jičín, Trutnov, Hradec Králové

–          Úřad práce Jičín

–          Prostor plus

–          SVP Návrat Hradec Králové

–          Policie ČR, Městská policie Hořice

–          Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje – Hořice

–          Letecká záchranná služba Královéhradeckého kraje

–          Základní umělecká škola Melodie

–          Nízkoprahový klub Pohoda Hořice

–          Městský úřad Hořice

–          Zdravotní středisko Hořice

10    Důležité krizové kontakty

–          Linka bezpečí

Tel.: 116 111

Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021

 

–          Bezplatná linka bezpečí

Tel: 800 155 155

 

–          Bílý kruh bezpečí (pro oběti domácího násilí a kriminality)

Tel.: 116 006

 

–          DONA (pomoc obětem domácího násilí)

Tel.: 251 511 313

 

–          SVP Návrat, Říčařova 277, Hradec Králové 3, 503 01

Tel.: 739 401 363 / 495 221 590

E-mail: svpnavrat@gmail.com      

                                                 

–          Pedagogicko-psychologická poradna Jičín, Fortna 39, Jičín 506 01

Tel.: 493 533 505, 493 533 595

E-mail: info@pppjicin.cz

 

–          Městský úřad Hořice, Odbor zdravotní a sociální péče, Eva Pavlová (vedoucí oddělení – sociální odbor, péče o rodinu)

Tel.: 492 105 472      

E-mail: pavlova@horice.org 

 

–          Městská policie Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 226, Hořice 508 01

Tel.: 737 445 336

E-mail: policie@horice.org

 

–          Policie ČR – obvodní oddělení Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 158, Hořice 508 01

–          Tel.: 974 533 701

–          E-mail: jc.horice@pcr.cz

11    Evaluace

Pro vyhodnocování situace ve škole se používají závěry ze školního poradenského pracoviště a z Preventivního programu školy, podklady třídních učitelů a vedení školy předkládané na pedagogických radách. Jednou ročně probíhá šetření celé situace na škole prostřednictvím evaluačního dotazníku.

12    Závěr

Preventivní program školy slouží jako pomůcka k předcházení rizikovému chování žáků. Žáci ve škole tráví většinu času, proto je nezbytně nutné, abychom vytvořili takové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.

Jednotlivé části programu je třeba pravidelně kontrolovat. Nedílnou součástí preventivního programu školy je vyhodnocování uplynulé preventivní akce a pečlivé sledování prostředí školy a vztahů mezi všemi zúčastněnými.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Přílohy

1         Prevence školní neúspěšnosti

Školní neúspěch je ve škole klasifikován jako problém, který je potřeba řešit. Postupy řešení jsou často složité a vyžadují součinnost žáků, vyučujících a zákonných zástupců. V některých případech je možné využít odbornější pomoci ze školního poradenského zařízení, pedagogicko-psychologické poradny nebo psychologa.

1.1      Žák, který může být ohrožen školním neúspěchem, se vyznačuje:

–          zhoršením prospěchu v jednom či více předmětech (alespoň o 2 stupně),

–          neprospěchem z jednoho či více předmětů,

–          přestupem z jedné školy na druhou,

–          kázeňskými přestupky,

–          zdravotními problémy (fyzickými i psychickými),

–           vyrůstáním v sociálně znevýhodněném prostředí.

1.2      Postup, který volíme v případě výskytu školního neúspěchu:

–          Vyučující nebo třídní učitel zjišťuje důvody školní neúspěšnosti a následně s nimi pracuje.

–          Vyučující věnuje prospěchu žáka zvýšenou pozornost.

–          O výrazném zhoršení prospěchu vyučující informuje zákonné zástupce žáka.

–          Spolupráce se žákem i jeho rodinou.

1.3      Řešení školní neúspěšnosti:

–          plán pedagogické podpory (individuální přístup k žákovi – obsah i rozsah učiva se přizpůsobí potřebám žáka),

–          hodiny reedukace (soustředí se na základní či problémové učivo, které procvičuje),

–          konzultace s vyučujícími předmětu (stanovení podmínek, za kterých může dojít ke zlepšení prospěchu),

–          spolupráce se zákonnými zástupci žáka (doporučení dohledu nad domácí přípravou žáka),

–          konzultace se školním poradenským pracovištěm,

–          doporučení pomoci z odborných pracovišť (pedagogicko-psychologická poradna, dětský lékař, psycholog).

 

2         Program proti šikanování

Program proti šikanování je vypracován na základě metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21149/2016) a metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č. j.: 21291/2010-28). Celý program je součástí Preventivního programu školy a je vypracován v souladu s platným školním řádem. Dokument slouží všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům. V případě nutnosti objasnění podrobnějších klasifikací šikany a konkrétních postupů se škola obrací rovněž na výše zmíněné dokumenty MŠMT.

2.1      Cíle programu

–          Vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

–          Vytvářet dobré vztahy v kolektivech.

–          Posilovat komunikaci mezi jednotlivými žáky i skupinami žáků.

–          Vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti prevence a práce s třídním kolektivem.

–          Sjednotit a stanovit postupy při řešení šikany nebo jejich náznaků.

2.2      Preventivní opatření

–          Začlenění prvků proti šikanování do školního řádu – zejména výchovná opatření.

–          Na začátku školního roku žáky prokazatelně seznámit se školním řádem a organizací školního roku. Žáci si ujasní pravidla fungování kolektivů, seznámí se se základními projevy šikany a obdrží informaci o způsobu potrestání v případě zmiňovaného projevu chování.

–          Informovat žáky, kde mohou vyhledat pomoc v případě podezření na šikanu (ředitel školy, zástupkyně školy, třídní učitel, výchovná poradkyně, metodička prevence nebo schránka důvěry).

–          Pedagogičtí pracovníci sledují vztahy v kolektivech, zlepšují klima, lpí na dodržování vnitřních pravidel třídy, pozitivně modelují sebevědomí žáků a vedou žáky k přirozené odpovědnosti za své jednání.

–          Začlenění problematiky šikany do předmětů 1. a 2. stupně.

–          Spolupráce s odborníky.

–          Rodiče seznámit se základními dokumenty školy, informovat je o školním poradenském pracovišti a službách, které poskytuje. Informovat rodiče o nutnosti hlásit podezření šikany vedení školy případně pracovníkům školního poradenského pracoviště.

2.3      Postup při řešení šikany

Postup při řešení šikany musí být jednotný a musí respektovat sounáležitosti ochrany všech jedinců. Odkrytí šikany je velmi obtížné, významnou roli v tomto procesu hraje strach všech zúčastněných.

Šikanu řeší pracovníci školního poradenského pracoviště. Ti diagnostikují závažnost šikany a určí, jestli škola zvládne šikanu sama, nebo zda je potřeba zajistit pomoc odborných institucí. Pracovníci zajistí informování zákonných zástupců žáka, případně pracovníků specializovaných pracovišť. V případě vyšší vážnosti šikany škola informuje Policii ČR, orgán sociálně právní ochrany dítěte a nahlásí skutečnosti, které závažně ohrožují bezpečí žáka.

2.4      Postup při počáteční šikaně

–          Rozhovor s těmi, kteří šikanu nahlásili.

–          Kooperace školního poradenského týmu, společné předběžné vyhodnocení situace a zvolení strategie dalšího postupu.

–          Provádět záznamy rozhovorů.

–          Rozhovor s obětí. (Po celou dobu dbát citlivost informací.)

–          Rozhovor se svědky.

–          Zajistit ochranu obětem.

–          Rozhovor s agresory.

–          Vyhodnotit závažnost situace a stanovit, kdo a jak bude informovat zákonné zástupce. Ujasnit si, jaké kázeňské postupy budou následovat.

–          Konzultace se zákonnými zástupci. Provést záznamy rozhovorů.

–          Udržovat kontakt se zúčastněnými a jejich zákonnými zástupci a mapovat další vývoj.

–          Následná práce s kolektivem.

–          Celková dokumentace případu.

 

2.5      Postup při pokročilé šikaně

–          Ochrana oběti.

–          Izolace agresorů.

–          Ohlášení vzniklé situace Policii ČR, případně OSPOD a PPP.

–          Návrhy řešení a zajištění mimoškolní spolupráce s odborníky na danou problematiku. Nutná je dlouhodobá spolupráce.

–          Celková dokumentace případu.

2.6      Postup při řešení kyberšikany

Účinné řešení kyberšikany spočívá ve spolupráci s IT odborníkem. Postup řešení se ale od přímé šikany moc neliší.

2.6.1      Pomoc oběti:

–          Oběť nesmí nijak reagovat na útoky agresora.

–          Je nutné zmapovat možné kontaktování útočníkem prostřednictví virtuálního světa a zabezpečit k sobě přístup.

–          Vhodné je s útočníkem ukončit komunikaci či přátelství na sociální síti nebo zažádat poskytovatele služeb o blokaci útočníka.

–          Sám se odhlásit ze svého profilu, případně začít používat jiné e-mail nebo telefonní číslo atd.

–          Zajistit důkazní materiál – ukládání komunikace, nemazání e-mailu nebo SMS, případně pořizovat screenshoty.

2.6.2      Postup při vyšetřování kyberšikany

–          Rozhovor obětí a upřesnění informací.

–          Rozhovor se svědky události nebo přímými účastníky.

–          Sběr informací a vytváření zápisu z rozhovorů.

–          Rozhovor s agresorem (nikdy ne společně s obětí) za účelem ukončení jeho útoků na oběť.

–          Kontaktování zákonných zástupců a jejich seznámení s danou situací.

–          Konzultace se zákonnými zástupci oběti, jednat citlivě a nabídnout odbornou pomoc.

–          Jedná-li se o vážnější útok, nahlásit Policii ČR.

3        Krizový plán školy

Jedná se o soubor postupů, kterými je nutné se řídit při výskytu projevů rizikového chování žáků. Zahrnuje v sobě běžně se vyskytující projevy rizikového chování, určuje postup jejich řešení a navrhuje v případě prokázání přečinu proti školnímu řádu kázeňský postih.

Krizový plán školy vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT: č.j. 21 291/2010 – 28). K ujasnění terminologie a podrobnějšího postupu v závažnějších případech se škola odkazuje na již zmíněný metodický pokyn MŠMT. V případě výskytu dalšího rizikové chování, které není v tomto dokumentu zmíněno, škola volí postupy dané MŠMT.

Veškerý výskyt rizikového chování je zpracováván Školním poradenským pracovištěm (ředitel školy, zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně, metodička prevence, hlavní vychovatelka). O všech událostech je veden podrobný zápis, který se dále využívá při procesu mapování rizikových situací na škole.

Krizový plán školy je součástí Preventivního programu školy a všichni, kterých se týká, se s ním na začátku školního roku musí seznámit. Jedná se o učitele, žáky a zákonné zástupce žáků.

3.1      Bezprostřední ohrožení života

–          Poskytnout první pomoc.

–          Zavolat záchrannou službu.

–          Informovat zákonného zástupce.

–          Informovat vedení školy.

3.2      Užívání tabákových výrobků ve škole

–          Zabránit v užívání odebráním výrobku.

–          Informovat vedení školy.

–          Sepsat záznam o nálezu a hlavních aktérech.

–          Zjistit, kde žák k tabákovým výrobkům přišel.

–          Oznámit skutečnost zákonnému zástupci.

–          Postihnout dle školního řádu.

–          V případě závažnosti informuje škola orgán sociálně právní ochrany dítěte.

–          V případě opakování rizikového chování bude doporučeno spolupracovat se školním pedagogickým pracovištěm a zvolí se vhodný postup nápravy.

3.3      Alkohol

–          V případě ohrožení zdraví poskytnou první pomoc a přivolat záchrannou službu.

–          Zabránit další konzumaci alkoholu zajištěním zdroje.

–          Sepsat záznam o nálezu a aktérech.

–          Pokusit se zjistit, kde žák k alkoholu přišel.

–          Okamžité kontaktování zákonného zástupce, který si žáka odvede domů.

–          Dle závažnosti je možno informovat sociálně právní odbor ochrany dítěte.

–          V případě opakování rizikového chování bude doporučeno spolupracovat se školním pedagogickým pracovištěm a zvolí se vhodný postup nápravy.

–          Postihnout dle školního řádu.

 

3.4      Návykové látky

Zákonem je zakázána výroba, distribuce, přechovávání a propagace návykové látky. V místě školy je též zakázáno nabádání k užívání a samotné užívání návykové látky. Postup je stejný v případě nálezu návykové látky, zjištění konzumace žákem nebo distribuce.

 

–          V případě ohrožení života poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu.

–          Zajistit nález a zabránit další konzumaci či šíření.

–          Sepsat záznam a identifikovat zdroj látky.

–          Informovat vedení školy.

–          Informovat školní poradenské pracoviště, které se bude podílet na dalším řešení.

–          Informovat zákonné zástupce.

–          Informovat orgán sociálně právní ochrany dítěte a Policii ČR.

–          V případě prokázání užívání návykové látky doporučit zákonným zástupcům dítěte pomoc odborníků.

–          Školní metodik prevence bude další vývoj žáka sledovat.

–          Postihnout dle školního řádu.

 

3.5      Krádeže

–          Zjistit příčiny krádeže.

–          Sepsat záznam o události.

–          Informovat vedení školy.

–          Informovat zákonné zástupce zúčastněných žáků.

–          Dle závažnosti události informovat Policii ČR.

–          Viníka postihnout dle školního řádu.

 

3.6      Podvod

Často se jedná o falšování podpisu zákonných zástupců v žákovské knížce (omluvný list), zde lze situaci klasifikovat jako záškoláctví, nebo se jedná o vědomé přepisování známek.

 

–          Prokázat podvod a zjistit důvody.

–          Vytvořit písemný záznam o celé situaci.

–          Žáka postihnout dle školního řádu.

–          Informovat vedení školy a zákonné zástupce žáka.

–          Třídní učitel bude provádět nějaký čas namátkové kontroly žákovských knížek.

 

3.7      Záškoláctví

Omluvenky žáka musí být doloženy do tří kalendářních dní. Není-li tomu tak, může škola absenci klasifikovat jako neomluvenou.

 

–          Třídní učitel informuje pedagogickou radu a školní pedagogické pracoviště o zvýšeném počtu absencí, které jsou neomluvené.

–          Třídní učitel informuje zákonné zástupce a požaduje vysvětlení.

–          U některých žáků s větším výskytem absencí lze vyžadovat omluvenky od lékaře.

–          Do deseti neomluvených hodin se absence řeší se zákonným zástupce žáka. O celé události se provede zápis a situace je nadále sledována.

–          Nad deset neomluvených se svolává výchovná komise, kde je přítomný zástupce z orgánu sociálně právní ochrany a pracovníci školního pedagogického pracoviště. Zákonný zástupce je pozván do školy doporučeným dopisem. O celé události se provede záznam a situace se dále sleduje.

–          V případě vyšší absence a jejímu rychlému nárůstu je informován školský úřad příslušné obce.

–          Postih žáka se řídí školním řádem.

 

3.8      Šikana

–          Postup při šikaně se řídí Programem školy proti šikanování a Metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MŠMT-21149/2016) a metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č. j.: 21291/2010-28).

–          Postih při prokázání šikanování se řídí školním řádem.

 

3.9      Rasismus

–          Zjistit hloubku rasistických postojů.

–          Zjistit, jestli se jedná jen o rasistické narážky či je problematika spojena s násilím.

–          Zjistit rozšíření těchto postojů v kolektivu postiženého rasismem (třída, škola).

–           Razantně zaujmout stanovisko proti těmto projevům.

–          Zabránit dalšímu šíření intolerance mezi žáky.

–          Informovat vedení školy a zákonné zástupce aktérů.

–          Postihnout dle školního řádu.

–          V případě závažných problémů informovat Policii ČR.

–          S žáky nadále pracovat, pozvat odborníky na dané téma.

 

Školní družina (dále ŠD)

   Ve školním roce 2017/18 bylo do ŠD zapsáno 92 žáků z 1. –  4. tříd, kteří se vzdělávali ve čtyřech odděleních. ŠD byla naplněna na 96% své kapacity. Žáci ke svému zájmovému vzdělávání využívali prostory určené pro ŠD, pohybovou místnost a cvičnou školní kuchyňku.

   V průběhu školního roku byl inventář ŠD postupně doplňován o nové hry a stavebnice, zaměřené především na jednotlivé oblasti vzdělávání, logiky a vlastní představivosti. 

 

 1. oddělení – 24 žáků (1. B + 2. A)

           vychovatelka Marcela Sůvová  

 1. oddělení – 21 žáků (2. B)

           vychovatelka Mgr. Jaroslava Fišerová (do 31. října 2017)

 vychovatelka Jitka Krausová  (od 1. listopadu 2017)

                               

 1. oddělení – 24 žáků (3. třída + 4. A + 4. B)

           vychovatelka Alena Ježková

 1. oddělení – 23 žáků (1. A + 1.B)

vychovatelka Mgr. Věra Jančová (do 31. března 2018)

vychovatelka Jana Holečková (od 1. dubna  2018)

              

DVPP vychovatelek

ADHD nebo LMD? Poruchy chování – Alena Ježková

 

Činnost ŠD

Kromě výchovně vzdělávací práce organizovaly vychovatelky následující projektové akce:

ŘÍJEN – Workshop – technika suché jehly

            

LISTOPAD – Dýňová slavnost – vyřezávání dýní

–         tvoření z keramické hlíny

PROSINEC – Zdobení vánočního stromu na náměstí

                      – Vánoční besídka pro rodiče

                      – Vánoční vystoupení pro seniory     

LEDEN – soutěž ve skládání Puzzle

ÚNOR – Olympiáda v netradičních disciplínách

BŘEZEN – Sudoku – zábava pro chytré hlavičky

DUBEN –  „Hořice – město kde bydlím“ – poznávání okolí                                                                               

KVĚTEN – 300 zatáček G. Havla – návštěva depa

–          poznávání rostlin – návody k výrobě herbářeyst

ČERVEN – Stopovaná – hledání pokladu                                                                   

–         zakončení školního roku – „Kabaret Honzy Krejčíka“

 

 

 

ZHODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2017-2018  I. STUPEŃ

                                                                      

 

Po celý školní rok se  činnost  odvíjela na základě Plánu práce výchovného poradce a dle aktuálních potřeb.

Byly řešeny zejména výukové potíže žáků. Výchovné problémy se řešily jen zřídka.

Mírné výukové obtíže žáků jsou ošetřeny 1. stupněm pedagogické podpory, bez plánu pedagogické podpory. Vyučující poskytují potřebným žákům mírné úlevy a podporu dle uvážení.

Rodiče jsou s tímto opatřením seznámeni a stvrzují podpisem svůj souhlas.

Pokud  jsou tato opatření nedostačující, přistupujeme k vytvoření plánu pedagogické podpory s poskytováním rozsáhlejších úlev a pomoci, který je po třech měsících vyhodnocen. Buď je shledán jako dostačující, nebo je žák odeslán k vyšetření do PPP v Jičíně. Toto proběhlo v pěti  případech.

 Dále se dítě vzdělává dle doporučení z vyšetření. Jsou nakoupeny pomůcky a určen počet hodin pedagogické intervence. Hodiny pedagogické intervence jsou poskytovány sedmi dětem. Jeden žák byl vyšetřen a nebyl mu doporučen nákup pomůcek ani vzdělávání v hodinách ped. intervence.

Pomůcky jsou evidovány, označeny, uloženy ve sborovně 1. stupně.

Jeden  žák byl přešetřen v SPC v Hradci Králové.

V současné době se na I.stupni vzdělává jeden žák s   IVP, sedm žáků se účastní hodin pedagogické intervence a deseti žákům je poskytováno podpůrné opatření1.stupně. Dva žáci jsou objednáni k vyšetření v PPP v Jičíně.

S jedním žákem pracuje asistentka pedagoga.

 

 Zvýšená pozornost je věnována komunikaci s  rodiči a vysvětlování důležitosti společného postupu při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

 

Spolupracujeme s PPP, SPC,  PČR, Odborem sociální péče a právní ochrany dětí

Pracujeme s ochraňováním informací tak, aby nedošlo k jejich zneužití ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.

                                                                                                              Mgr. Marie Matoušová

 

Zpráva výchovné poradkyně za 2. stupeň školní rok 2017 – 2018

 

–          žáci 9. třídy se zúčastnili akce Den pro Vás na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, kde se mohli prakticky seznámit s různými studijními obory a navštívili ÚP v Jičíně za účelem volby povolání a individuálně burzu škol v Jičíně a Hradci Králové, dále pak navštívili SPŠK v Hořicích

 

–          všichni žáci 2. stupně mají nová vyšetření v PPP Jičín nebo Hradec Králové

 

–          jeden žák z 9. třídy byl umístěn v SVP Návrat v Hradci Králové pro opakované záškoláctví, později přestoupil na jinou školu

 

–          Mgr. Doležalová se účastnila školení v Ostravě na téma Společné vzdělávání aneb žák s potřebou podpůrných opatření v běžné základní škole, získané poznatky byly předány ostatním vyučujícím

 

–          v 5. a 7. třídě proběhl preventivní program zaměřený na klima třídy, zajišťovala firma Prostor

 

–          V 6. A třídě byl řešen opakovaný podvod (přepisování známek v žákovské knížce) u 1 žáka, pěstounka byla řádně informována, žákovi byla navržena snížená známka z chování

 

–          15. 5. 2018 proběhla návštěva pracovnic z PPP Jičín a vyhodnocení nastavených podpůrných opatření

 

–          jedna žákyně v 6. B třídě pracuje s asistentkou pedagoga

 

–          žáci 5. třídy navštívili nízkoprahové centrum Pohoda v Hořicích, v rámci primární prevence

 

–          výchovné poradkyně se pravidelně účastnily setkání výchovných poradců a semináře na téma Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného vzdělávání, seminář byl doporučen pro všechny členy pedagogického sboru

 

–          po celý školní rok probíhaly pedagogické intervence dle doporučení z PPP, pomůcky jsou nakoupeny, řádně evidovány a využívány

 

–          z deváté třídy odchází 21 žáků na střední školu a z 5. třídy 2 žákyně na víceleté gymnázium

 

 

 

Mgr. Ilona Doležalová