VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Základní škola, Hořice, Komenského 338

Vnitřní řád školní družiny

 

 

 

                                         Platnost dokumentu od 1. září 2018                         Číslo jednací:ŘZŠ 152/2018

 

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vydávám pro školské zařízení vnitřní řád školní družiny (dále ŠD).

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim ŠD.

Zásady směrnice:

– musí být vydána písemně

– nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy

– nesmí být vydána se zpětnou účinností

– vzniká na dobu neurčitou.

 

ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Její činnost se řídí Školním vzdělávacím programem ŠD.

 

ŠD je přístupná všem žákům 1. stupně do naplnění kapacity, jejichž zákonní zástupci podali písemnou přihlášku. Rozhodujícím kritériem přijetí do ŠD je věk žáka. Přihlásit se je možné i v průběhu školního roku, a to dle naplněnosti ŠD. Odhlášení žáka ze ŠD ohlásí zákonní zástupci písemně. Žák může být vyloučen ze ŠD na základě opakovaného porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. O vyloučení žáka ze ŠD vždy rozhoduje ředitel školy.

 

 

 

                                                     I.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců se řídí vnitřním řádem ŠD.

 

Žáci mají právo účastnit se akcí pořádaných ŠD a podílet se na tvorbě plánů činnosti.

Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.

 

Docházka do ŠD je stanovena dobou, určenou rodiči na přihlášce do ŠD, případně je možné ji v průběhu roku písemně změnit.

 

Žák svůj příchod i odchod ve družině hlásí vychovatelce nebo dozoru, bez svolení neopouští ŠD. V daném čase odchodu opouští ŠD a šatnu sám nebo s rodiči.

 

Požadují-li rodiče, aby žák odešel ze ŠD samostatně, popř. v jinou dobu než je uvedeno v přihlášce, musí mít písemný souhlas zákonného zástupce, který obsahuje: jméno, příjmení žáka, čas mimořádného odchodu s potvrzením přebráním odpovědnosti, datum a podpis zákonného zástupce.

 

Na telefonický kontakt, či zprávu SMS nemusí vychovatelka brát zřetel. Nevyzvednutého žáka ve stanovené době ponechá vychovatelka v ŠD do příchodu rodičů, nejdéle do 16,30 hodin. Rodiče uvedou v přihlášce ŠD telefonický kontakt, na který je možno v případě nutnosti rodiče informovat.

 

Při opakovaném nevyzvednutí žáka za ŠD do 16.30h. vyvíjí vychovatelka maximální úsilí ke kontaktování zák. zástupců a pokud se nepodaří navázat kontakt se zák. zástupci, popř. další určenou osobou uvedenou na přihlášce do ŠD, předá vychovatelka dítě Policii ČR na základě předávacího protokolu.

 

Žáky po ukončení ranní ŠD převede vychovatelka do školních šaten. Odtud odcházejí žáci samostatně do svých tříd.

Po ukončení vyučování převezme vychovatelka žáky od vyučujícího z poslední vyučovací hodiny.

 

 

 

                                                     II.

Provoz a vnitřní režim ŠD

ŠD je otevřena denně od pondělí do pátku

a) při ranní činnosti od 6:30 hodin do 7:30hodin – žáci do ŠD přicházejí do 7:15 hodin

b) při odpolední činnosti je ŠD v provozu do 16:30 hodin

c) první den školního roku není ŠD v provozu

d) o provozu ŠD v poslední den školního roku a v době prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy dle zájmu rodičů

 

Žák ani zákonní zástupci nebudou vpuštěni do prostor ŠD mimo pracovní dobu..

 

ŠD je umístěna v budově Základní školy Hořice, Komenského 338 (dále ZŠ) v samostatných hernách. K odpoledním činnostem využívá prostory školního dvora a okolí školy.

 

Poplatek za ŠD stanoví vedení školy zvláštní vyhláškou. Platba je prováděna bezhotovostním převodem na základě výzvy. Platba činí 150,- Kč měsíčně, vybírá se pololetně, přičemž není vybírána od žáků, kteří dochází se ŠD pouze na obědy. Žádosti o výjimku podávají zákonní zástupci žáka písemně řediteli školy. Termín úhrady za 1. pololetí školního roku je do 15. září a za 2. pololetí do 15. ledna příslušného školního roku.

 

Pitný režim je zajištěn ve školní jídelně (dále ŠJ), při odpoledních činnostech si žáci nosí vlastní pití.

 

Žáky, kteří jsou v ŠD déle než do 14.30 hod., vybaví rodiče svačinou a dostatečným množstvím nápojů. Tito žáci mají možnost samostatné přípravy na vyučování bez následné kontroly vychovatelek a písemným souhlasem rodičů.

 

Obsahová náplň vzdělávání v ŠD se řídí celoročním plánem. Žáci se ve ŠD mají možnost podílet na přípravě činností a výsledky své práce vystavovat v prostorách školy. Vzhledem k plánovaným činnostem je možný čas odchodu ze ŠD po obědě ze školní jídelny nebo po odpolední činnosti v 14:20.

 

 

 

 

 

 

                                                    III.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nepřátelství nebo násilí

 

Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku. Vychovatelé provedou prokazatelné poučení žáků a provedou o tom písemný záznam.Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v ŠD, žáci ihned ohlásí. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v oddělení ŠD odpovídá příslušná vychovatelka.Žáci dbají též na vlastní bezpečnost při příchodu i odchodu ze ŠD. Všechny úrazy jsou sděleny rodičům a zaznamenány v knize úrazů ZŠ. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou ihned sdělenyrodičům telefonicky. Přesun žáků do ŠJ se řídí dle pokynů převádějící vychovatelky ŠD. Vychovatelka používá pro přesun na veřejné komunikaci bezpečnostní terčík. Chování žáků ve ŠJ se řídí Vnitřním řádem ŠJ.

 

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Oblast prevence rizikového chování vychází z minimálního preventivního programu a naplňování jejího obsahu zajišťuje školní metodik prevence.

 

 

 

 

 

 

                                                     IV.

Podmínky zacházení s majetkem školy a chování žáka v ŠD

Na vycházky a odpolední činnosti žák nosí oblečení k tomu určené, podle ročního období a podle počasí, převléká se v šatně. Při odchodu ze ŠD se žák převlékne a následně odchází sám nebo s doprovodem, podle aktuálního zápisu v zápisním lístku.

 

Během činností se žák chová ukázněně, nevyvolává konflikty, pomáhá mladším spolužákům. Se svými problémy, ubližováním či jinými potížemi se může kdykoliv svěřit vychovatelce. Při styku s ostatními dospělými v budově školy i na veřejnosti zachovává pravidla slušného chování.

 

Svěřené hračky, hry a pomůcky žák vrací na určené místo v pořádku a bez znehodnocení.

 

Za hračky a další cenné věci (včetně mobilních telefonů), které si žáci přinesou z domova, vychovatelky ŠD neručí.

 

 

 

 

             V Hořicích 27. 8. 2018

 

               PaedDr. Kamil Vávra                                                            Alena Ježková

                  ředitel školy                                                                   vedoucí vychovatelka ŠD