Přípravná třída při Základní škole pro školní rok 2022/2023

Otevření přípravné třídy upravuje § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Letáček – přípravní třída

 • Ve školním roce 2022/2023 otvíráme jednu přípravnou třídu s 10 až 15 dětmi.
 • Obsah vzdělávání v přípravné třídě vychází z RVP PV (rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání) a je součástí ŠVP (školního vzdělávací programu) „Můžeme tolik, kolik známe“.
 • Týdenní vzdělávací rozsah přípravné třídy je 20 hodin (tzn. 4 vyučovací hodiny denně). Začátek vyučování v 7:50, konec vyučování v 11:25 (vychází z RVP ZV pro 1. ročník).
 • Pro děti v přípravné třídě je před i po dopoledním vyučování zajištěna školní družina (ŠD). 
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.
 • Přípravnou třídu povede paní učitelka Mgr. Jana Hlavatá.
 • Rok v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují. Na konci II. pololetí paní učitelka vypracuje zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte. Zpráva se předává zákonnému zástupci a škole, ve které dítě bude plnit povinnou školní docházku.
 • Absolvování přípravné třídy při ZŠ, Hořice, Komenského zákonného zástupce nezavazuje k přihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky na naší škole.
 • Na měsíc květen/červen 2022 bude vypsán termín zápisu do přípravné třídy. Sledujte web školy. 
Zákonný zástupce dítěte při zápisu:

1) vyplní žádost o přijetí do přípravné třídy,

2) předkládá OP a rodný list dítěte,

3) dokládá písemné doporučení školského poradenského zařízení a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Kritéria přijímání dětí do přípravné třídy:
 • Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a mají trvalý pobyt ve školském obvodu Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín.
 • Dále pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a zároveň mají trvalý pobyt ve školských obvodech: Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice a Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín.
 • Dále pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a jejich trvalý pobyt je mimo výše zmíněné školské obvody.
 • Dále pak děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín.