Výroční zpráva

o činnosti školy

 

 

 

 

Školní rok 2015-2016

( 170. výročí založení školy )

 

 

 

 

 

 

 

 

Hořice říjen 2016                           Dr. Kamil Vávra, ředitel školy

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti byla projednána na závěrečné pedagogické radě 29.července 2016 a 

schválena školskou radou  dne 2.11.2016.

 

 

 

 

 

 

1 Základní údaje o škole

 

 

 

1.1 Základní údaje o škole

 

 

 

Název školy  
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín
70 892 547
Bankovní spojení 381450207/0100
DIČ
   
Telefon/fax 493 623 640, +420 777 913 755-6
E-mail reditel@zshorice.eu
Adresa internetové stránky www.zshorice.eu
   
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol 1.1.2005
Název zřizovatele Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Součásti školy Školní družina
IZO ředitelství 049 305 662
Vedoucí a hospodářští pracovníci Dr. Kamil Vávra – ředitel školy

Mgr. Oldřich Petera – zástupce ředitele školy

Mgr. Petra Kunešová – zástupce ředitele školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) PO vykonává činnost základní školy a školní družiny. Hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět činnosti organizace je vymezen § 36 a 111 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

1.2 Součásti školy

 

 

 

součásti školy kapacita
Základní škola 340
Školní družina   75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Personální údaje

 

 

 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

 

 

 

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

             –            –            –

21 – 30 let

             –            4            4         15,4

31 – 40 let

            2            1            3         11,5

41 – 50 let

           7            7         26,9

51 – 60 let

            1            7            8         30,8

61 a více let

            3            1            4         15,4

celkem

            6           20           26

100,0

%

           23           77

100,0

x

 

 

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

 

 

 

vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní

vyučen

1

2

3

11,6

střední odborné

úplné střední

4

4

15,4

vyšší odborné

vysokoškolské

5

19

26

73

celkem

 

 

 

100,0

 

 

 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

 

 

 

odborná kvalifikace

splňuje kvalifikaci

nesplňuje kvalifikaci

celkem

%

učitel prvního stupně základní školy

7

0

7

30,4

učitel druhého stupně základní školy

10

1

11

47,8

vychovatel

2

1

3

13,0

asistent pedagoga

1

1

         4,4
Učitel PT

1

1

4,4

celkem

21

2

23

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Trvání pracovního poměru

 

 

 

doba trvání

počet

%

do 5 let

2

7.7

do 10 let

5

19.3

do 15 let

1

3.8

do 20 let

2

7.7

nad 20 let

16

61,5

celkem

26

100,0

 

 

 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

 

 

 

nástupy a odchody

počet

nástupy

0

odchody

0

 

 

 

3. Vzdělávací program školy

 

 

 

3.1 Vzdělávací program

 

 

 

vzdělávací program zařazené třídy
Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) všechny

 

 

 

3.2 Učební plán školy

 

 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň
1. – 5. ročník 6. – 9. ročník
Minimální časová dotace
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15
Cizí jazyk 9 12
Matematika a její aplikace 20 15
Informační a komunikační technologie 1 1
Člověk a jeho svět 12
Člověk a společnost Dějepis 11
Výchova k občanství
Člověk a příroda Fyzika 21
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Umění a kultura Hudební výchova 12 10
Výtvarná výchova
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10
Tělesná výchova 10
Člověk a svět práce 5 3
Průřezová témata P P
Disponibilní časová dotace   14 24
Celková povinná časová dotace 118 122

 

 

 

 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky

 

 

 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků

   
   
   
název kroužku počet zařazených žáků
šachy 18
   
   
   

 

 

 

3.4 Počet dělených hodin

 

 

 

  1. stupeň 2. stupeň celkem
počet dělených hodin*

0

9

9

 

* Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“.

 

 

 

4. Počty žáků

 

 

 

4.1 Počty žáků školy

 

 

 

třída

počet žáků

z toho chlapců

z toho dívek

výjimka z počtu žáků (ano – ne)

1.

25

13

12

 

2.A

21

12

9

 

2.B

20

10

10

 

3.A

18

9

9

 

3.B

15

7

8

 

4.A

20

13

7

 
                     4.B

20

14

6

 

5.

18

6

12

 

6.

20

11

9

 

7.

26

18

8

 

8.

16

10

6

 

9.

17

8

9

 

celkem

236

131

105

 

 

 

 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy

 

 

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

počet odkladů pro  školní rok

1

22

11

 

 

 

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

 

 

 

ročník

2

3

4

5

6

7

8

9

počet žáků   2         2  

 

 

 

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

 

 

 

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium

3

čtyřleté gymnázium

1

střední odborná škola

10

střední odborné učiliště

7

konzervatoř

 

 

 

 

 

5. Hodnocení žáků

 

 

 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

 

 

 

třída

prospěli s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

1.

   24

1

 

2.A

                21    

2.B

16

4

 

3.A

14

2

 

3.B

11

6

 

4.A

16

4

 

4.B

12

7

 

5.

12

5

 

6.

4

15

 

7.

5

21

 

8.

 

17

1

9.

2

14

1

celkem

137

96

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování

 

 

 

třída

uspokojivé chování

neuspokojivé chování

1.

   

2.A

   

2.B

   

3.A

   

3.B

   

4.A

   

4.B

   

5.

   

6.

   

7.

1

1

8.

   

9.

   

celkem

1

1

 

 

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)

 

 

 

třída

hodnocení klasifikačním stupněm

hodnocení slovní

kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm

1.

     

2.A

     

 

     

3.A

     

 

     

4.A

     

 

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

celkem

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly

 

 

 

třída

pochvala ředitele školy

pochvala třídního učitele

1.

 

19

2.A

 

11

2.B

 

10

3.A

 

14

3.B

 

5

4.A

 

12

4.B

 

8

5.

 

8

6.

 

3

7.

 

11

8.

 

9

9.

 

6

celkem

0

116

 

 

 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

 

 

 

třída

napomenutí třídního učitele

důtka třídního učitele

důtka ředitele školy

1.

     

2.A

     

2.A

     

3.A

     

3.B

3

1

 

4.A

1

   

4.B

     

5.

 

2

 

6.

6

 

1

7.

4

2

 

8.

1

1

1

9.

 

   

celkem

15

6

2

 

 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků

 

 

 

třída

pochybnosti o správnosti hodnocení

opravné zkoušky

1.

   

2.A

   

2.B

   

3.A

   

3.B

   

4.A

   

4.B

   

5.

   

6.

   

7.

 

1

8.

   

9.

   

celkem

 

1

 

 

 

5.7 Opakování ročníku

 

 

 

třída

žák neprospěl

žák nemohl být hodnocen

žák měl vážné zdravotní důvody

žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky

1.

       

2.A

       

2.B

       

3.A

       

3.B

       

4.A

       

4.B

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

celkem

0

0

0

0

 

 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin za školní rok

 

 

 

počet omluvených hodin

průměr na žáka

počet neomluvených hodin

průměr na žáka

18640

79

7

0,03

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání

 

 

 

6.1 Hospitační činnost

 

 

 

pracovník počet hospitací
Ředitel školy 10
Zástupce ředitele školy 20
Ostatní pracovníci  
celkem 30

 

 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti

 

 

 

  +

(objevuje se ve všech hodinách)

+ –

(objevuje se pouze v některých hodinách)

(v hodinách se neobjevuje)

Plnění cílů vzdělávání      
soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem)

+

   
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy,  respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků  

+

   
konkretizace cílů ve sledované výuce

+

   
návaznost probíraného učiva na předcházející témata  

+

   
Materiální podpora výuky      
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem

+

 

 

 
účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky  

+ –

 
Vyučovací formy a metody      
správné řízení výuky a vnitřní členění hodin  

+ –

 
sledování a plnění stanovených cílů

+

   
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance    

+ –

 
možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností    

+ –

 
využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou    

 

+ –

 
účelnost výuky frontální, skupinové a individuální  

+

   
vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací  

+

   
účelnost aplikovaných metod  

+ –

 
respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků    

+ –

 
vhodná forma kladení otázek  

+ –

 
Motivace žáků      
dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku  

+ –

 
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků)

+

   
využívání zkušeností žáků

+

   
vliv hodnocení na motivaci žáků  

+ –

 
využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace  

+ –

 
osobní příklad pedagoga

+

   
Interakce a komunikace      
klima třídy

+

   
akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem    

+ –

 
možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse  

+ –

 
vzájemné respektování, výchova k toleranci  

+ –

 
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků  

+

   
Hodnocení žáků      
věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení      
respektování individuálních schopností žáků  

+ –

 
využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků

+

   
ocenění pokroku  

+ –

 
zdůvodnění hodnocení žáků učitelem  

+ –

 
vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem  

+ –

 
využití klasifikačního řádu

+

   

 

 

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků

 

 

 

Úroveň klíčových kompetencí žáků

(na konci základního vzdělávání)

vysoká střední nízká
1. Kompetence k učení      
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

x

   
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě                 x  
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy    

 

 x

 
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti    

 x

 
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich    

x

 
2. Kompetence k řešení problémů      
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 

 

x

   
vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 

x

   
samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy    

x

 
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů    

 

x

 
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí    

x

 
3. Kompetence komunikativní      
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu    

x

 
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje    

x

 
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění    

 

 

 

x

 
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem    

x

 
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi    

x

 
4. Kompetence sociální a personální      
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce    

X

 
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají   X  
vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty   x  
5. Kompetence občanské      
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí  

x

   
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu x    
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka  

X

   
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

X

   
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti  

x

   
6. Kompetence pracovní      
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

X

   
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot  

x

   
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření    

x

 
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení.    

x

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

7.1 Výchozí stav

 

 

 

Pojmenování výchozího stavu
 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do DVPP

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

Druh studia Pracovník
a) Studium v oblasti pedagogických věd 2
b) Studium pedagogiky 2
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 2

 

 

 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

Druh studia Pracovník
a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce 1
c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů
e) Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

 

 

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace-viz přehled abs. DVPP

 

 

 

Předmět

Počet kurzů

Zaměření kurzů

Pedagogika a psychologie

 

 
Sociálně patologické jevy

 

 
Informační a komunikační technologie

 

 
Český jazyk

 

 
Cizí jazyk

 

 
Matematika

 

 
Prvouka

 

 
Přírodověda

 

 
Vlastivěda

 

 
Chemie

 

 
Fyzika

 

 
Přírodopis

 

 
Zeměpis

 

 
Dějepis

 

 
Občanská výchova

 

 
Rodinná výchova

 

 
Hudební výchova

 

 
Výtvarná výchova

 

 
Praktické činnosti

 

 
Tělesná výchova

 

 

 

 

 

7.5 Samostudium

 

 

 

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny

2

1
Vánoční prázdniny

5

3
Jednodenní pololetní prázdniny  

1

1
Jarní prázdniny

5

5
Velikonoční prázdniny

2

2
Celkem

15

12

 

 

 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

 

8. ICT – standard a plán

 

 

 

8.1 Pracovní stanice – počet

 

 

 

Počet standard ICT skutečnost plán
Počet žáků   236  
Počet pedagogických pracovníků     23  
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách     18  
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod.     13 16
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání     29  
Počet pracovních stanic celkem     60  
Počet pracovních stanic na 100 žáků       7,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry

 

 

 

Technické parametry stanic počet
Starší 5 let 4
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT 56

 

 

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

 

 

Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán
Počet přípojných míst   6  
Sdílení dat Ano Ano  
Sdílení prostředků Ano Ano  
Připojení do internetu Ano Ano  
Komunikace mezi uživateli Ano Ano  
Bezpečnost dat Ano Ano  
Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  

 

 

 

8.4 Připojení k internetu

 

 

 

služba hodnota standard ICT skutečnost plán
Rychlost 512/128 a 1024/256   8Mb/4Mb  
Agregace Nejvýše 1:10   1:1  
Veřejné IP adresy ANO   Ano  
Neomezený přístup na internet ANO   Ano  
Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO   Ne  
QoS (vzdálená správa) ANO   Ano  
Filtrace obsahu ANO   Ne  
Antispam ANO   Ne  
Antivir ANO   Ano  

 

*Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera

 

 

 

8.5 Prezentační a grafická technika

 

 

 

technika standard ICT skutečnost plán
Druh      
Datový projektor 6 3  
Dotyková tabule 6 3  
Tiskárny   4  
Kopírovací stroj   4  
       

 

 

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)

 

 

 

programové vybavení standard ICT skutečnost plán
Operační systém   60  
Antivirový program   50  
Textový editor   60  
Tabulkový editor   60  
Editor prezentací   60  
Grafický editor – rastrová grafika   60  
Grafický editor – vektorová grafika   60  
Webový prohlížeč   60  
Editor webových stránek    
Klient elektronické pošty   3  
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici    
Programy odborného zaměření   15  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

Typ vzdělávání standard ICT skutečnost plán
Z – Základní uživatelské znalosti   100%  
P – Vzdělávání poučených uživatelů      
S – Specifické vzdělávání   2  
M – Vzdělávání ICT koordinátorů   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Další ukazatele

 

 

 

  standard ICT skutečnost plán
Diskový prostor na uložení dat pro žáky   Ne  
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)   Ano  
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty   Ano  
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace   Ano  
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí   Ne  
Přístup k ICT z domova pro pedagogy   Ano  
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách   15  

 

 

 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

 

 

 

9.1 Školní družina

 

 

 

Oddělení Počet žáků – pravidelná docházka Počet žáků – nepravidelná docházka Počet vychovatelek
1

22

3

1

2

23

2

1

3

21

4

1

celkem

66

9

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Materiálně technické vybavení

 

 

 

Prostory školní družiny 2 oddělení v budově č.p.338,1 oddělení v budově č.p. 335
Vybavení školní družiny Moderní nábytek, audiovizuální technika,hračky, stavebnice atd.

 

 

 

 

 

 

 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 

 

 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

 

speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán
zdravotní postižení

1

Skupinová integrace ANO
zdravotní znevýhodnění

38

Skupinová integrace

24

sociální znevýhodnění

10

Skupinová integrace

2

 

 

 

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou

 

 

 

třída rozšířená výuka předmětů počet žáků
     
     
celkem                                                                0

0

 

 

 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku

 

 

 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet
z … třídy do … třídy

0

   

 

 

 

10.4 Podmínky pro vzdělávání

 

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním ano částečně ne
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy     x
uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky   x  
umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám   x  
zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků x    
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka x    
podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky x    
zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami x    
působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby x    
spolupráce s rodiči    x    
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   x  
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne
individuální nebo skupinovou péči x    
přípravné třídy x    
pomoc asistenta třídního učitele x    
menší počet žáků ve třídě     x
odpovídající metody a formy práce x    
specifické učebnice a materiály   x  
pravidelná komunikace a zpětnou vazbu x    
spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky x    
Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne
individuální vzdělávací plány      
doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu      
zadávání specifických úkolů      
zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů      
vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech      
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka      
účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky      

 

 

 

11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)

 

 

 

11.1 Akce školy

 

 

 

Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků Poznámka (název akce, výsledek)
Výuka plavání      
       
Lyžařský výcvik 6.,7.,8.,9. 22 LVVK Zvonařka
       
Škola v přírodě 3.A,B 24 SEVER – Středisko ekologické výchovy
       
Exkurze Viz přehled    
       
Školní výlety Viz přehled    
       
Zahraniční výjezdy 7.,8.,9. 10 Maďarsko
  8.,9., 26 Itálie
  II.stupeň 20 Anglie V56
Žákovská vystoupení První stupeň   Adventní trhy
       
Koncerty    
       
Výstavy    
       
Soutěže Viz přehled    
       
Olympiády Viz přehled    
       
Jiné akce školy Viz přehled    
       

 

 

 

11.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků

 

 

 

Název akce Počet žáků Výsledek, umístění
Matematická olympiáda 4 1x 2. místo
     
     

 

 

 

12 Prevence rizikového chování

 

 

 

12.1 Prevence rizikového chování

 

 

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik prevence Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Etika a právní výchova Ano
Výchova ke zdravému životnímu stylu Ano
Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Ano
Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Ano
Organizace prevence  
Minimální preventivní program Ano
Využití volného času žáků Ne
Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování Ano
Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Ne
Poradenská služba školního metodika prevence Ano
Poradenská služba výchovného poradce Ano
Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Ano
Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Ano
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Ano
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového chování Ano

 

 

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila

 

 

 

rizikové chování počet
Drogová závislost Ne
Alkohol Ne
Kouření Ne
Kriminalita a delikvence Ne
Virtuální drogy (počítač, televize, video) Ne
Patologické hráčství (gambling) Ne
Záškoláctví Ne
Šikanování 2
Vandalismus Ne
Násilné chování Ne
Xenofobie Ne
Rasismus Ne

 

 

 

13. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 

 

 

13.1 Program enviromentálního vzdělávání

 

 

 

  komentář
Vzdělávání  
Školní metodik envirometálního vzdělávání Ano
Pedagogičtí pracovníci školy Ano
Školní vzdělávací program  
Problematika envirometálního vzdělávání je zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP Ano
Samostatný předmět envirometálního vzdělávání Ne
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí Ano
Vzdělávání a výchova ve školní družině   je také zaměřena na envirometální vzdělávání Ano
Organizace envirometálního vzdělávání  
Škola má zpracovaný program envirometálního vzdělávání Ano
Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Ano
Organizování celoškolních aktivit zaměřených na envirometální vzdělávání Ano
Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Ne
Využívání středisek a center ekologické výchovy Ano
Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Ne
Vybavení školy učebními pomůckami pro enviromentální vzdělávání Ano
Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Ano

 

 

 

14. Prevence rizik a školní úrazy

 

 

 

14.1 Počet úrazů

 

 

 

Počet záznamů v knize úrazů                            25
Počet odeslaných záznamů o úrazech                             6

 

 

 

14.2 Vyhodnocení úrazů

 

 

 

Místo úrazu Počet úrazů
V hodinách tělesné výchovy 10
V ostatních vyučovacích předmětech 5
Výlety a exkurze 1
Lyžařské kurzy
Výuka plavání 3
Přestávky ve škole 6
Školní družina

 

 

 

14.3 Prevence rizik

 

 

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Posílení dohledu nad žáky

 

 

 

15. Spolupráce školy s rodiči

 

 

 

15.1 Formy spolupráce

 

 

 

Formy spolupráce komentář
Školská rada Ano
Občanské sdružení při škole Ano
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Ano  viz org. školního roku
Školní akce pro rodiče Ano ,dny otevřených dveří
Školní časopis Ne

 

 

 

16. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

 

 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

 

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       

 

 

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

 

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

 

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil
  Nebyly    
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků (viz přílohy)

 

 

 

 

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

 

 

 

 

 

Oblast  ekonomická  a  materiálně  technická

 

Pokles dětí se prozatím zastavil.  Na I. stupni bylo 6 paralelních  tříd.

 

Škola  zajistila učebnice pro všechny žáky. Ve školním roce došlo k navýšení rozpočtu ONIV přidělované státem. Tím mohla škola nakoupit moderní učebnice, učební pomůcky a jako vždy jsme k nákupu využili i část prostředků získaných vedlejší hospodářskou činností. Škola se i nadále snaží zmírnit nedostatek financí formou využívání prostředků z vlastních projektů a formou partnerství v projektech jiných subjektů.

 

První pololetí školního roku 2015/2016 bylo ve znamení akce „ Snížení energetické náročnosti na ZŠ Komenského“. Energetická náročnost se snížila výměnou oken, výměnou krytiny střechy, zateplením obvodových zdí školy, izolací mokrého zdiva a výměnou otopného systému z akumulačních kamen za tepelná čerpadla.

 

Byla i nadále postupně  modernizována a obnovována výpočetní technika jak v učebně, tak i v pracovnách. V současné době je k dispozici nžákům a učitelům celkem 60 PC s připojením na internet. Žáci mají k  dispozici 31 počítačů zapojených do sítě a s neomezeným přístupem na internet v učebně výpočetní techniky a v ostatních prostorách školy. Každý vyučující má k dispozici notebook pro přípravu na vyučování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast personální

 

 

 

Během školního roku úspěšně dostudovali pedagogové s aprobobací Aj. Dále však není aprobovaný učitel výtvarné a hudební výchovy. Vyučující se snaží v rámci DVPP doplňovat své znalosti a dovednosti.. Na škole pracovala jedna AP pro děti se zdravotním postižením  a pro  žáky sociálně znevýhodněné. Na AP měla škola povolení z KÚ královéhradeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací

 

 

 

            Škola pracuje podle vlastního ŠVP , který je průběžně inovován dle změn v RVP ZV a dle potřeb školy.

 

            Po celý školní rok 2015/2016 vedení školy sledovalo formy a metody práce tak, aby ve vyučovacích hodinách nepřevládal konzervativní styl práce, aby byly využívány efektivní a aktivizující metody a formy práce. Vysoký podíl integrovaných žáků ve třídách předpokládal individuální a diferencovaný přístup a s tím spojenou náročnou přípravu učitele.

 

            Ve škole byly řešeny projevy špatného chování, nekázně, nezdvořilosti. Objevily se i projevy šikany. Škola při řešení problémů s těmito žáky úzce spolupracuje se sociálním odborem zřizovatele, s PPP v Jičíně a s PČR.

 

 Přes tyto nedostatky je možné kladně hodnotit výsledky některých žáků v soutěžích a olympiádách. Naši žáci se již pravidelně umisťují na předních místech okresních a krajských olympiádách v matematice.

 

            Na škole jsou tři oddělení školní družiny, která jsou zaměřena jednak na přípravu na vyučování, dále na relaxaci a na mimotřídní činnosti

 

            Zápis do 1.třídy a přípravné třídy se konal 15.-16.ledna 2015. K zápisu se dostavilo  35 předškoláků. O odklad školní docházky zažádalo 10 dětí, kteří se přihlásili do PT. Přijato bylo 25 dětí do první třídy, z toho 6 po odkladu.Do přípravné třídy bylo přijato k 1.9.2015 10 dětí.           

 

            V rámci práce s integrovanými žáky jsou na I. stupni zavedeny  skupiny věnující se dyslektické nápravě. Možnost nápravy byla nabídnuta rodičům i pro žáky druhého stupně.

 

 

 

 

 

 

 

Oblast  organizační

 

 

 

Škola má vypracovaný organizační řád, školní řád a  vnitřní organizační směrnice, které se průběžně podle potřeb inovují. Ne vždy však byly směrnice a pokyny dodržovány. Nedostatky se projevovaly hlavně v dodržování dozorů, které bylo občas prováděno pouze „pasivně“. Proto docházelo hlavně o přestávkách k projevům nekázně a popřípadě také k drobnému poškozování majetku školy.

 

Nedostatky se také stále objevovaly ve vedení povinné školní dokumentace.

 

Dobrá je spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Došlo i ke zlepšení kontaktu s některými rodiči.

 

Všichni pedagogičtí pracovníci  v průběhu školního roku absolvovali školení DVPP dle vlastního výběru nebo dle potřeby školy.

 

Spolupráce školy se sdružením SRPŠ je i nadále na vysoké úrovni. Ředitel školy se pravidelně scházel se zástupci rodičů žáků jednotlivých ročníků. Na schůzkách byly předkládány k diskuzi a následnému posouzení požadavky školy na finanční krytí některých akcí školy-jednalo se převážně o příspěvek na dopravu, ale také na finanční podporu některých významných situací-např. slavnostní vyřazení žáků IX.třídy, ŠvP, a zahraniční aktivity žáků. Prakticky ve všech požadavcích došlo k tomu, že se výbor SRPŠ rozhodl finančně podpořit požadované. Zástupci tříd  dostali informace o dění ve škole a důležitých akcích. které potom přenášeli na ostatní rodiče v době konání třídních schůzek. Hlavním příjmem do pokladny SRPŠ i nadále jsou dobrovolné příspěvky ze strany rodičů žáků ve výši 350,- Kč na školní rok a výtěžek z různých sběrových akcí žáků (kaštany,papír).

 

Vedení školy již tradičně spolupracovalo se žákovským parlamentem, jehož zástupci jsou každoročně voleni třídními kolektivy. Relevantní připomínky ze strany žáků jsou potom vedením školy zpracovány a v co nejkratší době uvedeny do běžné praxe.

 

Školská rada.  Spolupráce se školskou radou a vedením školy je na velmi dobré úrovní a je přínosem pro organizaci.

 

Škola  spolupracuje s mnoha dalšími subjekty, ať už jsou to poradenská zařízení PPP a SPC v Hradci Králové, resp.v Jičíně, s Městskou i státní   policií v Hořicích, s městskou knihovnou v Hořicích, s MŠ v Hořicích,s HZS v Hořicích s OSPODem  města Hořicea velmi dobrájespolupráce  se zřizovatelem školy.