DRUŽINA

ŠD je umístěna v budově Základní školy Hořice, Komenského 338 (dále ZŠ) v samostatných hernách. K odpoledním činnostem využívá prostory školního dvora a okolí školy. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy.

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Základní školy, Hořice Komenského 338, okres Jičín.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, a to zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Její činnost se řídí Školním vzdělávacím programem ŠD.

ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

ŠD může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy.

K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat pohybovou místnost a volné učebny.

Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných.  

Organizace školní družiny: 

  1. Oddělení (1. ročník)
  2. Oddělení (2. ročník)
  3. Oddělení (3. a 4. ročník)
  4. Oddělení (přípravná třída)
Kontakty: 
Jméno Funkce telefon e-mail 
Ježková Alena vychovatelka ve 3. a 4. třídě 777 913 096 jezkovaalena@zshorice.cz
Soustružníková Jaroslava vychovatelka v 1. ročníku 777 955 555 /
Suchomelová Veronika vychovatelka ve 2. třídě 775 967 492 /
Sůvová Marcela vychovatelka v přípravné třídě 777 778 523 /
Provoz školní družiny, docházka do ŠD

ŠD je otevřena denně od pondělí do pátku.

PO       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ÚT       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ST       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ČT       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

PÁ       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.