ŠKOLSKÁ RADA, ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. je od 12. 7. 2021 na škole zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Jednací řád školské rady

Školská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Členové

Za zřizovatele:

Bc. Jana Bouzková

Ing. Hugo Trkal

Za školu:         

Mgr. Zuzana Němcová – od 1. 3 . 2023 Mgr. Jan Šulc

Mgr. Jana Fátorová

Za zákonné zástupce žáků: 

Lucie Jungová

Zuzana Kolářová

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

O dokumentech, k jejichž znění má školská rada právo se vyjádřit, případně je schválit, rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 168 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb. do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

ŠR – zápis z 8. 11. 2023

ŠR – zápis z 8. 6. 2023

ŠR – zápis z 30. 1. 2023

ŠR – zápis z 25. 10. 2022

ŠR – zápis z 31. 8. 2022

ŠR – zápis z 26. 5. 2022

ŠR – zápis z 21. 10. 2021

 

Školní parlament 

Školní parlament – funkce

Stanovy, práva a povinnosti

Školní parlament při ZŠ Hořice, Komenského tvoří žáci 4. – 9. ročníku. Každá třída vysílá dva zástupce, kteří jsou o své roli i funkci přesvědčeni a chtějí do toho jít. Samostatně se tak rozhodli, přestože moc dobře vědí, že role parlamenťáků je a bude náročná, a to v každém ohledu.

Volby proběhly v září roku 2022 plně v kompetenci třídních učitelů a učitelek. I na základě jejich doporučení jsme z každé třídy zapsali dva zástupce, kteří se schází pravidelně jednou týdně na povinných schůzkách. Ty mají své pevné místo ve školním rozvrhu (pondělí, 2. vyučovací hodinu v 8,45 – 9,30 a středu, 1. vyučovací hodinu v 7,50 – 8,35) a každý týden se střídají tak, abychom co nejméně zatížili nejen děti, ale i učitele jednotlivých předmětů, na které konkrétní termín připadá. Žáci jsou z těchto hodin omluveni s tím, že si musí dopsat zápisky a doučit se vše, co je potřebné.

Komunikace probíhá taktéž prostřednictvím aplikace MS TEAMS, v rámci níž byl založen kanál ŠKOLNÍ PARLAMENT, kde řešíme další záležitosti. Je třeba, aby žáci měli aktivní uživatelský přístup – hesla a přihlašovací údaje.

 Žáci se na schůzkách učí, jak proměňovat své nápady v projekty, které mohou – nejprve s podporou koordinátorů a následně samostatně – zrealizovat. Své spolužáky ve třídách členové parlamentu pravidelně informují o činnosti i budoucích plánech a snaží se je postupně víc a víc zapojovat do připravovaných aktivit a dění ve škole. Společně přemýšlíme o tom, co můžeme ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní. Školní parlament významným způsobem napomáhá v utužení přátelského klimatu a posílení školní kultury. Naším cílem je, aby se zde děti cítily bezpečně a do školy chodily rády a s úsměvem na tváři.

Parlamenťáci se učí přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat a získávat zpětnou vazbu, vzájemně se respektovat, naslouchat jeden druhému a v neposlední řadě si dokázat prosadit svůj vlastní názor, respektive reprodukovat myšlenky celé třídy, jíž zastupují. Společně vytváříme v dětech postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás. To všechno vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí. Vzdělávání je ta nejlepší cesta, jak posilovat hodnoty a principy demokracie.

Dne 9. listopadu všichni žáci složili slavnostní slib ředitelce školy, paní Mgr. Michaele Kirchhofové a získali tak jmenovací dekret pro člena školního parlamentu pro volební období následujících dvou let školní docházky. Kromě jednotlivých funkcí jsme si na stmelovací „nocovačce“ vybrali název a logo pro naše uskupení. Hodláme nejen pracovat, ale především si to parádně užít, jak už tak bývá na Komendě zvykem.

Hodně štěstí a mnoho vydařené práce Vám, naši milí Kapři, přejí koordinátoři

Mgr. Pavlína Famfulíková, Mgr. Tomáš Sůva a Michaela Pilařová. 

 

Školní rok 2023/2024

Zápis z jednání ŠP – 10. 4. 2024

Zápis z jednání ŠP – 3. 4. 2024

Zápis z jednání ŠP – 20. 3. 2024

Zápis z jednání ŠP – 13. 3. 2024

Zápis z jednání ŠP – 28. 2. 2024

Zápis z jednání ŠP – 21. 2. 2024

Zápis z jednání ŠP – 7. 2. 2024

Zápis z jednání ŠP – 24. 1. 2024

Zápis z jednání ŠP – 17. 1. 2024

Zápis z jednání ŠP – 10. 1. 2024

Zápis z jednání ŠP – 3. 1. 2024

Zápis z jednání ŠP – 20. 12. 2023

Zápis z jednání ŠP – 15. 11. 2023 

Zápis z jednání ŠP – 25. 10. 2023

Zápis z jednání ŠP – 18. 10. 2023

Zápis z jednání ŠP – 11. 10. 2023

Zápis z jednání ŠP – 4. 10. 2023

Zápis z jednání ŠP – 27. 9. 2023

Zápis z jednání ŠP – 13. 9. 2023

 

 
Školní rok 2022/2023

Zápis z jednání ŠP – 7. 6. 2023

Zápis z jednání ŠP – 29. 5. 2023

Zápis z jednání ŠP – 17. 5. 2023

Zápis z jednání ŠP – 3. 5. 2023

Zápis z jednání ŠP – 26. 4. 2023

Zápis z jednání ŠP – 19. 4. 2023

Zápis z jednání ŠP – 3. 4. 2023

Zápis z jednání ŠP – 22. 3. 2023

Zápis z jednání ŠP – 6. 3. 2023

Zápis z jednání ŠP – 22. 2. 2023

Zápis z jednání ŠP – 15. 2. 2023

Zápis z jednání ŠP – 6. 2. 2023 

Zápis z jednání ŠP – 23. 1. 2023

Zápis z jednání ŠP – 18. 1. 2023 

Zápis z jednání ŠP – 12. 12. 2022

Zápis z jednání ŠP – 23. 11. 2022

Zápis z jednání ŠP- 17. 10. 2022