aktualizováno 7.4.2021

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE, HOŘICE, KOMENSKÉHO 338  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

            V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční

 

Zápis do 1. třídy proběhne distanční formou bez osobní přítomnosti dětí   

a zákonných zástupců v termínu 19. 4. – 30. 4. 2021.

 

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit:

  • do schránky na budově školy
  • poštou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • do datové schránky
  • osobně přímo ve škole (v pracovních dnech 8, 00 – 13, 00 hod.)
  • Formuláře na stránkách školy naleznete zde, i pro odklady:  mobil                                               777 913 931pevná linka v úředních hodinách 493 620 043
  • mail: hospodarka@zshorice.eu, zástupce@zshorice.eu
  • www.zshorice.eu/organizace/formulare-pro-rodice/
  •                                                          777 913 756

ředitel: PaedDr. Kamil Vávra, tel. 493 623 640, e-mail: reditel@zshorice.eu, www.zshorice.eu

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2015.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí (děti), kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházceodloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 3/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů u základních škol zřízených městem Hořice (v příloze).  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.   

 

Rodiče či jiní zákonní zástupci  si přinesou k zápisu  rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *