OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

Oznámení o konání zvláštního zápisu/ Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 2. 6. 2022  od 14.00 – 18.00 годин. 

Zápisy dětí – cizinců do prvních tříd hořických základních škol pro školní rok 2022/20223

Зарахування дітей-іноземців до перших класів початкових шкіл у м. Горжіце на 2022/2023 навчальний рік

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se uskuteční zápis dětí k základnímu vzdělávání (k přijetí do 1. ročníku)  pro školní rok 2022/2023: ve čtvrtek 2. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin

Відповідно до Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами та відповідно до закону № 67/2022 Зб. відбулись зміни в галузі освіти та навчання у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації зарахування дітей до школи (1клас) на 2022/2023 навчальний рік:  четвер 2. 6. 2022 з 14.00 до 18.00

 K zápisu se dostaví

 • Dítě-cizinec, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • Dítě-cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

Для реєстрації необхідно

 • Дитина-іноземець, якій надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою або записом про надання тимчасового захисту.
 • Дитина-іноземець, якій видана віза на перебування більше 90 днів з можливістю довшого перебування

  Žádost o přijetí za dítě podává

 1. Zákonní zástupci (podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec).
 2. Osoba, která má dítě svěřené do péče.
 3. Obecný opatrovník (určený soudem).
 4. Ústavní zařízení, do jehož péče je dítě svěřeno.

Заяву про зарахування подають

 • законні заступники (відповідно до законодавства України законним заступником може бути також бабуся чи дідусь, дорослий брат і сестра).
 • Особа, яка має дитину під опікою.
 • Генеральний опікун (призначається судом).
 • Інституційний заклад, до якого довірена дитина.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Обов’язкове відвідування школи стосується усіх  громадян Чеської Республіки та громадян іншої держави-члена Європейського Союзу, які перебувають у Чеській Республіці більше 90 днів. Крім того, обов’язкове відвідування школи стосується і інших іноземців, які мають право на постійне або тимчасове перебування в Чеській Республіці на термін більше 90 днів, а також  на  громадян які чекають на  надання міжнародного захисту.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31. 8. 2016.

Обов’язкове відвідування школи починається з початку навчального року ,коли ​​ дитина досягла шестирічного віку, якщо їй не надано відстрочку, тобто. що будуть зареєстровані діти, народжені до 31.8.2016.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Якщо дитина фізично або розумово не є достатньо зрілою і законний заступник  дитини під час зарахування письмово доложить про це, директор школи відкладає початок обов’язкового навчання на один навчальний рік, якщо заява підтверджується рекомендованою оцінкою відповідний шкільний консультативний орган та спеціаліст або психолог.

Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 3/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů u základních škol zřízených městem Hořice. 

Загальна обов’язкова постанова м. Горжіце № 3/2017, яка визначає частини загальноосвітніх шкільних округів у початкових школах, від опікою міста Горжіце (у додатку).

Загальна обов’язкова постанова м. Горжіце № 3/2017

Martina Bílková, úsek školství, FO MěÚ Hořice, Мартіна Білкова, Відділ освіти, FO MěÚ Hořice

Zápis plakát

Ve školním roce 2022/2023 můžeme otevřít nejvýše 2 první třídy s celkovou kapacitou do 50 žáků. Při zápisu 2. 6. 2022 můžeme přijmout maximálně 20 dětí. 

Zápis žáků do 1. ročníku se bude skládat z:
 • formální části – zápis dítěte zákonným zástupcem,
 • krátkého pohovoru s budoucím prvňáčkem,
 • dovednostní cestovatelské stezky určené pro budoucího prvňáčka.

Všechny výše zmíněné části zápisu má možnost zákonný zástupce absolvovat společně se svým dítětem.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ:
 • Přednostně jsou přijímány děti s pobytem v den zápisu ve školském obvodu Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín. Tyto obvody jsou určeny na základě Obecně závazné vyhlášky města Hořice š. 3/2017 (viz výše),
 • Dále pak děti ze všech částí společných  školských obvodů základních škol zřízených městem Hořice 

Pořadí přijímání žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. Los provádí člen školské rady v přítomnosti ředitelky školy. Losují se evidenční čísla přidělená dětem při zápisu. Průběh losování bude zaznamenán a zveřejněn.