ŠKOLSKÁ RADA, ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. je od 12. 7. 2021 na škole zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Jednací řád školské rady

Školská rada:

 • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 • podává návrh na odvolání ředitele,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Členové

Za zřizovatele:

Bc. Jana Bouzková

Ing. Hugo Trkal

Za školu:         

Mgr. Zuzana Němcová

Mgr. Jana Fátorová

Za zákonné zástupce žáků: 

Lucie Jungová

Zuzana Kolářová

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

O dokumentech, k jejichž znění má školská rada právo se vyjádřit, případně je schválit, rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 168 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb. do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

ŠR – zápis z 25. 10. 2022

ŠR – zápis z 31. 8. 2022

ŠR – zápis z 26. 5. 2022

ŠR – zápis z 21. 10. 2021

Školní parlament – ve výstavbě

Skládá se ze zástupců 5. – 9. třídy  Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín.

Jeho členové se setkávají pravidelně minimálně 4x za rok. Na setkání je přizvána vzhledem k nutnosti projednání důležité problematiky i  ředitelka školy nebo jiný člen vedení školy.

Poslání parlamentu: Žáci mají právo podílet se na správě školy a dávat podněty k jejímu rozvoji. Učí se tak jednat s dospělými, přijímat autoritu a vyslovit, odůvodnit a prosazovat svůj názor. Parlament pomáhá vytvářet demokratické klima ve škole. Výchova k zájmu o dění kolem sebe napomáhá k vytváření takových postojů, které jsou potřebné pro fungování demokratických principů. Školní parlament zastává funkci stravovací komise.

Volby do parlamentu: Žáci si volí dva zástupce ze své třídy. Volební období je na jeden školní rok. Volby se konají tajným způsobem na základě rovného a přímého práva a podle zásad většinového systému.

 Zásady parlamentu:

 1. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 2. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 3. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 4. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 5. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 6. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 7. Zasedání žákovského parlamentu jsou pravidelná.
 8. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 9. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 10. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.
 11. Žáci mají právo podílet se na dění ve škole.
 12. Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání.
 13. Žákovský parlament zastupuje žáky.
 14. Rozhodnutí žákovského parlamentu vycházejí z rozhodnutí a vůle většiny členů.
 15. Člen žákovského parlamentu se může vzdát svého členství.
 16. Členy nelze postihovat za hlasování a projevy učiněné na zasedáních.
 17. Zasedání žákovského parlamentu jsou pravidelná.
 18. Žákovský parlament je schopný usnášet se za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů.
 19. Žákovský parlament poskytuje informace o své činnosti stručným zápisem o svých jednáních.
 20. Třída, která si své zástupce nezvolila nebo se její zástupce neúčastní setkání, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

Členové parlamentu školního roku 2022/2023