SRDEČNĚ ZVEME

 BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Plakát k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Pro více informací k zápisu do 1. ročníku (formuláře ke stažení, …) KLIKNĚTE ZDE  

 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin, 

v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin. 

 

Zápis žáků do 1. ročníku se bude skládat z:
  • formální části – zápis dítěte zákonným zástupcem,
  • krátkého pohovoru s budoucím prvňáčkem,
  • dovednostní cestovatelské stezky určené pro budoucího prvňáčka.

Všechny výše zmíněné části zápisu má možnost zákonný zástupce absolvovat společně se svým dítětem.

 
Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025:

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny nejvýše 2 třídy 1. ročníku, celkem 50 žáků (dle prostorových podmínek ve třídách). V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9 školského zákona, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Další žáci budou přijímáni na základě následujících kritérií ve stanoveném pořadí:

  1. Žáci s trvalým pobytem v obci Hořice.
  2. Žáci, jejichž starší sourozenec bude ve školním roce 2024/2025 žákem školy.
  3. Ostatní žadatelé.

V případě, že by dané kritérium splnilo více dětí, než bude k dispozici volných míst, rozhodne o přijetí dětí podle tohoto kritéria losování za účasti jejich zákonných zástupců. Los provádí člen školské rady v přítomnosti ředitelky školy. Losují se evidenční čísla přidělená dětem při zápisu. Průběh losování bude zaznamenán a zveřejněn.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.