ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Základní škola Hořice, Komenského 338, 508 01 Hořice, okres Jičín

 

  ŠKOLNÍ ŘÁD – školní řád vstupuje v platnost od 1.11.2017

           

Ředitelství školy vydává tento školní řád na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Základním požadavkem našeho přátelského setkávání bude dodržování pravidel slušného chování, vzájemné respektování a úcta.

Nezapomínejme na základních pět P – Pozdrav, Požádej, Popros, Pomoz, Poděkuj.

Neubližuj nikomu a nenech ubližovat jiným.

Nenič věci a zařízení, které slouží tobě i tvým spolužákům .

V případě potřeby pomáhej ostatním nebo přivolej pomoc, nebuď lhostejný ke svému okolí.

 

 

Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy. Upravuje a vymezuje provoz a vnitřní režim organizace, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a podmínky zacházení s majetkem. Obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Součástmi školního řádu jsou Vnitřní řád pro pedagogické pracovníky a řády odborných učeben.

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákoník práce v aktuálním znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších změn
 • Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zřizovací listina školy, ve znění pozdějších dodatků

Závaznost školního řáduTento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance organizace a zákonné zástupce žáků.

Obsah

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

1         Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole…………… 4

1.1        Práva a povinnosti žáků ve škole………………………………………………………………………. 4

1.1.1      Práva žáků……………………………………………………………………………………………………… 4

1.1.2      Povinnosti žáků………………………………………………………………………………………………. 4

1.2         Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole………………………………………………… 5

1.2.1      Práva zákonných zástupců žáků……………………………………………………………………….. 5

1.2.2      Povinnosti zákonných zástupců žáků………………………………………………………………… 5

1.3         Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými

              pracovníky…………………………………………………………………………………………………….. 4

1.4         Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

 

 

2         Provoz a vnitřní režim školy…………………………………………………… 6

2.1         Docházka do školy, zásady omlouvání nepřítomnosti žáka………………………………….. 6

2.2         Školní budova………………………………………………………………………………………………… 7

2.3         Školní družina………………………………………………………………………………………………… 8

 

3         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

           a     jejich   ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy   diskriminace,    nepřátelství nebo násilí…………………………………………………………………………………………………………….. 10

3.1         Bezpečnost a ochrana zdraví žáků…………………………………………………………………… 10

3.2         Hlášení  úrazu………………………………………………………………………………………………. 11

3.3         Záznam o školním úrazu………………………………………………………………………………… 11

3.4         Kniha úrazů………………………………………………………………………………………………….. 11

3.4.1      Zasílání záznamu o úrazu……………………………………………………………………………….. 12

3.5         Jak postupovat, stane-li se úraz žáka……………………………………………………………….. 12

3.6         Ochrana před sociálně patologickými jevy – prevence rizikového chování a  řešení 

šikany ve škole……………………………………………………………………………………………… 12

  

4         Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany rodičů…………………………..13

5         Pravidla pro práci ve školní počítačové síti…………………………………                        17

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

 

1       Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole

 

1.1    Práva a povinnosti žáků ve škole

 

1.1.1    Práva žáků

 • Žák má právo na vzdělání podle školního vzdělávacího programu.
 • Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností.
 • Jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, mají právo na speciální péči v rámci možností školy (viz vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními potřebami)
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Zakládat v rámci školy i třídy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů se zabývat.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 • Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku.
 • Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání.
 • Na ochranu před rizikovým chováním, před projevy diskriminace a nepřátelství.
 • Na citlivé a taktní jednání ze strany zaměstnanců školy.
 • Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.
 • Na svobodu ve výběru kamarádů.
 • Na svobodu pohybu ve školních prostorách a čase, jež jsou k tomu určeny.
 • Na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny.
 • Na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku.
 • Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj.
 • V případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího.
 • Jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., má právo požádat o pomoc či radu třídního učitele nebo ostatní pedagogické pracovníky, zejména výchovného poradce.
 • Požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu, nebo potřebují doplnit své znalosti.
 • Na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

 

1.1.2    Povinnosti žáků

 • Žák je povinen řádně docházet do školy a vzdělávat se v rámci svých možností.
 • Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil.
 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
 • Před vyučovací hodinou si připravit na lavici žákovskou knížku a všechny potřebné školní pomůcky.
 • Ztrátu nebo znehodnocení žákovské knížky hlásit neprodleně třídnímu učiteli, uhradit náklady spojené s vystavením duplikátu.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.  Plnit zadanou domácí přípravu.
 • Zdravit učitele, ostatní zaměstnance i hosty školy.
 • O malých přestávkách se zdržovat převážně ve své kmenové třídě. V průběhu velké přestávky lze využívat chodbu u příslušné učebny.
 • Ve třídě sedět podle zasedacího pořádku nebo podle pokynů učitele.
 • Při vyučování nebo při rozhovoru s dospělými ve škole nežvýkat.
 • Při vyučování neopouštět bez dovolení učebnu ani své místo, svým chováním a vystupováním nenarušovat průběh hodiny.
 • Na tělesnou výchovu, pracovní činnosti, informatiku a do odborných učeben odcházet ze třídy za doprovodu vyučujícího.
 • Vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činí tak za každých okolností slušným způsobem. Vždy se v kontaktu s dospělými osobami či vrstevníky vyvaruje arogantního chování a nevhodných výrazů.
 • V průběhu vyučování nebude nepoužívat mobilní telefon. Platí zákaz pořizovat audio i video záznamy na mobilní telefon po dobu celého pobytu žáka ve škole.            Během vyučovací hodiny mají všichni žáci mobilní telefony vypnuté a uložené mezi        osobními věcmi             mimo lavici. Při porušení tohoto pravidla žák odloží telefon do        konce vyučovací hodiny        na učitelský stolek, vrácen mu je prostřednictvím zákonného zástupce.
 • Nenosit do školy jakékoli spotřebiče elektrické energie (např. nabíječky mobilních telefonů), které se zapínají do zásuvek elektrické energie. Platí přísný zákaz manipulace se spotřebiči elektrické energie.
 • Nenosit do školy věci, které by mohly způsobit úraz (např. zavírací nůž), ohrozit zdraví či bezpečnost spolužáků, věci drahé a věci, které nesouvisejí s výukou.
 • V prostoru školní budovy platí zákaz nošení jakékoli pokrývky hlavy.
 • Nemanipulovat s okny a žaluziemi (neotvírat, nezavírat, nestahovat). Veškerou manipulaci s okny a žaluziemi zajišťuje pouze vyučující.
 • Nepoškozovat majetek školy a spolužáků, škodu na majetku školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti může být vyžadována odpovídající náhrada.
 • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí, služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

 

1.2    Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků ke škole

 

1.2.1    Práva zákonných zástupců žáků

 • Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.
 • Volit a být voleni do Školské rady a Rady rodičů při SRPŠ.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 • Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
 • Požádat učitele o individuální pohovor (termín schůzky nutno dohodnout předem).

 

1.2.2    Povinnosti zákonných zástupců žáků

 • Jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučiní, dopustí se tak přestupku podle § 182a školského zákona).
 • Zákonní zástupci mají za povinnost zajistit, aby žák docházel řádně do školy a připravoval se na vyučování (zanedbávají-li péči o povinnou školní docházku žáka, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona).
 • Zajímají se pravidelně o prospěch a chování dítěte, sledují informace v žákovské knížce, notýsku.
 • Na vyzvání třídního učitele, ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.
 • Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka, hlásit změny v těchto údajích.

 

1.3    Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s  

          pedagogickými pracovníky

 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se v neodůvodněných případech vměšovat do jejich soukromí a korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.
 • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka Oddělení sociální péče Městského úřadu v Hořicích. V souladu s klasifikačním řádem při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.
 • Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 • Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným a slušným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních schůzek, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

 

1.4    SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

 

 • Podpůrná opatření prvního stupněŘeditel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 školského zákona).

  Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

  Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupněPodmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.

  Odpovědným pracovníkem za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je výchovný poradce.

  Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

  Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

   

 •      Vzdělávání žáků nadanýchZákladní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti.

Základní škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

2       PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 

2.1    Docházka do školy, zásady omlouvání nepřítomnosti žáka

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Dle rozvrhu hodin si nosí vždy žákovskou knížku, příslušné učebnice, sešity a další nezbytné pomůcky. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy telefonicky v den, kdy žák chybí. Písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku (1. a 2. třída), případně e-mailem viz kontakty na: www.zshorice.eu nejpozději do 3 dnů po návratu do školy třídnímu učiteli a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole, nebo předloží písemnou žádost o jeho uvolnění. Odchodem žáka ze školní budovy přejímají odpovědnost za jeho bezpečnost.
 • Třídní učitel může v odůvodněných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

       ○ jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu

       ○ jeden den až dva dny – třídní učitel

       ○ více jak dva dny – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.

 • Počínaje školním rokem 2013-2014 se škola řídí vnitřním předpisem „Postup školy při řešení absencí“ Čj. 153/2013. Tento dokument byl přijat na základě zvyšujícího se počtu neomluvených hodin žáků v posledních letech. Rodiče jsou s tímto materiálem seznamováni prvních na třídních schůzkách v daném školním roce.
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
 • Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav (písemně potvrzený lékařem) po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

 

 

2.2    Školní budovy a areál školy

 • Vyučovací proces je uskutečňován ve dvou školních budovách: hlavní budova školy v ulici Komenského 338 a v budově v ulici Komenského 335.Obě budovy jsou propojeny průchodem.
 • Budovy školy se otevírají v 6.30 hod. pro žáky docházející do školní družiny. Ostatní žáci přicházejí do školy 15 min. před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do čisté obuvi. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Šatny s odloženými svršky jsou trvale uzamčeny. Třídní učitelé určí služby žáků (šatnářů) tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten zkontroluje v 8.00 uklízečka školy.
 • V době vyučování jsou vchody do obou budov uzamčeny. U vchodu do budovy 338 je umístěn zvonek s elektronickým vrátným opatřený videokamerou (ŠD) a budovu jim otevřou zaměstnanci.
 • Odemykání učeben zajišťuje školník, který zároveň provádí jejich ranní kontrolu.
 • Po příchodu do učebny (nejpozději 5 min. před zahájením výuky) se žáci připravují na vyučování. Pravidelné vyučování začíná v 7.50 hod., poslední vyučovací hodina končí v 14.50 hod. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Žáci prvního ročníku mají maximálně 4 vyučovací hodiny v jednom sledu, žáci druhého – pátého ročníku maximálně 5 vyučovacích hodin v jednom sledu, žáci šestého – devátého ročníku maximálně 6 hodin v jednom sledu.
 • Po začátku vyučovací hodiny sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zahájení vyučovací hodiny, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy kterémukoliv z pedagogických zaměstnanců školy.
 • Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 4., 5. a 6. vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 min. Mezi 2. a 3. vyučovací hodinou je přestávka v délce 15 min. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zařazena přestávka s délkou 50min. V této době škola zajišťuje nad přítomnými žáky dohled. O velké přestávce (v případě příznivého počasí) mají žáci možnost pobytu venku na školní terase. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Pouze v době polední přestávky mohou žáci, kteří mají písemné svolení rodičů, budovu opustit, ale vrací se až před začátkem odpoledního vyučování. Platí tak zákaz volného odcházení a přicházení žáků ven a dovnitř budovy. V této době škola nezodpovídá za žákovu bezpečnost.
 • Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
 • V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat v prostorách školy pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 • Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
 • Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti podle zvyklostí třídy a třídního učitele.
 • Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci, napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu a zamezit její ztrátě.
 • Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

 

 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
 • V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
 • Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. Dbají, aby neohrozili zdraví případně život každého žáka nebo dospělého člověka ve škole.
 • Žák zachovává čistotu na svém pracovišti, chodbách, schodišti, toaletách i v okolí školy.
 • Nalezené věci se odevzdávají do kanceláře nebo školníkovi.

 

2.3    Školní družina

 • Školní družina je součástí základní školy. Kapacita ŠD je 97 žáků. Služba je zpoplatněna.
 • O přijetí žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Do ŠD jsou přednostně přijímáni žáci 1. – 3. ročníku a žáci dojíždějící na základě řádně vyplněného zápisního lístku. O přijetí žáka do školní družiny je vydáváno rozhodnutí ředitelem školy dle správního řádu. Do jednoho oddělení ŠD se zapisuje maximálně 25 žáků na pravidelnou docházku.
  • Dítě je zapsáno do ŠD po odevzdání zápisního lístku a vydání rozhodnutí o přijetí
  • Provoz ŠD upravuje vnitřní řád školní družiny.
  • Žáky ŠD předává učitel/ka vychovatelce po skončení vyučování a je povinen/povinna informovat vychovatelku o chybějících žácích a případných problémech.
 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí – dle údajů na zápisním lístku), nebo děti odchází ze ŠD samy. Odchody žáků jsou zapsány v příslušné dokumentaci ŠD.
 • Dítě je možno uvolnit před stanovenou dobou (odchody uvedené na zápisním lístku) v doprovodu rodičů, nebo na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodičů, případně jméno osoby, která má dítě vyzvednout. Telefonické žádosti jsou bezpředmětné.
  • Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.30 hodin. Pokud tak neučiní a nepodaří se kontaktovat nikoho z rodiny, bude dítě předáno Policii ČR.
 • Dítě je možno odhlásit kdykoliv během školního roku na písemnou žádost rodičů.
 • Na prázdniny a ředitelské dny volna musí rodiče své děti do ŠD přihlásit. ŠD se otvírá při počtu alespoň 7 přihlášených dětí.
  • Rodiče jsou povinni zaplatit úplatu za vzdělávání a  služby ve školní družině. Výši poplatku, termín splatnosti a způsob platby stanoví ředitel školy.
  • Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).
  • Zákonní zástupci žáků mají možnost se seznámit s vnitřním řádem ŠD na rodičovském sdružení, www stránkách školy, vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí u vychovatelek. Vzniklé problémy řeší s vychovatelkou osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit.
 • Žáci se řídí pokyny pedagogických pracovníků – vychovatelek. Respektují všechna bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují své spolužáky ani sebe. V prostorách ŠD dbají o čistotu a pořádek, nepoškozují zařízení a vybavení ani osobní věci spolužáků.
 • Za soustavné porušování vnitřního řádu může být dítě z ŠD vyloučeno.
  • ŠD využívá i jiné prostory školy, např. tělocvičnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň (při pobytu mimo učebny ŠD nutno respektovat provozní řády těchto učeben), hřiště, školní zahradu, případně podnikají vycházky do okolí.
  • Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v odpoledních hodinách dle rozvrhu. Děti hrají relaxační sportovní, přírodovědné i výtvarné hry, sbírají přírodniny pro následné práce v učebně atp.
 • Při pobytu venku mohou žáci chodit do budovy školy pouze pod dohledem vychovatelky.
 • Na kroužky pořádané školou žáci odcházejí sami.
 • Za mobilní telefony, hračky ani jiné cenné věci, které si žák přinese do ŠD, vychovatelka neručí.

 

 

3       Podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví žáků a jejich       ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy         diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 • V celém areálu školy i na akcích pořádaných mimo školu je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky včetně energetických nápojů obsahujících např. kofein.
 • Žáci jsou povinni se přezouvat.
 • Žáci chodí vhodně a čistě oblečeni a upraveni. Nenosí doplňky, které by ohrožovaly jejich bezpečnost.
 • Ve školní budově platí zákaz nošení pokrývky hlavy.
 • Žákům se zakazuje otevírání oken o přestávkách, manipulace se žaluziemi a sezení na okenních parapetech.
 • Žáci jsou povinni dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC.
 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 • Platí zákaz požívání energetických nápojů.
 • Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
 • V průběhu zimních měsíců se zakazuje koulování v areálu školy a jeho blízkém okolí.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 • Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 • Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři a počítačové učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.
 • Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

○ se školním řádem,

○ se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích a v šatnách,

○ se zásadami příchodu do školy, odchodu ze školy a na veřejných komunikacích,

○ se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

○ s postupem při úrazech,

○ s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

 • Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu zejména u některých předmětů – fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovních činností, nebo před výukou v laboratořích, počítačové učebně, školních dílnách. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.
 • Před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu, (vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky). Zároveň je seznámí se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení žáků poučí třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.
 • Poučení před prázdninami provádí třídní učitel:

       ○ varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření a jiných návykových  

           látek, včetně energetických nápojů, kontakty s neznámými lidmi apod.,

             ○ upozorní je na možná nebezpečí ohrožující zdraví a život osob,

     ○ informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,

             ○ varuje před koupáním v místech, která neznají, atp.

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, odborné učebně, na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

 

3.2    Hlášení  úrazu

 • O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.
 • Hlášení úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
 • Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.
 • Hlášení podá ředitel bez zbytečného odkladu pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

 

3.3    Záznam o školním úrazu

 • Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelem, jde-li o:

○ úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole

                      ○ smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové      

                           poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák

                          zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

 • Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

 

 

 

 

3.4    Kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena ve sborovně školy.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí:

 • vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv)
 • učitel konající dozor (např. o přestávkách)
 • vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu)
 • třídní učitel (všechny ostatní případy).

V knize úrazů se uvede:

 • pořadové číslo úrazu
 • jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného (zraněných)
 • popis úrazu
 • popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události
 • zda a kým byl úraz ošetřen
 • podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů
 • další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
 • Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

 

3.4.1    Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá hospodářka školy ve spolupráci s ředitelem školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce elektronicky České školní inspekci.

Veškeré pojistné události se vyřizují přes společnost Kooperativa, pojišťovna a.s. Pojistná událost obsahuje:

 • Záznam o školním úrazu (vyplní ZŠ – třídní učitel, nebo vyučující, který byl úrazu přítomen).
 • Hlášení pojistné události (vyplní ZŠ – třídní učitel, nebo vyučující, který byl úrazu přítomen).
 • Posudek o bolestném (vyplní ošetřující lékař).
 • Prohlášení rodičů (vyplní rodič).

Záznam o úrazu se dle závažnosti zasílá:

 • 1x zákonným zástupcům žáka
 • 1x zdravotní pojišťovně dítěte
 • 1x Inspektorát bezpečnosti práce
 • 1x elektronicky ČŠI

 

3.5    Jak postupovat, stane-li se úraz žáka

 • Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy.
 • Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy.
 • Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři.
 • Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte.
 • Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu.
 • Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem.

 

3.6    Ochrana před sociálně patologickými jevy – Prevence rizikového        chování a řešení šikany ve škole

 • Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
 • Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek včetně energetických nápojů. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu. Seznámí je s možností odborné pomoci.
 • Jsou zakázány projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy:
 • žáci nevyžadují od druhých žáků služby, které by měly povahu snižování lidské důstojnosti, nevyžadují konání činů proti lidské důstojnosti,
 • žáci nepožadují od jiných žáků darování finančních obnosů nebo hmotných darů,
 • žák je povinen podle svého věku a schopností odmítat násilí, diskriminaci, nepřátelství, je povinen nepřipustit, aby těmito jevy trpěli jiní žáci,
 • žák nepoužívá fyzické násilí na lidech, ani na zvířatech,
 • žák nepoužívá nepřátelské a diskriminační postupy proti ostatním.
 • Jsou zakázány projevy kyberšikany (šikanování prostřednictvím informačních technologií):
 • v areálu školy a na akcích pořádaných školou žák nepořizuje zvukové záznamy, fotografie, video nahrávky, pokud daná činnost není součástí výuky.
 • Ve škole je zakázáno propagovat politické strany, hnutí a náboženství směřující k potlačování lidských práv a svobod nebo k rasové nesnášenlivosti.
 • Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování a po jeho skončení v prostorách budovy školy. 

4       PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ

 

 • Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
 • Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vyučujícímu.
 • Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a zvážit i pedagogickou stránku.
 • Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
 • Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.
 • Žák nemanipuluje s elektrickými rozvody v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.

 

 

 

5       Pravidla pro práci ve školní počítačové síti

 

Školní počítačová síť slouží ke vzdělávání a školní výuce, která má vždy přednost.

 

 • V počítačových sítích je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo s mezinárodními právy a úmluvami. Je zakázáno jakkoliv manipulovat (prohlížet/stahovat/rozšiřovat/uchovávat) s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním softwarem a s materiály, jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu (zejména materiály k tvorbě virů, k přípravě výbušnin ap.). Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, videa, jejich zdrojové tvary nebo jejich části.
 • Je zakázáno také publikování a rozšiřování materiálů podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, propagujících násilí, vzbuzujících odpor nebo působících újmu jiným osobám. Za porušení tohoto a prvního pravidla se považuje i pokus o jeho porušení.

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 22.6.2017

Školní řád vstupuje v platnost od 1.11.2017

 

 

Školní řád schválila školská rada dne 31.10.2017

 

                                                                                         

 

                                                                                            Dr. Kamil Vávra

                                                                                                 ředitel školy