VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ   DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, Hořice, Komenského 338

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Č.J.: 187/2017

 

 

 

Název ŠVP:            Školní vzdělávací program pro školní družinu

 

 

 

Předkladatel ŠVP:  Základní škola, Hořice, Komenského338

                                      508 01 Hořice

 

                                      tel.: 493 623 640

 

                                      ředitel školy: PaedDr. Vávra Kamil

                                     

                                    zřizovatel: Město Hořice, okres Jičín

                                                     nám. Jiřího z Poděbrad 342

                                                    508 01 Hořice

                                                     Tel: 492 105 411

                                                    

                                      zpracovaly: vychovatelky ŠD :

                                                                          Mgr. Fišerová Jaroslava

                                                                           Mgr. Jančová Věra

                                                                                   Ježková Alena   

                                                                                   Sůvová Marcela

 

Legislativní vymezení: Zákon 561/2004 Sb. (školský zákon)

                                    § 5 odst. 2

                                               

ŠVP ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV

 

 

 

 

Platnost dokumentu:

Aktualizace: 1. 9. 2017

 

OBSAH

                                                                             

Podmínky k zájmovému vzdělávání                                          

 • Materiální podmínky  
 • Personální podmínky
 • Podmínky BOZP

 

Cíle výchovy

 

 • Charakteristika ŠVP ŠD
 • Kompetence

 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků mimořádně nadaných                                                            

Podmínky přijímání uchazečů

 

Formy a obsahy činností ŠD

 

Obsah vzdělávání

 

Příloha: Časový plán ŠD                         

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

     Zájmové vzdělávání, které provádí ŠD, probíhá především vlastní činností žáků, jejich interakcí s okolím a získávanou vlastní zkušeností. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházející z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnat se, bavit se, komunikovat a vzdělávat se.

 

PODMÍNKY K ZÁJMOVÉMU  VZDĚLÁVÁNÍ

Materiální podmínky:

 •  samostatné a účelně vybavené prostory pro zájmové vzdělávání
 • inspirující nestresující prostředí
 •  využití TV, VCR a CD přehrávačů
 • možnost využití prostor školy: pohybová místnost, cvičná            

         kuchyňka, školní dvůr

 • možnost zapůjčení pomůcek z kabinetu ZŠ
 • vhodné okolí školy
 • vytváření prostředí příznivého sociálního klimatu-otevřenost

       a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie

 • prostředí ochrany žáků před šikanou, násilím a dalšími patologickými

       jevy

 • věková přiměřenost a motivující hodnocení, dostatečná zpětná vazba
 • postupně dle finančních podmínek jsou doplňovány hračky, sportovní

         potřeby a potřeby pro zájmové činnosti

 • Školní jídelna je společná pro všechny ZŠ ve městě a je vzdálena

         přibližně 500 m od budovy ZŠ

   

  Personální podmínky:

 • zájmové vzdělávání zabezpečují čtyři kvalifikované vychovatelky
 • vychovatelky podporují všeobecný rozvoj žáků ve všech složkách vývoje
 • jsou průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí
 • probouzejí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, podněcují vnímání dětí
 • během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků
 • v případě onemocnění učitele prvního stupně je vychovatelka schopna zajistit potřebné suplování
 • úzce spolupracují s třídními učiteli a podílí se na projektech školy, seznamují se se zprávami Pedagogicko psychologické poradny, s výsledky lékařských vyšetření a rodinnými problémy, které mohou mít vliv na práci žáka ve školní družině
 • vychovatelky se účastní pedagogických porad
 • spolupracují s rodiči
 • jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy
 • vychovatelky vedou určenou dokumentaci (přihlášky do ŠD, přehled docházky do ranní ŠD, přehled výchovně vzdělávací práce)
 • vychovatelky se dle možností účastní akreditovaných kurzů zaměřených na práci v ŠD, dále se vzdělávají samostudiem publikací určených pro zájmové vzdělávání a získávají nové náměty pro zájmové aktivity

   

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

 • Při všech činnostech je stále kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví.
 • Řídí se vnitřním řádem ŠD, směrnicí o BOZP a PO, a provozními

  řády učeben.

 • Za bezpečnost žáků v ŠD odpovídá od příchodu žáka do ŠD až do jeho odchodu příslušná vychovatelka.
 • Lékárnička určená pro první pomoc je umístěna v prostorách ŠD, telefonní čísla zákonných zástupců jsou zapsána v přehledu výchovně vzdělávací práce u jednotlivých vychovatelek. Rodiče jsou v případě úrazu žáka okamžitě informováni.
 • Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku, (viz. zápisy v přehledech výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení ŠD), v průběhu školního roku nebo následně v důsledku nevhodného chování či úrazu. Dbají též na vlastní bezpečnost při příchodu i odchodu ze ŠD. Úrazy jsou sděleny rodičům a zaznamenány v knize úrazů ZŠ. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou ihned sděleny rodičům telefonicky.

   

   

   

  CÍLE VÝCHOVY V ŠD

  Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst. 2 Školského zákona, navazují na cíle stanovené školním ŠVP vlastní školy.

       Cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

 1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole a ke vzdělávání, naučit

  rozlišovat čas práce, čas odpočinku. Rozvíjet jeho osobnostní

  předpoklady, rozšiřovat jeho všeobecný přehled, podněcovat

  k tvořivému myšlení.

 2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací. Naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit si svou činnost a uvědomit si svůj čas a odpočinek, své chování a své postoje.
 3. Naučit žáka zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům
  • Pomoc staršího mladšímu spolužákovi při činnostech
  • Oslovování, zdravení, žádost o pomoc při práci
  • Samostatné řešení problému
  • Rozvíjet kamarádství
  • Vést ke komunikaci
  • Rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat práci a  úspěchy svoje i druhých
  • Vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku
 1. Naučit žáka slušnému chování k dospělým
 2. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě

  CHARAKTERISTIKA ŠVP

  Školní družina při ZŠ Komenského má čtyři oddělení v samostatných prostorách hlavní budovy ZŠ. Do školní družiny jsou přijímány děti od 1. do 3. třídy i dojíždějící starší děti. Povolený počet na jedno oddělení je 25 dětí. Pokud je dostatečný počet přihlášených dětí, je ve školní družině zajišťována i prázdninová činnost. Děti jsou do družiny přijímány na základě přihlášky a za minimální úplatu (150,- Kč/měsíc), která vyplývá ze Směrnice o úplatě za vzdělávání a služby ve školní družině.

  Hlavní výchovný záměr je orientovaný směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání, a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. ŠVP ŠD úzce navazuje na předškolní vzdělávání, na výchovu v rodině a na ŠVP ZŠ.

 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky – možnost svobodné volby, základní vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka
 • respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti, právo být pouze pozorovatelem
 • respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého maxima, podporujeme u dětí tvořivost a vlastní fantazii, žákům je dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní
 • vycházíme ze znalostí o dětech, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní situace, každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, rozvíjí i učí se svým tempem, naším cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře, partnerství a úctě
 • pomáháme dětem překonat jejich handicapy
 • plníme důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, s dětmi otevřeně komunikujeme, rozvíjíme osobnostní i sociální kompetence, usilujeme o vytvoření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním jevům, která bude znát svou cenu, najde místo ve zdravé sociální skupině
 • působíme jako partner rodiny a školy
 • během školního roku se zapojujeme do řady akcí a projektů, které se na škole pořádají

   

  Školní družina musí být:

 • místo pro zájmové vyžití dětí
 • místo pro regeneraci sil dětí po vyučování
 • místo pro rozvíjení tvořivosti
 • místo pro posilování sebevědomí
 • místo pro radost
 • místo pro komunikaci dětí, vychovatelek a rodičů

   

  Kompetence

  Jsou utvářeny v průběhu celého období navštěvování ŠD

 • K učení – žák pochopí nutnost přípravy na vyučování
 • Komunikativní – žák vyjadřuje své myšlenky poznatky názory, naslouchá ostatním spolužákům, pedagogům a zapojuje se do diskuse
 • Sociální a personální – podílí se na vytváření příjemné atmosféry ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Občanské – respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak, je si vědom svých práv a povinností
 • Pracovní – používá bezpečně účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje co nejlépe s výhledem na výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje

   

PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH:

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění věnována individuální pozornost – při výběru činností a následně při jejich hodnocení jsou respektovány jejich možnosti a dále vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich schopností a  dovedností.

Vychovatelky ŠD se podílejí na tvorbě plánu pedagogické podpory a plánu IVP u žáků navštěvujících ŠD.

Pro rozvoj talentovaných žáků jsou nabízeny další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

 

 

 

 

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ:

 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy
 • Žák je do ŠD přijat na základě řádně vyplněné přihlášky
 • Poplatek za ŠD činí 150,-Kč/měsíc (vyplývá ze Směrnice o úplatě za vzdělávání a služby ve ŠD
 • Podmínky docházky do ŠD jsou dány vnitřním řádem ŠD

   

  FORMY A OBSAH ČINNOSTÍ ŠD:

  Odpočinkové činnosti:

 • klidové – jsou zařazovány především v ranní ŠD a po obědě
 • aktivní – rekreační činnosti – slouží k rekreaci sil (pohybové hry ve třídě nebo v přírodě, vycházky)
 • zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost dítěte, vedou k seberealizaci

   

  Příprava na vyučování:

 • didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, kterými rozšiřujeme a upevňujeme již získané poznatky  
 • domácí úkoly si žáci mohou ve ŠD vypracovat samostatně pouze s písemným souhlasem rodičů (zák. zástupců)

   

  Sebeobslužné činnosti:

 • návyky osobní hygieny
 • kultura stolování
 • chování ve společnosti a úprava zevnějšku

 

Vzdělávací obsah je realizován těmito formami činností:

Pravidelná činnost: je dána týdenní skladbou zaměstnání

Příležitostné akce: někdy překračují rámec jednoho oddělení, někdy jsou určeny i pro rodiče, jsou časově omezené

Spontánní aktivity: jsou nedílnou součástí zájmového vzdělávání ve ŠD, uskutečňují se individuálně nebo ve skupině na základě zájmu účastníků, pedagogové zde vystupují pouze jako rádci či konzultanti (převážně v ranní ŠD, při pobytu venku nebo v koncové ŠD).

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Program výchovy a vzdělávání je rozpracován v ročních plánech a je plněn s ohledem na dojíždění žáků. Využívá dosahování cíle specifickými, od školního vyučování odlišnými prostředky.

 

Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • posilování komunikačních dovedností
 • odpovědnost za své chování
 • ovládání negativních citových reakcí
 • poznávání sebe samého a uplatnění se ve skupině
 • formování životních postojů
 • nacházení nových vazeb a souvztažností mezi již získanými

           poznatky z vyučování

   

Člověk a jeho svět

         Místo kde žijeme

 • poznávání okolí
 • organizace života ve škole, v rodině a ve společnosti
 • historie svého bydliště, historické památky v okolí
 • regionální pohádky a pověsti jako poslechová či výtvarná činnost
 • cesta do školy a ze školy (1.třída)
 • poznávání různých služeb v obci (knihovna, městský úřad…)
 • dopravní výchova, didaktické hry s dopravní tématikou
 • zvyky a obyčeje

   

           Lidé kolem nás

 • osvojení zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi (pozdravení, oslovení…)
 • základní práva a povinnosti
 • předcházení šikaně, soc. patologickým jevům
 • výchova k sebekázni
 • výchova občana demokratického státu
 • odlišnost způsobů života (národnosti, etnika)

   

           Lidé a čas

 • denní režim a jeho dodržování
 • organizace a režim ve ŠD
 • návštěva muzea, skanzenu, historického místa
 • historie věcí a jevů
 • postup událostí v čase

   

  Základy finanční gramotnosti

 • kontrola ceny nákupu, kalkulace a vrácení peněz
 • důvody spoření, kdy a jak si peníze půjčovat, vracení dluhů
 • poznávání českých bankovek a mincí (1. a 2. ročník)
 • příklady využití platebních karet (popř. jejich druhy)
 • odhad ceny základních potravin a celkové ceny nákupu

   

  Dopravní výchova

 • chování jedince v různých dopravních situacích z pozice chodce,

           popřípadě cyklisty (3. – 5. ročník)

 • rozeznání nebezpečí na veřejných komunikacích
 • využití bezpečného místa pro hru a trávení volného času
 • uplatnění základních pravidel bezpečného chování účastníka

           silničního provozu – např. při cestě do školy a ze školy, včetně

           charakteristiky nebezpečných míst

 • vyjmenování základních ochranných prvků, používaných na

           veřejných komunikacích v roli chodců a cyklistů

   

  Korupce

 • vysvětlení pojmu korupční jednání
 • obhajoba nesprávného chování, jeho důvody a následky

           (3. – 5. ročník)

   

  Člověk a příroda      

 •       rozmanitost přírody
 •        tematické vycházky, pobyt v přírodě
 •        pozorování změn, roční období
 •        péče o pokojové rostliny
 •        ekologie
 •        zvířata kolem nás – album zvířat, domácí zvířata
 •        rozlišování znaků v přírodě
 •        zimní spánek zvířat
 •        jedovaté rostliny
 •        chráněné oblasti

   

Člověk a jeho zdraví

 • poučení o zdraví a nemocech
 • sexuální výchova
 • otužování, osobní hygiena
 • předcházení úrazům
 • vyhledávání pomoci, tísňové volání
 • pravidelný pobyt venku
 • závodivé hry s míčem
 • sportovní činnosti, pravidla her
 • zimní sporty
 • význam cvičení pro lidský organismus
 • orientace v terénu

   

  Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací

 • vhodné místo pro hru a trávení volného času (1. a 2. ročník)
 • zhodnocení vhodnosti místa pro hru a trávení volného času –

           uvedení možného nebezpečí i způsobu, jak nebezpečí předcházet

           (2. a 3. ročník)

 • řešení modelových situací: ohrožení bezpečí (neznámá místa,

           setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty…) – označení

           možného nebezpečí – diskuze o účinných způsobech ochrany

 • používání telefonních čísel tísňového volání: 112, 150, 155, 158
 • použití krizové linky bezpečí – nezneužívání těchto čísel

   

Člověk a svět práce
 • práce s tradičním i netradičním materiálem
 • zaměření činností na rozvíjení jemné motoriky
 • konstruktivní činnosti
 • výrobky z přírodnin, malování na kameny
 • hry s barvou-rozfoukávání, obtisky, tiskátka z brambor…
 
Umění a kultura
 • poslech čtených pohádek
 • poslech hudby
 • malování, kreslení
 • ilustrace k četbě
 • hry s barvou-teplá x studená
 • vyprávění příběhů
 • úprava knihovničky, práce s dětskými časopisy
 • popěvky, koledy, dětské písničky s doprovodem i bez doprovodu

           hudebního nástroje

 • dramatizace pohádek, scénky jako nácvik životních situací, správná výslovnost