VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY

 

 

 

 

Školní rok 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2020                    Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 26.srpna 2020 a 

schválena školskou radou  dne  27.11. 2020

 

 

1 Základní údaje o škole

 

1.1 Základní údaje o škole

 

Název školy  
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín
70 892 547
Bankovní spojení 381450207/0100
DIČ
   
Telefon/fax 493 623 640, +420 777 913 755-6
E-mail reditel@zshorice.eu
Adresa internetové stránky www.zshorice.eu
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol 1. 1.2005
Název zřizovatele Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Součásti školy Školní družina
IZO ředitelství 049 305 662
Vedoucí a hospodářští pracovníci Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Petra Kunešová – zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

1.2 Součásti školy

 

součásti školy kapacita
Základní škola 340
Školní družina   97

 

 

2. Personální údaje

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

věk muži ženy celkem %
do 20 let
21 – 30 let             2      2         6,25
31 – 40 let             1             6      7         21,8
41 – 50 let             6      6        18,75
51 – 60 let              2           10    12         37,5
61 a více let              3             2      5          15,6
celkem              6             26   32 100,0
%            18,75                 81,25     100,0 x

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

vzdělání dosažené muži ženy celkem %
základní
vyučen 1 2 3 11,6
střední odborné
úplné střední 1 3 4 15,4
vyšší odborné
vysokoškolské  4               21          25 73
celkem   6 26           32            100,0

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem %
učitel prvního stupně základní školy 0 27,5
učitel druhého stupně základní školy  13  2  15 51,7
vychovatel  3 0  3 10,3
asistent pedagoga         10,3
celkem 27   2 29 100,0
         

 

(Ježková zařazena 2x – vychovatelka i asistentka)

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

doba trvání počet %
do 5 let  17 53,1
do 10 let   5 15,6
do 15 let  1 3,1
do 20 let  5 15,6
nad 20 let 4 12,5
celkem               32 100,0

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

nástupy a odchody počet
nástupy 4  
odchody 3

 

3. Vzdělávací program školy

 

3.1 Vzdělávací program

 

vzdělávací program zařazené třídy
Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) všechny

 

3.2 Učební plán školy

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň
1. – 5. ročník 6. – 9. ročník
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15
Cizí jazyk 9 12
Matematika a její aplikace 20 15
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět 12
Člověk a společnost Dějepis 11
Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika 21
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova 12 10
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10
Tělesná výchova 10
Člověk a svět práce 5 3
Průřezová témata P P
Disponibilní časová dotace   14 24
Celková povinná časová dotace 118 122

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků
   
   
   
název kroužku počet zařazených žáků
šachy                    6    
   
   
   

 

3.4 Počet dělených hodin

 

  1. stupeň 2. stupeň celkem
počet dělených hodin*        16             11 27

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

 

4. Počty žáků

 

4.1 Počty žáků školy

 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků (ano – ne)
1. 21 8 13  
2. A  17 7 10  
2. B 16 6 10  
3. 25 14 11  
4. A 23 14 9  
4. B 23 12 11  
5. 25 12 13  
6. A 26 15 11  
6. B 22 11 11  
7. A 19 10 9  
7. B 19 10 9  
8. A 21 13 8  
8. B 21 9 12  
9.  23 11 12  
celkem 301 155 146  

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok
1       21 4

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9
počet žáků            1    6      1 1  

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium    4
čtyřleté gymnázium    3
střední odborná škola    12
střední odborné učiliště    7
konzervatoř

 

 

5. Hodnocení žáků

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli
1.  21    
2. A 17   1
2. B 16    
3.  21 4  
4. A 20 2  
4. B 21 2  
5. 17 8  
6. A 16 9  
6. B 10 12  
7. A 14 5  
7. B 8 11  
8. A 12 10  
8. B 12 9  
9. 7 15  
       

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
1.     
2. A    
2. B    
3.     
4. A    
4. B    
5. 1  
6. A    
6. B 1  
7. A    
7. B    
8. A    
8. B 1  
9.    1
celkem 3 1

 

 

 

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm
1. 21    
2. A 17    
2. B 16    
3.  25    
4. A 22    
4. B 23    
5. 25    
6. A 25    
6. B 22    
7. A 19    
7. B 19    
8. A 22    
8. B 21    
9. 12    

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele
1.     
2. A    
2. B    
3.     
4. A    
4. B   2
5.    7
6. A   10
6. B   12
7. A   8
7. B   7
8. A   9
8. B   6
9.     
celkem   61

 

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy
1.       
2. A      
2. B      
3.  1    
4. A 2    
4. B      
5.     2
6. A      
6. B 2 1 2
7. A 3    
7. B 4 4 1
8. A      
8. B      
9.       
celkem 12 5 5

 

 

 

 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky
1.    
2. A    
2. B    
3.     
4. A    
4. B    
5.     
6. A    
6. B    
7. A    
7. B    
8. A    
8. B    
9.     
celkem 0 0

 

 

 

 

5.7 Opakování ročníku

 

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky
1.         
2. A        
2. B        
3.         
4. A        
4. B        
5.         
6. A        
6. B        
7. A        
7. B        
8. A        
8. B        
9.        
celkem 0 0 0 0

 

 

 

 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

počet omluvených hodin průměr na žáka počet neomluvených hodin průměr na žáka
11 923 39, 350 5 0, 017    1.pol.
  5 921        19, 803 45 0, 151    2.pol.  

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

6.1 Hospitační činnost

 

pracovník počet hospitací
Ředitel školy 11
Zástupce ředitele školy 15
Ostatní pracovníci  
celkem 26

 

 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

  +

(objevuje se ve všech hodinách)

+ –

(objevuje se pouze v některých hodinách)

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání      
soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) +    
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků  

+

   
konkretizace cílů ve sledované výuce +    
návaznost probíraného učiva na předcházející témata  

+

   
Materiální podpora výuky      
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem +  

 

 
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky   + –  
Vyučovací formy a metody      
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin   + –  
sledování a plnění stanovených cílů +    
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance    

+ –

 
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností    

+ –

 
využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou    

 

+ –

 
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  

+

   
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací  

+

   
účelnost aplikovaných metod   + –  
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků    

+ –

 
vhodná forma kladení otázek   + –  
Motivace žáků      
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku   + –  
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) +    
využívání zkušeností žáků +    
vliv hodnocení na motivaci žáků   + –  
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace   + –  
osobní příklad pedagoga +    
Interakce a komunikace      
klima třídy +    
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem    

+ –

 
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse   + –  
vzájemné respektování, výchova k toleranci   + –  
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků  

+

   
Hodnocení žáků      
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení      
respektování individuálních schopností žáků   + –  
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků +    
ocenění pokroku   + –  
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem   + –  
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem   + –  
využití klasifikačního řádu +    

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká střední nízká
1. Kompetence k učení      
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení x    
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě                 x  
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy    

 

 x

 
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti    

 x

 
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich    

x

 
2. Kompetence k řešení problémů      
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 

 

x

   
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 

x

   
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy    

x

 
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů    

 

x

 
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí    

x

 
3. Kompetence komunikativní      
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu    

x

 
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje    

x

 
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění    

 

 

 

x

 
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem    

x

 
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi    

x

 
4. Kompetence sociální a personální      
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce    

X

 
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty   x  
5. Kompetence občanské      
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

x

   
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu x    
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

X

   
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

X

   
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

x

   
6. Kompetence pracovní      
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

X

   
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

x

   
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření    

x

 
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.    

x

 

 

Závěr: hospitační činnost je nejenom kontrolní činností, ale hlavně poradenskou a mentorskou činností. Převážná část doporučení byla akceptována ( ověřeno následnou hosp. činností ) nebo  pracovníci pod vedením našli způsoby, jak změnit některé vžité pracovní návyky.

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

7.1 Výchozí stav

 

Pojmenování výchozího stavu
 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

Druh studia Pracovník
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů
Pedagogika a psychologie    
Sociálně patologické jevy    
Informační a komunikační technologie    
Český jazyk    
Cizí jazyk    
Matematika    
Prvouka    
Přírodověda    
Vlastivěda    
Chemie    
Fyzika    
Přírodopis    
Zeměpis    
Dějepis    
Občanská výchova    
Rodinná výchova    
Hudební výchova    
Výtvarná výchova    
Praktické činnosti    
Tělesná výchova    

 

7.5 Samostudium

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 1
Vánoční prázdniny 5 3
Jednodenní pololetní prázdniny  

1

1
Jarní prázdniny 5 5
Velikonoční prázdniny 2 2
Celkem 15 12

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

8. ICT – standard a plán

 

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

Počet standard ICT skutečnost plán
Počet žáků   302  
Počet pedagogických pracovníků   28  
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách   18 25
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.   16 20
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání   29  
Počet pracovních stanic celkem   63  
Počet žáků na 1 pracovní stanici     8,5 5

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 2
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT 61

 

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán
Počet přípojných míst   11  
Sdílení dat Ano Ano  
Sdílení prostředků Ano Ano  
Připojení do internetu Ano Ano  
Komunikace mezi uživateli Ano Ano  
Bezpečnost dat Ano Ano  
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  

 

 

8.4 Připojení k internetu

 

služba hodnota standard ICT skutečnost plán
Rychlost 512/128 a 1024/256   8Mb/4Mb  
Agregace Nejvýše 1:10   1:1  
Veřejné IP adresy ANO   Ano  
Neomezený přístup na internet ANO   Ano  
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO   Ne  
QoS (vzdálená správa) ANO   Ano  
Filtrace obsahu ANO   Ne  
Antispam ANO   Ne  
Antivir ANO   Ano  

*Tabulka vyplnila škola za pomoci providera

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

technika standard ICT skutečnost plán
Druh      
Datový projektor 6 4  9
Dotyková tabule 6 4  8
Tiskárny   5  
Kopírovací stroj   4  
       

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

programové vybavení standard ICT skutečnost plán
Operační systém   dle počtu stanic  
Antivirový program   50  
Textový editor   1025  
Tabulkový editor   1025  
Editor prezentací   1025  
Grafický editor – rastrová grafika   100  
Grafický editor – vektorová grafika   100  
Webový prohlížeč   dle počtu stanic  
Editor webových stránek    
Klient elektronické pošty   1025  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici    
Programy odborného zaměření   15  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán
Z – Základní uživatelské znalosti   100%  
P – Vzdělávání poučených uživatelů   100%  
S – Specifické vzdělávání   2  
M – Vzdělávání ICT koordinátorů   1  

 

 

8.8 Další ukazatele

 

  standard ICT skutečnost plán
Cloud prostor na uložení dat pro žáky   Ano  
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)   Ano  
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty   Ano  
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace   Ano  
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí   Ano  
Přístup k ICT z domova pro pedagogy   Ano  
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách   15  

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

9.1 Školní družina

 

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet žáků – nepravidelná docházka Počet vychovatelek
1             20   1
2             28   1
3             29   1
celkem             77 0  3

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

Prostory školní družiny 3 oddělení v budově č.p.338,
Vybavení školní družiny Moderní nábytek, audiovizuální technika,hračky, stavebnice atd.

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán
zdravotní postižení (§ 16 odst. 9 ŠZ) 39 Skupinová integrace       2
jiné zdravotní znevýhodnění   2 Skupinová integrace       1
odlišné kulturní a životní podmínky   1 Skupinová integrace       1

 

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků
     
     
celkem                                                                0 0

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet
z … třídy do … třídy 0
   

 

 

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy     x
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky   x  
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám   x  
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků x    
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka x    
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky x    
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami x    
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby x    
spolupráce s rodiči    x    
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   x  
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne
individuální nebo skupinovou péči x    
přípravné třídy x    
pomoc asistenta třídního učitele x    
menší počet žáků ve třídě     x
odpovídající metody a formy práce x    
specifické učebnice a materiály   x  
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x    
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x    
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne
individuální vzdělávací plány      
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu      
zadávání specifických úkolů      
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů      
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech      
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka      
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky      

 

 

 

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

 

 

11.1 Akce školy

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek)
Výuka plavání 1.,2. A, B,3. 79  
       
Lyžařský výcvik 7. A, B 36 LVVK Zvonařka
       
Škola v přírodě             – 0 Zrušena (COVID19)
       
Exkurze Viz přehled    
       
Školní výlety Viz přehled    
       
Zahraniční výjezdy              – 0 Zrušeno (COVID19)
                  
Žákovská vystoupení 1.– 9. – výběr žáků

 

  Adventní trhy,Vánoční vystoupení-Svaz žen, Domov pro seniory, Domov bez bariér.

 

       
Koncerty    
       
Výstavy    
       
Soutěže Viz přehled    
       
Olympiády Viz přehled    
       
Jiné akce školy Viz přehled    
       

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění
Matematická olympiáda    
Novopacký slavíček    
     

 

12 Prevence rizikového chování

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Etika a právní výchova Ano
Výchova ke zdravému životnímu stylu Ano
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Ano
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Ano
Organizace prevence  
Minimální preventivní program Ano
Využití volného času žáků Ne
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování Ano
Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Ne
Poradenská služba školního metodika prevence Ano
Poradenská služba výchovného poradce Ano
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Ano
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Ano
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Ano
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Ano

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

rizikové chování počet
Drogová závislost Ne
Alkohol Ne
Kouření Ne
Kriminalita a delikvence Ne
Virtuální drogy (počítač, televize, video) Ne
Patologické hráčství (gambling) Ne
Záškoláctví Ne
Šikanování 2
Vandalismus Ne
Násilné chování Ne
Xenofobie Ne
Rasismus Ne

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik envirometálního vzdělávání Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Ano
Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Ne
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Ano
Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání Ano
Organizace envirometálního vzdělávání  
Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání Ano
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Ano
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání Ano
Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Ne
Využívání středisek a center ekologické výchovy Ano
Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Ne
Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ano
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Ano

 

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

 

 

 

14.1 Počet úrazů

 

Počet záznamů v knize úrazů                            25
Počet odeslaných záznamů o úrazech                             6

 

 

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 10
V ostatních vyučovacích předmětech 5
Výlety a exkurze 1
Lyžařské kurzy
Výuka plavání 3
Přestávky ve škole 6
Školní družina

 

14.3 Prevence rizik

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Posílení dohledu nad žáky

 

 

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

 

15.1 Formy spolupráce

 

Formy spolupráce komentář
Školská rada Ano
Občanské sdružení při škole Ano
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Ano  viz org. školního roku
Školní akce pro rodiče Ano ,dny otevřených dveří
Školní časopis Ne

 

 

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly      
       

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       

 

 

 

 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

3. Hodnocení ředitelem školy

 

Školní rok 2019/2020 byl velmi nestandardní  vzhledem k epidemiologickému stavu ve společnosti. Výuka od 11. března 2020 byla prováděna online i offline bez přítomností žáků ve škole. Od 11. května absolvovala většina žáků 9. ročníků opakovací hodiny učiva ( Ma, Čj) ve škole. Od 25.5.2020 byl pro zájemce otevřen I. stupeň. Zájemci z každého ročníku utvořili skupinu do maximálně 15 dětí. Skupina byla vyučována buď pedagogem nebo asistentem pedagoga, současně se skupině, která zůstala doma, věnoval pedagog formou distančního vzdělávání. Žáci i pracovníci přítomní ve škole dodržovali předepsaná hygienická opatření.

23.6.2020 bylo za přítomnosti starosty města slavnostně předáno žákům 9. ročníků vysvědčení. Ostatní žáci obdrželi vysvědčení 25.6.2020 dle pokynů svých třídních učitelů

 Výsledky hospodaření jsou pravidelně sledovány veřejnosprávní kontrolou, výkaznictvím a průběžnou měsíční kontrolou vedením školy.

Stmelovací pobyty žáků 6. třídy, škola v přírodě, tematické exkurze a zájezdy žáků po ČR, kulturní vystoupení žáků na veřejnosti ( adventní trhy, mateřské školy..), návštěvy  městské knihovny a spolupráce s těmito subjekty,  víkendové akce pro děti  I. stupně, škola otevřená pro veřejnost, návštěvy dětí z MŠ ve škole, projektové dny a zapojení žáků do olympiád a soutěží, návštěvy firem v regionu a Úřadu práce v Jičíně v rámci kariérového poradenství pro vycházející žáky. ( viz přehled akcí). 1.3. – 6.3.2020 se zúčastnilo 35 žáků sedmých tříd lyžařského kurzu ve Strážném. Od 11.3.2020 byly školy uzavřeny. Veškeré plánované akce žáků školy ve druhém pololetí školního roku byly zrušeny.

Ve škole pracuje Školská rada ve stálém složení 6 ti členů. Prezenčně setkání proběhla 28.2.2020 a 23.6.2020. Ostatní jednání proběhla distančně.

Pokračující inkluze ve škole, spolupráce s asistentkami pedagoga a s PPP Jičín, pedagogická intervence probíhala převážně dle doporučení PPP Jičín, u většiny žáků je IVP dobře nastaveno a funguje, počet evidovaných žáků s postižením byl 43. Těmto žákům je věnována individuální péče podle zařazení ve stupni podpůrného opatření na základě diagnostiky poradenského zařízení, a to pomocí AP, IVP, intervence aj. Bylo také pracováno se žáky se sociálním znevýhodněním. Práce probíhá prostřednictvím AP.  Ve ŠD bylo zapsáno 78 žáků.

Škola byla zapojena do řady grantů a výzev, které probíhají kontinuálně v průběhu navazujících školních roků. Škola také provádí kontroly dřívějších grantů a v případě udržitelnosti zpracováváme monitorovací zprávy o udržitelnosti.  Ve školním roce byla v srpnu ukončena výzva „Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského 338“ s reg. číslem č.   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16-022/0001765. V rámci dotace pracovali na škole dva školní asistenti, probíhal klub zábavně logiky (šachy) a čtenářský klub. Škola využila část prostředků z výzvy na zlepšení vnitřního zařízení školy a  novou výpočetní techniku v rámci obnovy. I nadále se vedení školy snaží  získávat sponzorské dary od rodičů žáků a drobných podnikatelů města na ceny pro soutěžící žáky.

Žáci se snaží školu reprezentovat ve sportovních soutěžích, v olympiádách, matematických soutěžích a jiných v okresních a krajských kolech v recitačních  a pěveckých soutěžích. Ve zmiňovaném školním roce tyto snahy žáků byly značně redukovány epidemiologickou situací ve státě a celém světě. Z olympiád proběhla jenom školní kola. Sportovní soutěže se nekonaly vůbec.

Stránky www.zshorice.eu jsou průběžně inovovány a doplňovány. Škola má svoji stránku na Facebooku. Také i vývěsky a vitríny na škole jsou průběžně aktualizovány  Škola má zavedený systém ŠEPS na bezhotovostní platby rodičů (výlety, exkurze, divadelní představení aj.). Články v regionálním tisku, propagační materiál pro každý školní rok, vystoupení žáků na veřejnosti, dny otevřených dveří, slavnostní vyřazení žáků po ukončení povinné školní docházky v divadelním sále MÚ, to jsou další činnosti, které jsou v rámci propagace školy pravidelně realizovány. Partnerskými organizacemi jsou např. MP Hořice, MK Hořice, DK Hořice, SPŠ kamenická a sochařská Hořice, G,SOŠ, SOU a  VOŠ Hořice, PČR Hořice, Jičín a další.

 

V polovině února 2020 podala paní učitelka II. stupně  výpověď z pracovního poměru. Podle zákona č. 262/2006 Sb., ZP, §§ 50 a 51 důvod výpovědi nebyl sdělen. Tím začala běžet od

1. 3. 2020 2 měsíce výpovědní doba. Paní učitelka končila pracovní poměr na naší škole dnem

30. 4. 2020. V měsíci srpnu podala výpověď dohodou paní učitelka I. stupně. Paní učitelka dojížděla každý den a tak zaměstnání v místě bydliště bylo logické. Vedení školy vybralo nové aprobované pracovníky v rámci výběrových řízení.

 

 

Organizace školního roku

2019/2020

 

 

Organizace školního roku 2019/2020

 

 

 

Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2019
     I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020
  II. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020

 

TERMÍNY VEDLEJŠÍCH PRÁZDNIN:

PODZIMNÍ PRÁZDNINY-   ÚTERÝ 29. ŘÍJNA A STŘEDA 30.ŘÍJNA 2019

   VÁNOČNÍ PRÁZDNINY-     PONDĚLÍ 23. PROSINCE 2019 A SKONČÍ V            PÁTEK 3.LEDNA 2020

                                     

/vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020/

 

Pololetní prázdniny–       pátek 31. ledna 2020

 

Jarní prázdniny-  pondělí 3. února 2020 –  až  neděle 9. února 2020

Velikonoční prázdniny- čtvrtek  9. dubna 2020 

 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července  do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2020.

 

Zápis do 1. ročníkuzákladního vzděláváníproběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 23. dubna do 24. dubna 2020.

 

Termíny pedagogických rad:

 

Úterý 27. 8. 2019 zahajovací PR

 

                              Úterý   26. 11. 2019  PR za I. čtvrtletí

 

                        Čtvrtek 23. 1. 2020  pololetní PR

 

                             Úterý 28. 4. 2020 PR za III. čtvrtletí

 

                       Úterý 23. 6. 2020 závěrečná PR

                                                                      

 

/ v případě nutnosti  projednání mimořádných závažných záležitostí školy  bude svolávána mimořádná PR/

 

 

Termíny třídních schůzek:

 

ČTVRTEK 12. 9. 2019           ÚTERÝ  5. 5.2020

 

 

konzultační odpoledne:          čtvrtek  28.11. 2019

                                              

                           

 

                                              

Program schůzek bude /kromě informací o prospěchu a chování/ vždy upřesněn dle aktuálních potřeb.          

Veškeré informace o prospěchu a chování žáka mohou zákonní zástupce žáků získat kromě pravidelných schůzek také u jednotlivých vyučujících v době jejich konzultačních hodin nebo na základě telefonické dohody.

 

 

Školení BOZP a PO: proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO  jen pro nové zaměstnance – termín bude určen.

 

 

Ochrana člověka za mimořádných situací:

 

Čtvrtek listopad 2019

Čtvrtek červen 2020

 

 

 

 

           

Volné dny vyhlášené ředitelem školy (§ 24 zákona 561/2004 Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů)

 

 

31.10. – 1.11.2019  z důvodu školení zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.

 

Přijímací řízení na střední školy: – termín pro podání přihlášek do 1.března 2020
– přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019

 

 

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;

uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;

 termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;

 termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní svátky České republiky

 

1. leden Den obnovy samostatného českého státu
8. květen Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky

 

1. leden Nový rok
6.duben Velikonoční pondělí
1. květen Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Součástí obsahu vzdělávání jsou státní svátky a jiné významné dny. K využití ve výuce vhodným způsobem odpovídajícím věku žáků zodpovídají vyučující v jednotlivých předmětech.

 

 

KAŽDOROČNĚ PŘIPOMÍNANÉ DNY A TÝDNY

27. ledna Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
21. února Mezinárodní den mateřského jazyka
8. března Mezinárodní den žen
21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
22. března Světový den vody
23. března Světový den meteorologie
7. dubna Světový den zdraví
23. dubna Světový den knihy a autorských práv
3. května Světový den svobody tisku
8. května Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
15. května Mezinárodní den rodiny
17. května Světový den telekomunikací
21. května Světový den kulturní rozmanitosti
22. května Mezinárodní den biologické rozmanitosti
29. května Mezinárodní den mírových jednotek OSN
31. května Světový den bez tabáku
5. června Světový den životního prostředí
20. června Světový den uprchlíků
26. června Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
11. července Světový den populace
9. srpna Mezinárodní den původního obyvatelstva
12. srpna Mezinárodní den mládeže
23. srpna Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
8. září Mezinárodní den gramotnosti
14. září – 16. září Světový summit OSN
16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
21. září Mezinárodní den míru
poslední týden v září Světový den námořnictva
1. října Mezinárodní den seniorů
5. října Světový den učitelů
9. října Světový den pošty
10. října Světový den duševního zdraví
12. října Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. října Světový den výživy
17. října Mezinárodní den za odstranění chudoby
24. října Den Spojených národů
24. října Světový den informací o rozvoji
24. října – 30. října Týden za odzbrojení
16. listopadu Mezinárodní den tolerance
20. listopadu (různí se) Světový den dětí
21. listopadu Světový den televize
25. listopadu Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
29. listopadu Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
1. prosince Světový den AIDS
2. prosince Mezinárodní den za odstranění otroctví
3. prosince Mezinárodní den lidí s postižením
5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků
7. prosince Mezinárodní den civilního letectví
10. prosince Den lidských práv
11. prosince Mezinárodní den hor
18. prosince Mezinárodní den migrantů

      

 Dr .Kamil Vávra, ředitel školy

Organizační schéma

 

Akce ve školním roce 2019/2020

 

ZÁŘÍ

2. 9.     Slavnostní zahájení školního ruku

5. 9.     Můj první gól – fotbalové hřiště – 1. – 3. tř.

6. 9.     Florbal v srdci Hořic – 1. – 2. tř.

11. – 13. 9.       Stmelovací pobyt Pecka – 6. A, B

12. 9.   Třídní schůzky – 1. st. – 15, 00 hod.

12. 9.   Třídní schůzky – 2. st. 15, 30 hod.

13. 9.   Vocelova HK – Den s námi – 9. tř.

13. 9.   Chovatelská výstava – 1. – 4. tř.

13. 9.   Dožínky HK – 5. tř.

20. 9.   Dopravní hřiště – 4. A

23. 9. Dopravní hřiště – 4. B

26. 9.   Vycházka + galerie Plastik – 5. tř.

30. 9. – 4. 10.   Anglický kurz – 9. tř.

 

16. 9., 23. 9., 30. 9. – Plavecký kurz – 3. tř.

19. 9., 26. 9. – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

ŘÍJEN

1. 10.   Muzeum Hořice – 2. B

1. 10.   Knihovna – 3. tř.

1. 10.   Divadlo Lakomec – 8. A, B

2. 10.   Muzeum Hořice – 2. A

2. 10.   Sběr starého papíru

8. 10.   Knihovna – Klíčování – 2. B

9. 10.   Knihovna – Klíčování – 2. A

9. 10.   Ekomládě – Zemědělská akademie – výběr 6., 7. tř.

9. 10.   RETROKVÍZ pro 9. tř. ZŠ Na Habru

10. 10.Exkurze Chlum – 7. A, B

11. 10.Beseda v knihovně – Hrátky s češtinou – 4. A, B

11. 10.Dopravní hřiště – 5. tř.

11. 10.Knihovna (Malý princ) – 6. A

14. 10.Knihovna (Zeď) – 8. B

16. 10.Knihovna (Zeď) – 8. A

16. 10. a 17.10.           Divadlo Malý princ – celá škola

17. 10.Knihovna (Pavel Čech) – 5. tř.

17. 10.  Florbal – turnaj – dívky 6., 7. tř.

18. 10. Knihovna (Zeď) – 7. A

21. 10.   Knihovna (Zeď) – 7. B

21. 10. – 24. 10. – Galerie Plastik – 1., 2. A, B, 3., 5., 6. A, B

22. 10.  Knihovna – 9. tř.

24. 10.ÚP Jičín – 9. tř.

24. 10.  Exkurze – Praha – 8. A, B

24. 10   Florbal – turnaj – chlapci 6., 7. tř.

29. 10 a 30. 10.  Podzimní prázdniny

31. 10.  Ředitelské volno

 

7. 10., 14. 10., 21. 10. – Plavecký kurz – 3. tř.

3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

LISTOPAD

1.11.    Ředitelské volno

5. 11.   Florbal – turnaj – chlapci 8., 9. tř.

6.11.    Exkurze – výroba vánočních ozdob (Dvůr Králové nad Labem) – 1. stupeň

7.11.    Exkurze – Altran – 9. tř.

7.11.    Semiramis – preventivní program – 6. A,B

11. – 15. 11.    Projektový týden „Svoboda“

12.11.  Knihovna – Co je však největší – 6. A

15. 11.  Florbal – turnaj – chlapci 6., 7. tř.

19. 11.  Divadlo – Jak na obra (KD Koruna) – 2. A,B

19. 11.   Florbal – turnaj – chlapci 3. – 5. tř.

19. 11.   Polytechnická dílna – 1. tř.

20. 11.   Čtení pro MŠ – výběr žáků 2. stupeň

21. 11.   Knihovna – Lichožrouti – 5. tř.

21. 11.   Nácvik situace ohrožení – projektový den

25. 11.   Knihovna – beseda – 1. tř.

26. 11.    Den otevřených dveří

28. 11.    Špilarovi (diashow) – 7. – 9. tř.

28. 11.    Exkurze – Hvězdárna (Hradec Králové) – 6. A,B

28. 11.    Konzultační odpoledne

29. 11.     Exkurze – volba povolání – Hlušice – 8. A,B

 

4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. – Plavecký kurz – 3. tř.

7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

PROSINEC

2. 12.   Exkurze – Vánoce na Hrádku u Nechanic – 1. stupeň

4. 12.   Divadlo – Od adventu do Tří králů – 1. stupeň

4. 12.   Klicperovo divadlo Hradec Králové – 1. představení – 8., 9. tř.

4. 12.   Čtení pro MŠ – výběr žáků 2. stupeň

5. 12.   Mikuláš, andělé a čert – 9. tř. pro 1. stupeň

9. 12.   Malá technická univerzita – 2. A,B

10. 12. Chemická olympiáda – výběr žáků 9. tř.

11. 12.Vánoční Praha, návštěva Muzea Smyslů – 7. A

16. 12.Exkurze – volba povolání – Programování 3D – Jičín – 8. A,B

17. 12.Exkurze – Vánoční ZOO ve Dvoře Králové n/L – 6. A,B

19. 12.Kino – filmové představení – celá škola

20. 12.Vánoční besídka tříd + návštěva kostela

 

5. 12., 12. 12., 19. 12. – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

LEDEN

10. 1.   Knihovna – Staré pověsti české a moravské – 6. A

29. 1.   Čtení pro domov důchodců -6. B

31. 1.   Pololetní prázdniny

 

9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1.  – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

ÚNOR

3. 2. – 7. 2. Jarní prázdniny

13. 2.   Exkurze – Petrof Hradec Králové – 5. tř.

18. 2.   Informační schůzka o lyžařském kurzu – 7. A, B

19. 2.   Divadelní představení – Popelka – 1. tř.

20. 2.   Klicperovo divadlo Hradec Králové – Strýček Váňa – 2. představení – 8., 9. tř.

27. 2.   Semiramis – preventivní program – 6. A, B

27. 2.   Informační schůzka – škola v přírodě – 3. tř.

28. 2.   Návštěva muzea – 5. tř.

 

13. 2., 20. 2.  – Plavecký kurz – 2. A, B

 

 

BŘEZEN

1.- 6. 3   Lyžařský kurz (Strážné) – 7. A, B

4. 3.     Malá technická univerzita – 1., 2. A,B

6. 3.     Exkurze – Ostroměř – Štorch muzeum – 4. A, B

10. 3.   Matematika na gymnáziu – 5. tř.

10. 3.   Divadelní představení – Listování (Miletín) – 2. stupeň

13. 3.   Filmové představení – V síti – 2. stupeň

13. 3.    Knihovna – 4. A, B

16. – 20. 3.  Škola v přírodě – Horní Maršov – 3. tř.

19. 3.   KD Koruna – Škola hrou nadruhou – 2. A, B

25. 3.   Beseda – finanční gramotnost  (Pojistný systém) – 8. A, B

25. 3.   Divadlo – Ošklivé káčátko – 1. tř.

 

2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. – Plavecký kurz – 1. tř.

 

Od 11. 3. 2020 uzavření škol (COVID – 19) – akce neproběhly.

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 1. pololetí                                                                              školní rok 2019/2020

datum jméno místo a čas konání název
16. 10., 6. 11. 2019 Mgr. R. Babáková Jičín 12,30-16,00 4-03-1-02  Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole
22. 10. 2019 Mgr. Marie Baňacká Jičín 8,30-12,00 4-05-1-02  Prvouka v základní škole
18. 11. 2019 Mgr. Lenka Černá H. Králové 9,00-15,30 1-06-1-04  Matematická gramotnost mezipředmětově 
Mgr. Jana Fátorová Hořice MAS Podchlumí Komunitní kruh     17. 9. 2019

Hodnocení žáků s SVP     3. 10. 2019

Finské školství     10. 10. 2019

Kazuistika     5. 11. 2019

Komunikace mezi školou a rodičem 

20. 1. 2020

Respektovat a být respektován             13. 2. 2020

15. 10 2019 Mgr. Jaromíra Vávrová Jičín 8,30-12,30 4-08-1-01  Netradiční jóga pro děti
       
18. 10.  2019 Alena Ježková H. Králové 9,30- 16,00 1-13-1-02  Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět pohromadě
18. 10 2019 Marcela Sůvová H. Králové 9,00-13,00 1-08-1-01  Jemná jógová cvičení
       
       
8. 1. 2020 Mgr. Lenka Novotná H. Králové 8,30-15,00 1-04-1-05  Inovativní metody ve výuce cizího jazyka

Komunitní kruh     17. 9. 2019

Kazuistika     5. 11. 2019

8. 11. 2019 Mgr. K. Donátová H. Králové 9,00-13,00 1-08-1-02  Posilování vlastní váhou těla
11. 11. 2019 Mgr. P. Famfulíková H. Králové 10,00-14,00 1-03-1-04  Využití online aplikací ve výuce
2. 12. 2019 Bc. Adéla Kalenská Trutnov 12,30-16,00 2-04-1-03  Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ
14. 1. 2020 Mgr. Vladimíra Krátká H. Králové 9,00-13,00 1-04-1-07  Překonávání úskalí ve výuce ruštiny – praktické náměty
16. 10. 2019 Mgr. Kateřina Kupková H. Králové 9,00-14,00 1-06-1-03  Podpora rozvoje matematické gramotnosti
8. 11. 2020 Ing. Simona Kroisová H. Králové 9,00-13,00 1-05-1-02  Inspirace do hodin výchovy k občanství
       
Dle potřeby Mgr. Petra Kunešová    
Dle potřeby Dr. Kamil Vávra    

 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – 2. pololetí                                                                               školní rok 2019/2020

datum jméno místo a čas konání název
17. 3. 2020 Mgr. R. Babáková Jičín 9,00-14,00 4-01-2-02  Proč dítě zlobí
22. 5. 2020 Mgr. Marie Baňacká H. Králové 9,00-13,00 1-10-2-11  Muzikohraní. Drumbeny a perkusy
21. 5. 2020 Mgr. Lenka Černá H. Králové 9,00-15,30 1-07-2-06  Enviromentální výchova netradičně a zajímavě 
16. 4. 2020 Mgr. Jana Fátorová Jičín 9,00 – 15,00 4-01-2-03  Využití pohádkových motivů v práci s žáky s potřebou PO  
4. 5. 2020 Mgr. Marie Matoušová H. Králové 9,00 – 14,00 1-04-2-02  Metodické postupy při výuce AJ na 1. st. ZŠ  
8. 4  2020 Mgr. Jaromíra Vávrová Jičín 9,00-12,30 4-08-2-01  Vědomé cvičení pomáhá při učení (cvičení na židli)
       
       
4. 5. 2020 Mgr. Ilona Doležalová H. Králové 9,00 – 14,00 1-04-2-02  Metodické postupy při výuce AJ na 1. st. ZŠ
18. 5. 2020 Mgr. M. Kirchhofová H. Králové 9,30 – 14,30 1-01-2-14  Školní preventivní program – příklady dobré praxe
19. 3. 2020 Ing. Simona Kroisová H. Králové 9,00 – 14,00 1-01-0-07  Metody a formy práce při výchově k volbě povolání
11. 5. 2020 Mgr. Vladimír Lejsek H. Králové 9,00 – 16,00 1-01-2-13  Období dospívání a komunikace s dospívajícími z pohledu psychologie
8. 4. 2020 Mgr. Zuzana Němcová H. Králové 9,00 – 13,00 1-03-2-04  Podpora výuky ČJ na ZŠ
25. 5. 2020 Mgr. Lenka Novotná Jičín 9,00-15,30 4-01-2-04  Řešení konfliktních vztahů ve třídě
       
31. 3. 2020 Mgr. Petra Kunešová H. Králové 9,00 – 13,00 1-00-2-06  Vzdělávací program pro ZŘŠ – BAKALÁŘI
Dle potřeby Dr. Kamil Vávra    

 

Zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2019 – 2020  2. stupeň 

Mgr. Ilona Doležalová

 

 –          Probíhala průběžná kontrola integrovaných žáků, zpracování podkladů ke kontrolním vyšetření, uplatňování inkluze v praxi, spolupráce s asistenty pedagoga a PPP Jičín, Hradec Králové, Semily a Jánské Lázně, aktualizace snímku školy, pomůcky k intervenci jsou hojně využívány, vše je řádně evidováno, pedagogické intervence a PSPP probíhaly pravidelně dle doporučení PPP Jičín, Hradec Králové a Semily.

 

–          V rámci Volby povolání se žáci 8. tříd účastnili 16.12. 2019 VOŠ a SPŠ Jičín, velmi zdařilého projektu 3D tisk a programování.

 

–          Úzká a pravidelná spolupráce s metodičkou prevence a třídními učiteli.

 

–        Zvýšená pozornost byla věnována komunikaci s rodiči a vysvětlování důležitosti společného postupu při řešení výchovných problémů žáků, ve snaze předejít školní neúspěšnosti žáků.

 

–          V důsledku opatření spojených s koronavirovou epidemií  COVID -19 byla věnována zvláštní péče právě žákům s podpůrnými opatřeními. Ve spolupráci s PPP Jičín probíhaly konzultace o odložených vyšetřeních žáků. Vyšetření byla realizována až v červnu. Byly odeslány formuláře kontroly a vyhodnocení žáků registrovaných v PPP Jičín, Hradec Králové a Jánské Lázně ke kontrole a vhodnosti nastavení. Žáci měli online hodiny navíc v době uzavření školy. Škola využívá firemní platformu Microsoft Teams pro komunikaci se žáky a rodiči a online výuce.

 

–        Zvýšená pozornost byla věnována žákům 9. ročníku, kteří se připravovali na přijímací zkoušky, nejprve doma v online hodinách, později ve škole 2x týdně. Přes tyto ztížené podmínky všichni žáci 9. ročníku vykonali přijímací řízení a byli přijati ke studiu.

 

 

Hořice 20. 10. 2020

 

 

ZHODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ 2019-2020  I. STUPEŃ

Mgr. Marie Matoušová

 

Po celý školní rok se práce výchovné poradkyně odvíjela na základě Plánu práce výchovného poradce a dle aktuálních potřeb. Byly řešeny zejména výukové potíže žáků.

Mírné výukové obtíže žáků jsou ošetřeny 1. stupněm pedagogické podpory, bez plánu pedagogické podpory. Vyučující poskytují žákům mírné úlevy a podporu dle uvážení. Rodiče jsou s tímto opatřením seznámeni a stvrzují podpisem svůj souhlas.

Pokud jsou tato opatření nedostačující, přistupuje se k vytvoření plánu pedagogické podpory s poskytováním rozsáhlejších úlev a pomoci, který je po třech měsících vyhodnocen. Buď je shledán jako dostačující, nebo je žák odeslán k vyšetření do PPP v Jičíně. Dále se žák vzdělává dle Doporučení z vyšetření a je vzděláván v hodinách pedagogické intervence nebo se vzdělává v hodinách speciálně pedagogické péče. Podle potřeby a doporučení je žákům vypracován nebo obnoven IVP.

V důsledku opatření spojených s koronavirovou epidemií byla věnována zvláštní péče právě žákům s podpůrnými opatřeními.

Ve spolupráci s PPP Jičín probíhaly konzultace o navrhovaných a odložených vyšetřeních žáků 1. stupně. Byla odeslána Sdělení o těchto žácích do PPP JC, vyšetření probíhala až v měsíci červnu.

Školou byly odeslány formuláře kontroly a vyhodnocení dětí registrovaných v PPP

a dětí registrovaných v SPC, nebylo možné se setkat s dětmi, rodiči a pracovnicemi PPP. V jednotlivě řešených případech bylo doporučeno pokračovat v nastavených opatřeních nebo byla navrženy změny a přešetření žáků.

 

Dbáme na zvýšenou pozornost při komunikaci s rodiči, vysvětlujeme důležitost společného postupu při řešení výchovných a výukových potřeb žáků.

 

Čtyři žáci 5. ročníku vykonali úspěšně přijímací zkoušky na Gymnázium v Hořicích.

 

Spolupracujeme s PPP, SPC,  PČR, Odborem sociální péče a právní ochrany dětí

Pracujeme s ochraňováním informací tak, aby nedošlo k jejich zneužití ve smyslu zákona č. 101/2000Sb.

 20.10.2020

 

 

 

Zpráva školního metodika prevence 21. 11. 2019

1. čtvrtletí školního roku 2019/2020

–          výkaz preventivních aktivit (VYNSPI) pro MŠMT za školní rok 2018/2019 uzavřen koncem září

–          PPŠ zaktualizován a předložen do sboroven

–          Spolupráce s PPP Jičín probíhá: okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka – Setkání metodiků prevence proběhlo 15. 10. 2019 v Jičíně

–          Mapování rizikového chování ve škole probíhá ve spolupráci s třídními učiteli

–          ŠPP:    

Členové

ředitel školy (PaedDr. K. Vávra),

zástupkyně ředitele (Mgr. P. Kunešová) – koordinátorka asistentů pedagoga,

výchovné poradkyně (Mgr. M. Matoušová pro I. st. A Mgr. I. Doležalová pro II. st.), metodička prevence  (Mgr. M. Kirchhofová),

vychovatelka školní družiny (A. Ježková).

Spolupráce

v případě nutnosti se jednotliví členové schází a domlouvají společný postup při řešení dané situace, jednání s rodiči v případě závažnějšího porušení pravidel, nutná spolupráce s třídními učiteli a informovanost

 

–          Řešení případy:

1) říjen:            VI. B – nekázeň a problémy se spolužáky,

                        VIII. B – napadení žáka jiným žákem mimo školní prostory a rozvrh

                        IX. tř. – napadení spolužáka mimo školní prostory a rozvrh

2) listopad:       V. a VIII. B – častá absence sourozenců ve škole s vlivem na prospěch žáků

                        VIII. B – problémy v rodině žáka, které se promítly do školního prostředí

                         

 

–          primární prevence:

a)       6. ročník (VI. A, B)  11. 9. – 13. 9. 2019

– stmelovací  pobyt žáků na Pecce: stmelovací aktivity pro částečně nově vzniklý kolektiv

b)      6. ročník (VI. A, B) 7. 11. 2019

– preventivní program SEMIRAMIS z. ú. – Program všeobecné primární prevence rizikového chování zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl

c)       Celá škola 21. 11. 2019 – Ochrana člověka za mimořádných událostí – nácvik situace ohrožení, evakuace školy, dopravní bezpečnost, SIZS (prevence rizikového chování na internetu: nprap. Aleš Brendl, beseda s městskou policií a s hasiči)

 

 

Zpráva školního metodika prevence 23. 1. 2020

1. pololetí školního roku 2019/2020

 

–          Spolupráce s PPP Jičín probíhá (okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka)

–          Mapování rizikového chování ve škole probíhá ve spolupráci s třídními učiteli a je pravidelně konzultováno s vedením školy a s ŠPP

–          Individuální výchovný plán – T. Čonka (VI. B) od 6. 1. 2020 (kontrola 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020)

 

–          Řešení případy:

1) prosinec:      IV. B – situace, která vznikla doma u jednoho z žáků a pokračovala ve školním prostředí (řešeno PČR)

                        V. tř. – přepisování známek v ŽK

                        VIII. B – častá absence žákyně (řešeno se zákonnými zástupci a OSPOD)

 

2) leden:          V. tř. – absence žáka ve škole

VIII. B – častá absence žákyně (pokračující situace)

  

 

Zpráva školního metodika prevence

3. čtvrtletí školního roku 2019/2020

 

–          Pandemie Covid 19, od 11. března 2020 uzavření škol a zrušené povinné školní docházky

–          Spolupráce s PPP Jičín probíhá (okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka)

–          Spolupráce s organizací SEMIRAMIS (Motivační videa, metodiky)

–          Komunikace s kolegy prostřednictví Microsoft Teams

 

 

Zpráva školního metodika prevence 18. 6. 2020

4. čtvrtletí školního roku 2019/2020

 

–          Přetrvává zrušení povinné školní docházky

–          Od 11. 5. do 3. 6.  příprava 9. třídy na přijímačky (pondělí, středa)

–          Od 25. 5. návrat do škol některých žáků 1. stupně (každý den)

–          Od 8. 6. návrat do škol některých žáků 2. stupně (pondělí)

–          Poskytnuta metodika k návratu do škol

–          Spolupráce s PPP Jičín probíhá (okresní metodik prevence: Mgr. Lukáš Nálevka) – závěrečné hodnocení spolupráce (14. 5. odesláno e-mailem)

–          Hodnocení spolupráce s organizací Semiramis (9. 6. odesláno e-mailem)

–          Individuální výchovný plán – T. Čonka (VI. B) od 6. 1. 2020 (11. 3. 2020 pozastaveno)

 

–          Řešení případy:

1) leden:          VI. B – opakované pozdní příchody do školy

                        VIII. B – záškoláctví (řešeno se zákonnými zástupci, OSPOD, okresní soud v Jičíně)

                        IX. tř. – záškoláctví (řešeno se zákonnými zástupci a OSPOD)

 

2) únor:            IV. A – častá nekázeň a narušování vzdělávacího procesu

                        V. tř. – umístění žáka do střediska výchovné péči (Návrat HK)

VIII. B – častá absence žákyně (pokračující situace)

 

Hodnocení chování na vysvědčení:

VIII. B – 1x II. stupeň z chování (uspokojivé): Za 14 neomluvených hodin

IX. tř. – 1x III. stupeň z chování (neuspokojivé): Za 31 neomluvených hodin