PRIORITY ŠKOLY

Fungovat jako komplexní organismus, kde všechny buňky pracují jako celek a každá má své nezastupitelné místo. Konstruktivně spolupracovat a komunikovat na všech závislostních úrovních. Vytvářet motivační, bezpečné a příjemné prostředí pro všechny žáky i zaměstnance, podmínky pro výchovu a vzdělávání a trávení volného času žáků. Vzdělávat a vychovávat žáky v souladu se zásadami korektnosti, tolerance k sobě i okolí a základních lidských práv a povinností. Formovat absolventy připravené uspět v profesním životě.  

Nástroje k jejich dosažení

  • KOMUNIKACE

Základním pilířem úspěšného fungování školy je plynule, otevřeně a všemi směry komunikovat. Smyslem proudící komunikace je sdílet a přijímat informace ve všech úrovních. Srozumitelná a fakticky věcná komunikace mezi školou a zřizovatelem, mezi vedením školy a školskou radou, mezi vedením školy a zaměstnanci, mezi školou a zákonnými zástupci či SRPŠ, mezi školou a žáky a žáky samotnými je nejdůležitějším nástrojem, jak rozvíjet kompetence v oblasti komunikace, řešení problémů, sociální i personální, občanské i pracovní.

  • OCHRANA

Zajistit bezpečné a klidné prostředí, zaměřit se na pozitivní klima školy i jednotlivých kolektivů (včetně pedagogického) je zásadní pro pěstování pevných a funkčních vztahů. Podporovat a pěstovat pocit jistoty a opory, dále rozvíjet pevnou strukturu preventivní péče, to jsou úkoly pro ŠPP, které reprezentuje důvěru a pomoc tam, kde je třeba. Chránit a respektovat specifické vzdělávací potřeby, rozvíjet talent. Vytvářet tolerantní a nediskriminační prostor pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce.

  • MODERNÍ PŘÍSTUP

Zvyšující se nároky na moderní a pokrokové vzdělávání s sebou nesou nutnost následovat aktuální trendy, modernizovat nejen vybavení a technologie, držet krok s vývojem školství na celorepublikové i mezinárodní úrovni. Sledovat vývoj a pokrok ve vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně vedení školy). Efektivně a konstruktivně pracovat s ŠVP, reagovat na modernizační trendy. Využít poznatky a dovednosti získané během distanční výuky k propojení IT a vzdělávacího procesu. Využívat vybavení školy jako součást vzdělávání i během volnočasových či zájmových činností. Ve spolupráci se všemi složkami vzdělávacího procesu stanovit možnosti hodnocení, využívat klasického i formativního hodnocení a sebehodnocení. Plně pracovat se systémem Bakaláři. Využívat všech možností vedoucích k efektivnosti výuky a vzdělávacího procesu (podpůrní ne/pedagogičtí pracovníci, IT vybavení a programy, metody a formy výuky).

  • EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ

Zájem školy je třeba více směřovat k ochraně přírody, společnosti a města a aktivně se podílet na projektech a akcích s touto oblastí spojených. Pracovat na posílení ekologického myšlení žáků, aktivně provádět tematické činnosti, podílet se na projektech zaměřených daným směrem, které jsou smysluplné pro širokou veřejnost. Upevňovat stávající zavedená pravidla a rozvíjet další zaměření. Aktivně propojit činnost a osvětu žáků a zákonných zástupců. Využít potenciál školního pozemku. Vytvořit vlastní ekocentrum a systém podpory ekologického myšlení. V širším pojetí klást důraz na zdravý životní styl a směřovat k osvojování jeho základních zásad.

  • NADČASOVOST

Je nutné zaměřit se na hloubkovou organizaci a řád celého systému školy. Stanovovat dlouhodobé a krátkodobé plány, které povedou k systematickému a efektivnímu fungování. Vzdělávací proces je třeba profilovat v oblastech, které vedou k výchově a vzdělávání plnohodnotné osobnosti absolventa.  Podstatné je motivovat a pěstovat čtenářskou gramotnost a jazykové dovednosti od počátku školní docházky. Nabídnout žákům možnost získat pevné komunikační základy především v anglickém, ale i německém či ruském jazyce. Komunikační kompetence globálně propojovat a využívat během zahraničních pobytů a dalších jazykově zaměřených projektech. Prohlubovat finanční gramotnost a podporovat žáky v rozvoji schopnosti seberealizace, soběstačnosti, organizačních schopností a cílevědomého budování vlastní budoucnosti v oblasti uplatnění prostřednictvím profilace volitelnými předměty.

  • DĚNÍ

Je žádoucí pokračovat ve stávajícím trendu a obohacovat vzdělávací proces akcemi směřujícími k poznávání, učení, rozvoji kreativní činnosti či podpory volnočasových aktivit. Zaměřit se na projektové dny spojené s náplní ŠVP (Mimořádné události, Jazykové projekty, Kreativní dílny, Sportovní dny, Dny ekologie aj.). Vytvářet podmínky pro aktivní propojení rodiny a školy během vybraných akcí. Důraz je třeba klást na budování spolupráce (dlouhodobé i krátkodobé) s dalšími (nejen) vzdělávacími organizacemi města (mateřskými, základními i středními školami, kluby, domem dětí, poradenskými službami aj.), spolupracovat s MAS, s regionálními podniky a dalšími institucemi (SDH, IZS, Altran, Hořické trubičky, zámek Hořice, muzeum aj.). Je zcela zásadní dbát na aktuální a zároveň etickou prezentaci školy v multimédiích, na sociálních sítích a prostřednictvím webu. 

  • ATRAKTIVITA

Příjemné a přátelské prostředí, otevřené všem, je základem úspěchu. Proto je žádoucí vytvářet atraktivní, inspirativní a motivující prostředí, na jehož budování se podílí žáci, vyučující i zákonní zástupci. Propojení kreativních a pracovních činností všeho druhu bude vytvářet prostory lákající nejen k výuce, ale také k využití pro volnočasové aktivity. Cílem je nabídnout možnosti pohybových, uměleckých či filozofických činností, vytvořit podmínky pro komunitní skupiny (např. mateřské centrum), zájmové kroužky nebo jiné podporované aktivity.