OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

 

Omlouvání žáka v případě jeho nepřítomnosti se provádí písemně a předem do 3 dnů . V případě nemoci či jiných akutních důvodů je možno oznámit absenci na telefonním čísle 493 620 043, 493 623 640, 777 913 756,  či na e-mail info@zshorice.eunebo přímo na email třídního učitele.

 Ve všech případech je nutno hlášenou i nehlášenou absenci omluvit i po návratu žáka do školy (v žákovské knížce, lékařskou zprávou atd.).

 

Výňatek ze školního řádu:

  1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně nebo telefonicky. Omluvu podepisuje alespoň jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
  2. Při dlouhodobé plánované absenci žáka (např. rodinná rekreace, sportovní soustředění, rodinné důvody, lékařské ošetření,…) předloží rodič písemnou žádost o uvolnění žáka třídnímu učiteli. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje ředitele školy. I tato nepřítomnost musí však být omluvena v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli v den návratu žáka do školy.
  3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době absence při výuce tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první a poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn pouze na žádost zákonného zástupce bez náhrady (za žáka uvolněného či osvobozeného z výuky škola nenese žádnou zodpovědnost).
  4. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle § 18 školského zákona.