OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Docházka do školy, zásady omlouvání nepřítomnosti žáka (výňatek ze ŠŘ): 
 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Dle rozvrhu hodin si nosí příslušné učebnice, sešity a další nezbytné pomůcky.
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat:

1) prostřednictvím Bakalářů,

2) telefonicky se zpětným doložením v Bakalářích,

3) notýskem (pro 1. a 2. ročník) se zpětným doložením v Bakalářích

4) e-mailem se zpětným doložením v Bakalářích,

a to:

 1. a) při absenci 1-2 dny: v den návratu žáka do školy,
 2. b) při absenci 3 a více dní: nejpozději 3. pracovní den od začátku absence.
 • V případě lékařského vyšetření, které nevyžaduje celodenní absenci, je doporučen žákův návrat do školy a zapojení do výuky, pokud to zdravotní stav žáka po vyšetření umožňuje.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole, nebo předloží písemnou žádost o jeho uvolnění. Odchodem žáka ze školní budovy přejímají odpovědnost za jeho bezpečnost, což písemně doloží.
 • Třídní učitel může v odůvodněných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti zákonných zástupců může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

– několik vyučovacích hodin během jednoho dne, 1 nebo 2 dny – třídní učitel/ka

 – 3 dny a více – ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

 • Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na část první nebo poslední vyučovací hodiny může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce v odůvodněných případech (individuální důvody).
 • Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav (písemně potvrzený lékařem) po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
 • V případě absence třídní učitele vykonává do odvolání jeho povinnosti zastupující třídní učitel, který o této skutečnosti informuje zákonné zástupce přes Bakaláře.

V případě omezení provozu prezenčního vzdělávání poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem pro všechny žáky. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky povinné. Pravidla pro vzdělávání a omlouvání žáků distančním způsobem se řídí: Směrnicí školy k distančnímu vzdělávání (Směrnice školy k distančnímu vzdělávání)