ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název školy Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice
Právní forma Příspěvková organizace
70892547
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2005
IZO ředitelství 600 092 135
IZO – základní škola 049 305 662
IZO školní družina 117 300 055
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Michaela Kirchhofová – ředitelka školy

(od 1. 8. 2021)

Mgr. Petra Kunešová – zástupkyně ředitelky školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

E-mail reditel@zshorice.eu
Telefon 493 623 640, 777 913 755
Adresa internetové stránky www.zshorice.cz
ID datové schránky 3jimkqt
Název zřizovatele Město Hořice

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

ID datové schránky: 247bzdz

Školská rada Funkční období: 12. 7. 2021 – 12. 7. 2024

Za zřizovatele:

Bc. Jana Bouzková

Ing. Hugo Trkal

Za školu:

Mgr. Jana Fátorová

Mgr. Jan Šulc

Za zákonné zástupce žáků:

Lucie Jungová

Zuzana Kolářová

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI

Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola poskytuje plnění povinné školní docházky a přípravu žáků ke studiu na středních školách. Vzdělávání žáků probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní školy: „Můžeme tolik, kolik známe“, prostřednictvím něho se zabezpečuje rozumová, mravní, estetická, pracovní, zdravotní, tělesná a ekologická výchovu v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví.

Škola se nachází v těsné blízkosti centra města. Jedná se o historickou budovu, postavenou v roce 1845 s nápisem: „Mládeži vlastenecké“. Původně farní škola se v 19. století s přibývajícím počtem žáků rozrůstala a stala se školou hlavní. V roce 1865 bylo pak přistavěno nové křídlo a v roce 1888 byla budova rozšířena další přístavbou. Díky těmto úpravám ovšem došlo k zániku školní zahrady. V roce 1865 byla hlavní škola dosud smíšená, rozdělena na chlapeckou a dívčí, posléze byly obě tyto školy koncem 60. let 19. století přeměněny na školy obecné. V souvislosti s průmyslovým rozvojem města a přílivem nových obyvatel vzrůstal také počet žáků, a proto byly původně čtyřtřídní školy rozšířeny na pětitřídní. Město také začalo usilovat o zřízení měšťanské školy. Výuka na chlapecké měšťanské škole byla zahájena v roce 1876, dívčí měšťanská škola byla povolena až o 10 let později. V roce 1892, u příležitosti 300. výročí narození Jana Amose Komenského, byl v dolní části ulice odhalen pomník věnovaný Učiteli národů, jehož autorem byl hořický sochař Pavel Jiříčka, a z původní Farské se stala ulice Komenského.

Budova školy v roce 2015 prošla celkovou rekonstrukcí exteriéru a částečnou rekonstrukcí interiéru. V roce 2021 se dokončila celková rekonstrukce sociálního zařízení celé školy. Škola je rozdělena do dvou vzájemně propojených budov. V jedné části se nachází jednotlivé třídy a celkové zázemí 1. stupně s odbornou počítačovou učebnou, cvičnou kuchyňkou a pohybovou místností. V druhé části najdeme celkové zázemí 2. stupně, kmenové třídy, odborné učebny fyziky a chemie, sekretariát a kanceláře vedení školy.

Jednotlivé třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, soustavou keramických tabulí, LCD televizory s DVD přehrávači. V každé učebně a třídě se nachází interaktivní tabule nebo interaktivní projektor. V odborné učebně fyziky máme meteorologickou stanici, která zpracovává data naměřená na budově školy. Každý pedagogický pracovník je vybaven školním notebookem. Pro žáky dvou tříd máme pro výuku tablety. V budově 1. stupně je nově zrekonstruovaná a moderně vybavena školní knihovna. Součástí školy je školní družina.